International Website

Madrid Protocol Crash Course ลึก ครบ จบ กับระบบเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ

        ทุกวันนี้เราปฏิเสธไม่ได้ว่า สินค้าและบริการจากประเทศไทยได้รับความนิยมจากผู้คนทั่วโลก และเป็นที่ต้องการของตลาดใหญ่ ๆ มากขึ้นในทุก ๆ วัน จึงทำให้มีผู้ประกอบการไทยสนใจขยายตลาดไปยังต่างประเทศ เพื่อทำกำไร ผ่านการผลักดันจากภาครัฐและเอกชน ซึ่งสิ่งที่ผู้ประกอบการจะละเลยไม่ได้ ก็คือการปกป้องแบรนด์ของตัวเองในต่างประเทศนั่นเอง โดยสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งใหม่และไกลตัวอีกดต่อไป แต่เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนที่จะประกอบธุรกิจในต่างประเทศ ในขณะเดียวกัน เนื่องจากการจดทะเบียนในแต่ละประเทศมีความยากง่ายที่แตกต่างกันไป ผู้ประกอบการควรมีการวางแผนไว้ตั้งแต่เนิ่น ๆ เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะตามมาในอนาคต ซึ่งในขณะนี้ ประเทศไทยก็ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ พิธีสารกรุงมาดริด (Madrid Protocol) ว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ หรือที่เรียกกันว่า “จดมาดริด” นั่นเองค่ะ ซึ่งหลาย ๆ ท่านอาจจะยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบการยื่นจดนี้อยู่ว่าคืออะไร ? รวมถึงขั้นตอนต่าง ๆ ต้องทำอย่างไรบ้าง วันนี้ทาง IDG ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องหมายการค้า จะมาตอบข้อสงสัยของทุกท่านให้กระจ่าง

ระบบมาดริดคืออะไร ??

         คือการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศภายใต้พิธีสารมาดริด มีสถานะเป็นเหมือนระบบการจดทะเบียนคู่ขนาน ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งที่ไม่ได้เข้ามาแทนที่การจดทะเบียนในต่างประเทศผ่านการยื่นคำขอโดยตรงไปยังสำนักเครื่องหมายการค้าของประเทศนั้น ๆ

ประโยชน์ของการยื่นมาดริด

การยื่นในระบบมาดริดนั้นมีข้อดีกว่าการยื่นคำขอตรงดังนี้ : 
ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ขอจดทะเบียน ที่ตั้งใจจะบุกตลาดต่างประเทศหลาย ๆ ประเทศพร้อมกัน ด้วยที่ระบบมาดริดจะมีรูปแบบเฉพาะตัวที่อนุญาตให้ผู้ขอจดทะเบียนยื่นคำขอผ่านสำนักเครื่องหมายการค้าของสำนักงานต้นกำเนิดหรือผ่านประเทศไทยได้
ประหยัดค่าใช้จ่าย เพราะไม่ต้องตั้งตัวแทนเครื่องหมายการค้าในแต่ละประเทศ และด้วยที่เป็นการยื่นผ่านหน่วยงานกลาง คือ สำนักเครื่องหมายการค้าไทย และ องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)
ง่ายต่อการติดตามและบริหารจัดการคำขอการจดทะเบียนด้วยระบบมาดริด ไม่จำเป็นจะต้องคอยจดบันทึกข้อมูลวันที่ยื่นคำขอหรือเลขที่คำขอแต่ละประเทศให้ยุ่งยาก

ขั้นตอนในการยื่น

1. ก่อนจะยื่น ผู้ขอจะต้องยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ในประเทศไทยก่อน เรียกว่า คำขอพื้นฐาน (Basic Application) หรือเคยได้รับจดทะเบียนในประเทศไทยมาแล้ว เรียกว่า ทะเบียนพื้นฐาน (Basic Registration) โดยจะใช้เลขคำขอ หรือทะเบียนนั้น มาอ้างอิงเป็นคำขอระหว่างประเทศ และในการยื่นคำขอมาดริดในประเทศไทยนั้น ผู้ยื่นจะต้องใช้แบบฟอร์ม MM2 ในการกรอกข้อมูลและยื่น2. เมื่อกรอกและยื่นแบบฟอร์ม MM2 เรียบร้อยแล้ว ผู้ขอจะต้องชำระค่าธรรมเนียมเป็นสกุลเงินฟรังก์สวิส (CHF) ซึ่งค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระนั้นประกอบด้วย

       • ค่าธรรมเนียมพื้นฐาน (Basic fee) 653 ฟรังก์สวิส (กรณีเป็นเครื่องหมายขาวดำ) หรือ 903 ฟรังก์สวิส (กรณีเป็นเครื่องหมายสี)

       • ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม (Complementary fee) เป็นค่าธรรมเนียมประเทศที่ผู้ขอประสงค์จะขอรับความคุ้มครอง ประเทศละ 100 ฟรังก์สวิส

       • ค่าธรรมเนียมเสริม (Supplementary fee) เป็นค่าธรรมเนียมในกรณีที่ผู้ขอต้องการจดทะเบียนจำพวกรายการสินค้า/บริการมากกว่า 3 จำพวก จำพวกละ 100 ฟรังก์สวิส

       • ค่าธรรมเนียมเฉพาะราย (Individual fee) เป็นค่าธรรมเนียมในกรณีที่ประเทศไทยประกาศขอรับค่าธรรมเนียมนี้แทนค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม (Complementary fee) และค่าธรรมเนียมเสริม (Supplementary fee)

โดยวิธีการชำระเงินนั้นมี 2 ช่องทาง ได้แก่ช่องทาง E-Payment (ในกรณีที่ WIPO มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ขอ

เท่านั้น) และ ชำระเป็นเงินสดเข้าสู่บัญชีกระแสรายวัน WIPO (WIPO Current Account) ซึ่งจะต้องมีการ

