ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

IDG ผู้ให้บริการด้านการพัฒนาและปกป้องแบรนด์ที่ครอบคลุมที่สุด โดยมุ่งเน้นให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา, นวัตกรรม, การสร้างแบรนด์ และการออกแบบ แก่องค์กร, สถานศึกษา และผู้สนใจทั่วไปอย่างต่อเนื่องตลอดมา

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ

 • เงินเดือน
 • ค่าล่วงเวลา (OT)
 • สิทธิ์ประกันสังคม
 • โบนัสประจำปี
 • สิทธิ์ลาพักร้อนปีละ 15 วัน
 • งานจัดเลี้ยงของบริษัท
สมัครงานกับ บริษัท อินเทลเล็คชวล ดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด

ฝ่าย IP Development

เจ้าหน้าที่ประสานงาน/สื่่อสาร/วิเคราะห์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา (ภาษาอังกฤษ)
Intellectual Property Coordinator/Communicator/Analyst (English Speaking)


จำนวนที่รับสมัคร :
2 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

 • ช่วยแนะนำและให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะเรื่องการปกป้องงานสร้างสรรค์ แบรนด์ และนวัตกรรมด้วยทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ รวมถึงการเป็นตัวแทนหรือพยานฟ้องร้อง ดำเนินคดีด้านทรัพย์สินทางปัญญา และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  Intellectual Property Consulting, especially with regards to the protection of creative works, brands, and innovation with intellectual properties, including acting as a litigation attorney or expert witness for IP and related areas of law.

 • ให้คำปรึกษาและส่งเสริมเรื่องการพัฒนานวัตกรรม/ทรัพย์สินทางปัญญา และการนำนวัตกรรม/ทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ รวมถึง การถ่ายทอดเทคโนโลยี การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า/ลิขสิทธิ์ การบ่มเพาะธุรกิจ การสร้างแฟรนไชส์ การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา ฯลฯ
  Innovation Development Consulting, especially with regards to the commercialization and promotion of innovation and intellectual properties, including technology transfer, copyright and trademark licensing, start-up incubation, franchising, and intellectual property valuation.

 • ดำเนินการเป็นตัวแทนจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร หรือ ลิขสิทธิ์ พร้อมกับจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  Acting as Trademark, Patent, and/or Copyright agents for handling filing and registration tasks.

คุณสมบัติ

 • ชาย/หญิง
  Male/Female

 • ไม่จำกัดวุฒิ
  Any qualifications are welcomed.

 • สนใจเรียนรู้งานด้านทรัพย์สินทางปัญญาเป็นพิเศษ
  Has special interest in the field of Intellectual Property.

 • สนใจเรียนรู้งานด้านอื่นๆของบริษัท เช่น ด้านการออกแบบและพัฒนาแบรนด์และนวัตกรรม
  Has interest in learning other areas of company’s services such as design and innovation development.

 • มีความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม Microsoft Office, (ถ้ามีความสามารถด้าน Adobe Illustrator & Photoshop จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  Professional level of using Microsoft Office applications (if possess abilities to use Adobe Illustrator & Photoshop will be a plus)

 • มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษเป็นพิเศษ
  Excellent English Skills & Ability.

 • สำหรับนักกฎหมายผู้มีใบอนุญาตว่าความจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  For legal professional, an admission to practice law is a plus.

 • ต้องมีความรับผิดชอบสูง ไฝ่รู้ มีความละเอียดสูง มีความยืดหยุ่น สามารถคิดเชิงวิเคราะห์ สามารถจัดระเบียบการทำงานให้เสร็จทันกำหนดได้ สามารถทำงานร่วมกับทีมได้ดี มีทัศนคติและมนุษยสัมพันธ์ดี เป็นคนเปิดกว้าง
  Must possess the following qualities: highly responsible, eager to learn, detail-oriented, flexible, analytical, organized, fast execution, team work, good morale and attitude towards work and clients, and open-minded.

 • สามารถเริ่มงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ณ สำนักงาน ถนนสนามบินน้ำ นนทบุรี
  Can start working anytime from May 1st, 2018 at our main office at Sanambinnam.
Apply Now!

Call Now! Chat Now!

© Copyright 2013-2017 Intellectual Design Group (IDG) Co., Ltd.