International Website

Microneedle-Patent

ในปัจจุบันมีผู้ที่เป็นโรค “กลัวเข็ม” มีจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ จากการสำรวจพบว่าคนทั่วไปเป็นโรคกลัวเข็มฉีดยา 10 – 20 %  โดยเฉพาะในเด็กจะกลัวเข็มฉีดยามากกว่า 50 % และทุกวันนี้มีวัคซีนป้องกันอาการหรือโรคต่าง ๆ ที่มนุษย์ต้องฉีดเพิ่มขึ้นกว่าในอดีต 4-5 เท่า ขณะเดียวกัน เมื่อมาวิเคราะห์ ตลาดเข็มฉีดยาหรือเวชภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการฉีดยา ก็มีการคาดการณ์กันว่า ในอีก 6 ปี ข้างหน้า ตลาดนี้จะมีมูลค่าถึง 4,000 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 130 ล้านล้านบาท ซึ่งนับว่าเป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจ มากไปกว่านี้ ในประเทศไทยยังประสบความสำเร็จในการคิดค้นนวัตกรรม แผ่นแปะฉีดวัคซีนเช่นกัน โดยแผ่นแปะฉีดวัคซีนเหล่านี้มีลักษณะเป็นแผงเข็มขนาดเล็กจิ๋วจำนวนมากโดยตัวแผ่นแปะฉีดวัคซีนนี้ผลิตจากน้ำตาลมอลโตส และแผ่นแปะนี้จะถูกเคลือบด้วยวัคซีน โดยได้เริ่มใช้และกับการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ วิธีการใช้เจ้าแผ่นแปะเข็มจิ๋วนี้ก็แค่กดลงบนผิวหนัง เมื่อเข็มละลายจะวัคซีนนั้นก็จะเข้าสู่ร่างกายโดยอัตโนมัติ

Ref https://www.salika.co/2018/08/09/innovation-cu-vaccine-inject-patch/

ในส่วนของตลาดทั่วโลก สามารถวิเคราะห์อัตราการเติบโตของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดได้จากการวิเคราะห์สิทธิบัตร

การวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตร คือ กระบวนการคัดกรองและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกจากเอกสารสิทธิบัตรและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำความเข้าใจภาพรวมของเทคโนโลยีหรือข้อมูลเชิงลึก เพื่อประกอบการวางแผนกลยุทธ์หรือการตัดสินใจทางธุรกิจในตลาด รวมถึงยกระดับเทคโนโลยีนวัตกรรมของท่านให้ก้าวสู่
การเป็นผู้นำในเทคโนโลยีหรืออุตสาหกรรมนั้น ๆ

Micro-needle-01
ปที่ 1 จำนวนการประดิษฐ์และคำขอรับสิทธิบัตรแผ่นแปะฉีดวัคซีน ระหว่างปี ค.ศ. 2005 – 2020

จากภาพรวมของแนวโน้มการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับแผ่นแปะฉีดวัคซีน จะเห็นได้ว่าแผ่นแปะฉีดวัคซีนได้ถูกพัฒนามาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2005 แล้ว โดยมีการพัฒนามากที่สุดในปี ค.ศ. 2015 และถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน ส่วนในด้านของเทคโนโลยี เทคโนโลยีที่ถูกพัฒนามากที่สุดในแผ่นแปะฉีดวัคซีนนั่นก็คือ วัสดุที่นำมาใช้ในการผลิตแผ่นแปะฉีดวัคซีน เช่น พอลิไวนิลไพร์โรลิโดน พอลิเมอร์ที่สามารถละลายน้ำได้ เป็นต้น เนื่องจากการใช้วัสดุเหล่านี้มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่า

