ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับ IDG

ผู้ให้บริการด้านการพัฒนาและปกป้องแบรนด์ที่ครอบคลุมที่สุด พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา การสร้างแบรนด์ และการออกแบบ แก่องค์กร สถานศึกษา และบุคคลทั่วไปอย่างต่อเนื่องตลอดมา

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
✔ เงินเดือน
✔ ค่าล่วงเวลา(OT)
✔ สิทธิ์ประกันสังคม
✔ โบนัสประจำปี
✔ สิทธิ์ลาพักร้อนปีละ 15 วัน
✔ งานจัดเลี้ยงของบริษัท

สมัครงานกับ บริษัท อินเทลเล็คชวล ดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด

ฝ่ายสิทธิบัตร

นักวิเคราะห์ด้านสิทธิบัตร

จำนวนที่รับสมัคร : 2 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน
ให้ความรู้ ความเข้าใจ ทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะการขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร ทั้งในไทยและต่างประเทศ ตลอดจนถึงการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนา และปกป้อง นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์แก่นักวิจัย ผู้ประดิษฐ์ ตลอดจนผู้สร้างสรรค์ในหลากหลายสาขาวิทยาการ ด้วยการสืบค้นข้อมูลงานประดิษฐ์จากฐานข้อมูลสิทธิบัตร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมไปถึงการจัดเตรียมเอกสารการร่างและประเมินคำขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตร ดำเนินการติดตาม ดูแลสถานะของสิทธิบัตรในทุกกระบวนการ

คุณสมบัติ

 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 23-35 ปี
 • มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท หรือเทียบเท่า วิศวกรรมศาสตร์ (สาขาเครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหกรรม, Robotics, หรือ IT/computer)
 • สนใจเรียนรู้งานด้านทรัพย์สินทางปัญญาเป็นพิเศษ
 • สนใจเรียนรู้งานด้านอื่นๆของบริษัท เช่น ด้านการออกแบบและพัฒนาแบรนด์และนวัตกรรม
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็นพิเศษ
 • ต้องมีความรับผิดชอบสูง ไฝ่รู้ มีความละเอียดสูง มีความยืดหยุ่น สามารถคิดเชิงวิเคราะห์ สามารถจัดระเบียบการทำงานให้เสร็จทันกำหนดได้ สามารถทำงานร่วมกับทีมได้ดี มีทัศนคติและมนุษยสัมพันธ์ดี เป็นคนเปิดกว้าง
 • สามารถเริ่มงานได้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคา 2561 ณ ออฟฟิศ ที่ สนามบินน้ำ นนทบุรี (ตรงข้ามกระทรวงพาณิชย์)
 • หากมีประสบการณ์ด้านการขาย หรือ ดูแลลูกค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ฝ่ายบัญชี-การเงิน

เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน

จำนวนที่รับสมัคร : 2 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

 • ตรวจสอบเจ้าหนี้-ลูกหนี้ พร้อมติดตามทวงถาม
 • จัดทำเอกสารภาษีเงินได้เพื่อนำส่งสรรพากร
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย และสรุปรายงาน
 • จัดทำและจัดเตรียมเอกสารทางบัญชี
 • จัดทำใบแจ้งหนี้/ใบวางบิลเรียกเก็บเงิน
 • งานธุรการอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส หรือปริญญาตรี สาขาการบัญชี/การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Word, MS Excel, Internet ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี มีความละเอียดรอบคอบ มีความกระตือรือร้นในการทำงาน ตรงต่อเวลา และมีความซื่อสัตย์สุจริต
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีใจรักการบริการ และมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน
 • หากได้ภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีประสบการณ์ด้านการปิดงบการเงินจะพิจารณาเป็นพิเศษ
Apply Now!

Call Now! Chat Now!

© Copyright 2013-2017 Intellectual Design Group (IDG) Co., Ltd.