ติดต่อขอเปิดบัญชีกับทาง WIPO ไว้ก่อน3. ทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาของสำนักงานต้นกำเนิด จะดำเนินการตรวจสอบคำขอว่า ผู้ยื่นนั้นมีคุณสมบัติหรือไม่ และตรวจสอบว่า ชื่อ ที่อยู่ รายการสินค้า และรูปเครื่องหมาย ตรงกับคำขอพื้นฐานหรือทะเบียนพื้นฐานหรือไม่ หากไม่มีข้อผิดพลาด ทางกรมจะรับรองความถูกต้องและส่งคำขอไปยังสำนักงานระหว่างประเทศ4. เมื่อสำนักงานระหว่างประเทศได้รับคำขอแล้วจะทำการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของพิธีสารมาดริดหรือไม่ หากมีรายละเอียดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ทางสำนักงานระหว่างประเทศจะแจ้งกลับมายังสำนักงานต้นกำเนิดและผู้ขอ เพื่อให้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลในส่วนนั้นภายในระยะเวลา 3 เดือน (หากไม่แก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าละทิ้งคำขอ)5. ในกรณีที่สำนักงานระหว่างประเทศตรวจสอบข้อมูลแล้ว เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของพิธีสารมาดริด ก็จะให้เลขทะเบียนระหว่างประเทศพร้อมกับลงวันที่ในคำขอ ซึ่งมี2กรณี คือ

        - กรณีคำขอไปถึงสำนักงานนระหว่างประเทศภายในระยะเวลา 2 เดือน นับ ตั้งแต่วันที่สำนักงานต้นกำเนิดรับคำขอไว้ จะถือว่าวันที่สำนักงานต้นกำเนิดรับคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศไว้เป็นวันที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ (International Registration)

       - กรณีคำขอมาถึงสำนักงานระหว่างประเทศภายหลังจาก2 เดือนนับตั้งแต่วันที่สำนักงานต้นกำเนิดรับคำขอไว้ จะถือเอาวันที่ที่สำนักงานระหว่างประเทศได้ร้บคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศเป็นวันที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ (International Registration)

เมื่อสำนักงานระหว่างประเทศได้ลงวันที่รับคำขอจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ก็จะทำการลงประกาศในหนังสือโฆษณาของสำนักงานระหว่างประเทศซึ่งเป็นระบบออนไลน์ (E-Gazette)6. เมื่อคำขอได้รับการบันทึกเป็นทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศแล้ว สำนักงานระหว่างประเทศจะดำเนินการส่งต่อคำขอ ไปยังประเทศต่างๆที่ผู้ขอระบุขอรับความคุ้มครอง ซึ่งแต่ละประเทศจะมีระยะเวลาในการแจ้งผลการตรวจสอบต่อสำนักงานระหว่างประเทสภายใน 12-18 เดือน7. กรณีที่ประเทศปลายทางที่ขอรับความคุ้มครองปฏิเสธการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือมีคำสั่งใดๆ ก็ตาม ผู้ขอจะต้องแต่งตั้งตัวแทนในประเทศนั้นๆ ไปดำเนินการต่อสำนักงานของประเทศนั้นโดยตรง โดยที่ไม่สามารถติดต่อผ่านสำนักงานต้นกำเนิด หรือสำนักงานระหว่างประเทศได้8. หากเครื่องหมายของผู้ขอ ได้รับการจดทะเบียนระหว่างประเทศและไม่ถูกปฏิเสธการรับจดทะเบียนจากสำนักงานของประเทศปลายทางที่ขอรับความคุ้มครอง เครื่องหมายของผู้ขอจะมีอายุความคุ้มครอง 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับเลขจดทะเบียนระหว่างประเทศ (International Registration Number หรือ IRN) และผู้ขอสามารถขอต่ออายุเครื่องหมายได้คราวละ 10 ปี

Source:

เนื่องจากแต่ละขั้นตอนต้องใช้เวลาพอสมควร 

โดยทั้งหมดนี้ IDG นี้ผู้เชี่ยวชาญด้านจดเครื่องหมายการค้าต่างประเทศ ที่พร้อมจะให้คำแนะนำหรือปรึกษาฟรี !

และ มีบริการจบทุกขั้นตอน โดยที่ผู้ประกอบการจะสามารถประหยัดเวลาได้เยอะ โดยที่ไม่ต้องดำเนินการเอง


หากต้องการขอรับคำปรึกษาหรือรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่:

โทร 02-011-7161 ถึง 6 (ติดต่อ 101 – 106) ฝ่ายเครื่องหมายการค้าและคดี

E-Mail: trademarks@idgthailand.com

Line: @idgthailand

Click Here !

ค้นหา

TAGS

Design Design First-S-Curve-02 IDG Innovation LogoDesign LogoDesign Patent Technology trademark training Trend TRENDS UPDATE กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การจดสิทธิบัตร การจดสิทธิบัตร การละเมิดลิขสิทธิ์ การสร้างแบรนด์ การสื่อสารอัตลักษณ์ งานออกแบบ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดลิขสิทธิ์ จดสิทธิบัตรต่างประเทศ จดสิทธิบัตรทั่วโลก ตรวจสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระบบมาดริด ละเมิดลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สร้างนวัตกรรม สัมมนา สิทธิบัตร สิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สืบค้นสิทธิบัตร ออกแบบ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ อัตลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เทคโนโลยี โลโก้
crossmenuchevron-down
Intellectual Design Group (IDG) Co., Ltd uses cookies to monitor the performance of this website and improve user experience To find out more about cookies, what they are and how we use them, please see our privacy notice, which also provides information on how to delete cookies from your hard drive.
Accept
Privacy Policy