การประดิษฐ์ (Patent Family): เนื่องจากสิทธิบัตรเป็น Territorial Rights ที่มีขอบเขตการบังคับใช้สิทธิตามกฎหมาย เฉพาะในประเทศที่มีการเข้าไปจดสิทธิบัตรไว้เท่านั้น หมายความว่าถ้าเราต้องการคุ้มครองการประดิษฐ์และ เทคโนโลยีให้ครอบคลุมตลาดในประเทศที่เราสนใจ ก็จะต้องเข้าไปจดสิทธิบัตรไว้ในประเทศนั้น ๆ ด้วย เมื่องานประดิษฐ์มีการยื่นจดสิทธิบัตรเข้าไปในประเทศแรก และเข้าไปยื่นต่อในประเทศต่าง ๆ โดยการ Claim Priority ในระยะเวลาที่กำหนด เอกสารทั้งหมดจะเรียกว่าอยู่ในครอบครัวสิทธิบัตร (Patent Family) เดียวกัน และถ้ามีการยื่นเข้าไปในหลายประเทศเพิ่มมากขึ้น ครอบครัวสิทธิบัตรนั้นก็จะขยายใหญ่ขึ้น ซึ่งอาจจะสื่อถึงมูลค่าของการประดิษฐ์ที่เพิ่มขึ้นด้วย เนื่องจากมีความต้องการในการคุ้มครองสิทธิในตลาดที่ใหญ่ขึ้น

Micro-needle02 
รูปที่ 2: 10 ประเทศแรกที่มีการยื่นสิทธิบัตรเกี่ยวกับแผ่นแปะฉีดยามากที่สุด

จากรูปที่ 2 แสดงให้เห็นถึงคำขอรับสิทธิบัตร ที่ผู้ขอ หรือเจ้าของการประดิษฐ์ได้ดำเนินการยื่นขอไว้ตามรายประเทศซึ่งเป็นตลาดหลักที่มีการขอรับสิทธิบัตรเพื่อขอรับความคุ้มครองทางกฎหมายในการประดิษฐ์นั้น ๆ จะเห็นได้ว่าประเทศจีนเป็นประเทศที่มีการยื่นสิทธิบัตรด้านแผ่นแปะฉีดวัคซีนมากที่สุดคิดเป็น 39.0% รองลงมาเป็นประเทศญี่ปุ่นคิดเป็น 14.2% และการยื่นคำขอผ่านระบบ PCT คิดเป็น 13.1% ตามลำดับ นอกจากนี้ รูปที่ 2 ยังแสดงให้เห็นว่าประเทศจีนให้ความสำคัญกับการประดิษฐ์และการยื่นขอรับสิทธิบัตรในเรื่องแผ่นแปะฉีดวัคซีนเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ โดยเห็นได้จากสัดส่วนจำนวนคำขอรับสิทธิบัตรที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน

Patent Cooperation Treaty (PCT) เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศสำหรับการขอรับความคุ้มครองการประดิษฐ์ในประเทศสมาชิก เพื่อให้สะดวก และลดภาระของผู้ขอรับสิทธิบัตรที่ต้องการขอยื่นรับสิทธิบัตรในหลายประเทศทั่วโลก

ตัวอย่างสิทธิบัตรประเทศญี่ปุ่นเลขที่คำขอ JP201525808A ขอถือสิทธิในการผลิตเข็มฉีดยาขนาดเล็กชนิด stratovolcano โดยใช้เครื่อง 3D printing โดยตัวเข็มฉีดยาประกอบด้วย water-soluble polymer


      เทคโนโลยีแผ่นแปะฉีดยา เป็นเทคโนโลยีที่หลาย ๆ ประเทศให้ความสนใจเป็นอย่างมาก โดยมีจุดประสงค์สำหรับผู้ที่เป็นโรคกลัวเข็มฉีดยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็ก นอกจากนี้การใช้แผ่นแปะฉีดยายังมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการผลิตเข็มฉีดยาแบบปกติอีกด้วย มากไปกว่านั้นยังสามารถผลิตโดยใช้เครื่อง 3D printing จึงทำให้ผลิตเข็มฉีดยาได้เร็วขึ้น และได้ปริมาณที่มากขึ้น ในอนาคต หากมีการค้นพบวัคซีนป้องกันโรคอื่น ๆ เช่น Covid 19 ก็จะสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับแผ่นแปะฉีดยาได้ ทำให้เด็กและผู้คนที่เป็นโรคกลัวเข็มไม่ต้องหวาดกลัวการฉีดยาอีกต่อไป

ค้นหา

TAGS

Design Design First-S-Curve-02 IDG Innovation LogoDesign LogoDesign Patent Technology trademark training Trend TRENDS UPDATE กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การจดสิทธิบัตร การจดสิทธิบัตร การละเมิดลิขสิทธิ์ การสร้างแบรนด์ การสื่อสารอัตลักษณ์ งานออกแบบ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดลิขสิทธิ์ จดสิทธิบัตรต่างประเทศ จดสิทธิบัตรทั่วโลก ตรวจสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระบบมาดริด ละเมิดลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สร้างนวัตกรรม สัมมนา สิทธิบัตร สิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สืบค้นสิทธิบัตร ออกแบบ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ อัตลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เทคโนโลยี โลโก้

Microneedle-Patent

ในปัจจุบันมีผู้ที่เป็นโรค “กลัวเข็ม” มีจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ จากการสำรวจพบว่าคนทั่วไปเป็นโรคกลัวเข็มฉีดยา 10 – 20 %  โดยเฉพาะในเด็กจะกลัวเข็มฉีดยามากกว่า 50 % และทุกวันนี้มีวัคซีนป้องกันอาการหรือโรคต่าง ๆ ที่มนุษย์ต้องฉีดเพิ่มขึ้นกว่าในอดีต 4-5 เท่า ขณะเดียวกัน เมื่อมาวิเคราะห์ ตลาดเข็มฉีดยาหรือเวชภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการฉีดยา ก็มีการคาดการณ์กันว่า ในอีก 6 ปี ข้างหน้า ตลาดนี้จะมีมูลค่าถึง 4,000 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 130 ล้านล้านบาท ซึ่งนับว่าเป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจ มากไปกว่านี้ ในประเทศไทยยังประสบความสำเร็จในการคิดค้นนวัตกรรม แผ่นแปะฉีดวัคซีนเช่นกัน โดยแผ่นแปะฉีดวัคซีนเหล่านี้มีลักษณะเป็นแผงเข็มขนาดเล็กจิ๋วจำนวนมากโดยตัวแผ่นแปะฉีดวัคซีนนี้ผลิตจากน้ำตาลมอลโตส และแผ่นแปะนี้จะถูกเคลือบด้วยวัคซีน โดยได้เริ่มใช้และกับการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ วิธีการใช้เจ้าแผ่นแปะเข็มจิ๋วนี้ก็แค่กดลงบนผิวหนัง เมื่อเข็มละลายจะวัคซีนนั้นก็จะเข้าสู่ร่างกายโดยอัตโนมัติ

Ref https://www.salika.co/2018/08/09/innovation-cu-vaccine-inject-patch/

ในส่วนของตลาดทั่วโลก สามารถวิเคราะห์อัตราการเติบโตของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดได้จากการวิเคราะห์สิทธิบัตร

การวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตร คือ กระบวนการคัดกรองและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกจากเอกสารสิทธิบัตรและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำความเข้าใจภาพรวมของเทคโนโลยีหรือข้อมูลเชิงลึก เพื่อประกอบการวางแผนกลยุทธ์หรือการตัดสินใจทางธุรกิจในตลาด รวมถึงยกระดับเทคโนโลยีนวัตกรรมของท่านให้ก้าวสู่
การเป็นผู้นำในเทคโนโลยีหรืออุตสาหกรรมนั้น ๆ

Micro-needle-01
ปที่ 1 จำนวนการประดิษฐ์และคำขอรับสิทธิบัตรแผ่นแปะฉีดวัคซีน ระหว่างปี ค.ศ. 2005 – 2020

จากภาพรวมของแนวโน้มการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับแผ่นแปะฉีดวัคซีน จะเห็นได้ว่าแผ่นแปะฉีดวัคซีนได้ถูกพัฒนามาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2005 แล้ว โดยมีการพัฒนามากที่สุดในปี ค.ศ. 2015 และถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน ส่วนในด้านของเทคโนโลยี เทคโนโลยีที่ถูกพัฒนามากที่สุดในแผ่นแปะฉีดวัคซีนนั่นก็คือ วัสดุที่นำมาใช้ในการผลิตแผ่นแปะฉีดวัคซีน เช่น พอลิไวนิลไพร์โรลิโดน พอลิเมอร์ที่สามารถละลายน้ำได้ เป็นต้น เนื่องจากการใช้วัสดุเหล่านี้มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่า

การประดิษฐ์ (Patent Family): เนื่องจากสิทธิบัตรเป็น Territorial Rights ที่มีขอบเขตการบังคับใช้สิทธิตามกฎหมาย เฉพาะในประเทศที่มีการเข้าไปจดสิทธิบัตรไว้เท่านั้น หมายความว่าถ้าเราต้องการคุ้มครองการประดิษฐ์และ เทคโนโลยีให้ครอบคลุมตลาดในประเทศที่เราสนใจ ก็จะต้องเข้าไปจดสิทธิบัตรไว้ในประเทศนั้น ๆ ด้วย เมื่องานประดิษฐ์มีการยื่นจดสิทธิบัตรเข้าไปในประเทศแรก และเข้าไปยื่นต่อในประเทศต่าง ๆ โดยการ Claim Priority ในระยะเวลาที่กำหนด เอกสารทั้งหมดจะเรียกว่าอยู่ในครอบครัวสิทธิบัตร (Patent Family) เดียวกัน และถ้ามีการยื่นเข้าไปในหลายประเทศเพิ่มมากขึ้น ครอบครัวสิทธิบัตรนั้นก็จะขยายใหญ่ขึ้น ซึ่งอาจจะสื่อถึงมูลค่าของการประดิษฐ์ที่เพิ่มขึ้นด้วย เนื่องจากมีความต้องการในการคุ้มครองสิทธิในตลาดที่ใหญ่ขึ้น

Micro-needle02 
รูปที่ 2: 10 ประเทศแรกที่มีการยื่นสิทธิบัตรเกี่ยวกับแผ่นแปะฉีดยามากที่สุด

จากรูปที่ 2 แสดงให้เห็นถึงคำขอรับสิทธิบัตร ที่ผู้ขอ หรือเจ้าของการประดิษฐ์ได้ดำเนินการยื่นขอไว้ตามรายประเทศซึ่งเป็นตลาดหลักที่มีการขอรับสิทธิบัตรเพื่อขอรับความคุ้มครองทางกฎหมายในการประดิษฐ์นั้น ๆ จะเห็นได้ว่าประเทศจีนเป็นประเทศที่มีการยื่นสิทธิบัตรด้านแผ่นแปะฉีดวัคซีนมากที่สุดคิดเป็น 39.0% รองลงมาเป็นประเทศญี่ปุ่นคิดเป็น 14.2% และการยื่นคำขอผ่านระบบ PCT คิดเป็น 13.1% ตามลำดับ นอกจากนี้ รูปที่ 2 ยังแสดงให้เห็นว่าประเทศจีนให้ความสำคัญกับการประดิษฐ์และการยื่นขอรับสิทธิบัตรในเรื่องแผ่นแปะฉีดวัคซีนเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ โดยเห็นได้จากสัดส่วนจำนวนคำขอรับสิทธิบัตรที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน

Patent Cooperation Treaty (PCT) เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศสำหรับการขอรับความคุ้มครองการประดิษฐ์ในประเทศสมาชิก เพื่อให้สะดวก และลดภาระของผู้ขอรับสิทธิบัตรที่ต้องการขอยื่นรับสิทธิบัตรในหลายประเทศทั่วโลก

ตัวอย่างสิทธิบัตรประเทศญี่ปุ่นเลขที่คำขอ JP201525808A ขอถือสิทธิในการผลิตเข็มฉีดยาขนาดเล็กชนิด stratovolcano โดยใช้เครื่อง 3D printing โดยตัวเข็มฉีดยาประกอบด้วย water-soluble polymer


      เทคโนโลยีแผ่นแปะฉีดยา เป็นเทคโนโลยีที่หลาย ๆ ประเทศให้ความสนใจเป็นอย่างมาก โดยมีจุดประสงค์สำหรับผู้ที่เป็นโรคกลัวเข็มฉีดยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็ก นอกจากนี้การใช้แผ่นแปะฉีดยายังมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการผลิตเข็มฉีดยาแบบปกติอีกด้วย มากไปกว่านั้นยังสามารถผลิตโดยใช้เครื่อง 3D printing จึงทำให้ผลิตเข็มฉีดยาได้เร็วขึ้น และได้ปริมาณที่มากขึ้น ในอนาคต หากมีการค้นพบวัคซีนป้องกันโรคอื่น ๆ เช่น Covid 19 ก็จะสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับแผ่นแปะฉีดยาได้ ทำให้เด็กและผู้คนที่เป็นโรคกลัวเข็มไม่ต้องหวาดกลัวการฉีดยาอีกต่อไป

crossmenuchevron-down