OUR BLOG

ประมวลภาพบรรยากาศงาน IP-UP รุ่น 2 : Level 1

idg 201802 30 1


ประมวลภาพบรรยากาศงาน IP-UP รุ่น 2 : Level 1

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านทรัพย์สินทางปัญญา IP-UP รุ่นที่ 2 Level 1 จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ Clarivate Analytics และ Intellectual Design Group (IDG)

สำหรับใน Level 1 นี้ อบรมต่อเนื่องทั้งสิ้น 5 วันเต็ม ระหว่างวันที่ 7-11 พฤษภาคม 2561 โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์และจำแนกทรัพย์สินทางปัญญาเชิงพาณิชย์, การประยุกต์ใช้ IP ในอุตสาหกรรม, การสืบค้นสิทธิบัตร, การวิเคราะห์สิทธิบัตร และการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลการวิเคราะห์สิทธิบัตรขั้นสูง

DSC 3787

DSC 3790

จัดขึ้น ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ชั้น 15 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

Share this article

Facebook
Twitter
LinkedIn

ปรึกษา IDG

ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้คำแนะนำคุณ

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญ