NIA เปิดรับข้อเสนอโครงการ

นวัตกรรมแบบเปิด
OPEN INNOVATION

มูลค่าทุนสูงสุดถึง 1.5 ล้านบาท

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

เปิดรับข้อเสนอโครงการ (Proposal) นวัตกรรมแบบเปิด หรือ Open Innovation ซึ่งมีมูลค่าทุนสูงสุด 1.5 ล้านบาท ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 31 มกราคม 2562

อย่างที่ทราบกันอยู่บ้างแล้วนะคะว่า ทุนสนับสนุนนวัตกรรม มีทั้งรูปแบบของเงินทุนและไม่ใช่เงินทุน ทั้งนี้ยังมีข้อดีด้านอื่นๆ อีกหากเราได้รับทุนสนับสนุนนวัตกรรมค่ะ เพราะนอกจากจะได้เงินทุนมาพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้ว ยังมีผลพลอยได้ด้านอื่นๆ ที่ช่วยให้ผลิตภัณฑ์ของเราโดดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่งอีกด้วยนะคะ โดยสรุปดังนี้ค่ะ

 • 1. ได้รับอนุญาตให้ติดตราสัญลักษณ์หน่วยงานผู้ให้ทุนที่ผลิตภัณฑ์

  เพื่อให้สามารถอ้างอิงได้ว่า สินค้าได้รับทุนสนับสนุนด้านนวัตกรรมจากหน่วยงานให้ทุน (แสดงโดยการมีตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานให้ทุน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนด้านนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

 • 2. เพิ่มความน่าเชื่อถือในตัวผลิตภัณฑ์

  สืบเนื่องจากการได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์หน่วยงานผู้ให้ทุน จึงช่วยเพิ่มความน่าเชื่อแก่สินค้าว่าเป็น สินค้าที่มีนวัตกรรม (Inventive Product, Innovation-based Product) ซึ่งสอดคล้องกับ Trend การค้าในปัจจุบัน

 • 3. เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์

  และจากการที่เป็น สินค้าที่มีนวัตกรรมเป็นพื้นฐาน แล้ว (Innovation-based Product) ซึ่งสังเกตว่าสินค้าที่มีมูลค่าสูงในปัจจุบัน มูลค่าเหล่านั้นมาจากนวัตกรรมที่อยู่ในตัวสินค้าเป็นส่วนใหญ่ มากกว่า 50%

 • 4. เป็นหนึ่งในจุดขายเหนือคู่แข่ง

  ด้วยเหตุผลที่ สินค้ามีนวัตกรรมเป็นพื้นฐาน บวกกับการได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานที่สนับสนุนด้านนวัตกรรม หน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงช่วยสร้างจุดขายเหนือคู่แข่งให้กับสินค้าคุณ

 • 5. ผู้บริโภคสามารถมั่นใจได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

  เนื่องจากได้รับการรับรองจากหน่วยงานให้ทุนด้านนวัตกรรม, ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงช่วยส่งเสริมให้ผู้บริโภคเชื่อถือได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ (ด้วยนวัตกรรม) และเพิ่มโอกาสในการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการของผู้ได้รับทุน

โดยผู้ที่มีสิทธิขอรับทุนสนับสนุนนวัตกรรมโครงการ Open Innovation จาก NIA ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 • เป็น SMEs หรือ Startup

  ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่กำหนด ตามเงื่อนไขของกระทรวงอุตสาหกรรม

 • นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย

  ซึ่งมีหุ้นอันเป็นทุนตั้งแต่ร้อยละ 51 ของนิติบุคคลนั้น ถือโดยบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

 • ไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น

  (เว้นแต่ทุนนั้นเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ซ้ำซ้อนจากที่ขอรับการสนับสนุน)

 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

  ตามคำพิพากษาในคดีแพ่ง หรือผู้ต้องโทษในคดีอาญา

ค่าใช้จ่ายที่จะได้รับการสนับสนุน มีดังนี้

 1. ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ให้บริการนวัตกรรม (ISP) ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักนวัตกรรมแห่งชาติ ค่าจ้างนักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัย ยกเว้นค่าตอบแทนกรรมการและพนักงานบริษัทที่ขอรับการสนับสนุนโครงการฯ
 2. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับหน่วยงานสนับสนุนภายนอก (Outsources) ตามอัตราค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง และเป็นไปตามที่ สำนักนวัตกรรมแห่งชาติ พิจารณาเห็นชอบ
 3. ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
  • ค่าวัสดุที่เป็นประเภทสิ้นเปลือง ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่า ค่าใช้จ่ายนั้นๆ
  • ค่าวัตถุดิบทางตรง ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่า ค่าใช้จ่ายนั้นๆ
  • ค่าจ้างวิเคราะห์ ทดสอบ ค่ารับรองมาตรฐาน
  • ค่าอนุญาตในการใช้สิทธิ (License) หรือค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ (Royalty Fees) ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งต้องผ่านการประเมินมูลค่าจาก สำนักนวัตกรรมแห่งชาติ ก่อน โดยจะสนับสนุนไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลที่ค่าประเมิน
 4. ค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์ ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่า ค่าใช้จ่ายนั้นๆ

ที่มาข้อมูล : https://open.nia.or.th

อย่ารอช้า! ทุนสนับสนุนมีจำนวนจำกัด หากคุณไม่มีประสบการณ์ในการเขียนข้อเสนอโครงการ สามารถติดต่อ IDG เพื่อขอคำปรึกษาได้ที่ 02-011-7161 ถึง 6 ต่อ 302 จันทร์-ศุกร์ เวลา 09:00-18:00 น. หรือ อีเมล contact@idgthailand.com

ท้ายนี้ หากผู้ประกอบการท่านใดสนใจขอรับทุนสนับสนุนนวัตกรรมนี้และมีคุณสมบัติครบถ้วน แต่ยังไม่มีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ช่วยร่างข้อเสนอโครงการให้ ทีมขอทุนนวัตกรรมของ IDG เรายินดีให้คำปรึกษาได้นะคะ แล้วพบกันค่ะ สวัสดีค่ะ

ต้นเรื่องโดย:
พรชนก ประภากรสกุล (อ้อแอ้)
ตัวแทนสิทธิบัตร

Share this.
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 2
 •