International Website

การพิจารณาการขอรับ

สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นการขอความคุ้มครองในส่วนของ รูปร่าง/รูปทรงลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ์ ลวดลาย สี ของแบบผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏแก่สายตาเป็นสาระสำคัญ ซึ่งต้องเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างไปจากเดิม ยังไม่เคยมีใช้แพร่หลาย หรือได้เปิดเผยภาพอันเป็นสาระสำคัญหลักของการออกแบบผลิตภัณฑ์ในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ที่ได้เปิดเผยแพร่อยู่แล้ว ไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร และต้องเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งสามารถผลิตได้ในเชิงอุตสาหกรรมหรือหัตถกรรม รวมถึงไม่เป็นแบบผลิตภัณฑ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี

และหากผู้ขอรับต้องการยื่นคำขอในต่างประเทศ สามารถอ้างอิงคำขอได้ภายใน 6 เดือนหลังจากยื่นคำขอในประเทศแรก โดยสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร คือ สามารถผลิต ขาย หรือเสนอขายในประเทศที่ได้มีการรับจดทะเบียนเพื่อขอรับความคุ้มครอง เว้นแต่จะใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัย ซึ่งสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ มีอายุคุ้มครองสูงสุด 10 ปี (ในไทย) นับตั้งแต่วันยื่นคำขอในประเทศ และหลังจากสิ้นอายุจะถือว่าแบบผลิตภัณฑ์นั้นตกเป็นสาธารณะ

ซึ่งการพิจารณาว่าเหมือนหรือคล้ายขึ้นอยู่กับสาระสำคัญที่ปรากฏแก่สายตาของผู้พิจารณา

ตัวอย่าง 1 : ชื่อแบบผลิตภัณฑ์ “เก้าอี้”

ชื่อแบบผลิตภัณฑ์ : เก้าอี้
จากตัวอย่างที่ 1 จะเห็นได้ว่าแบบผลิตภัณฑ์ทั้งสอง ประกอบด้วย สองส่วน ได้แก่ ส่วนฐาน และส่วนบน ซึ่งส่วนฐานของทั้งสองคำขอมีลักษณะเหมือนกันคือ เป็นทรงกระบอกกลวง ลักษณะเช่นเดียวกับแหวน ซึ่งทั้งสองคำขอมีลักษณะต่างกันที่ส่วนบน ที่มีรูปทรงต่างกัน จึงพิจารณาได้ว่าเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่

ตัวอย่าง 2 : ชื่อแบบผลิตภัณฑ์ “ปากกา”

ชื่อแบบผลิตภัณฑ์ : ปากกา
จากตัวอย่างที่ 2 จะเห็นได้ว่าแบบผลิตภัณฑ์ทั้งสอง ประกอบด้วย ด้ามปากกา และ ปลายด้ามปากกา โดยด้ามปากกาของทั้งสองแบบผลิตภัณฑ์ มีลักษณะเป็นทรงกระบอกกลม ที่มีเส้นบิดเกลียวรอบด้ามปากกา ถือเป็นสาระสำคัญหลัก และในส่วนของปลายด้ามปากกา มีลักษณะเป็นทรงกรวยที่เรียวลงไปถึงไส้ปากกา โดยแบบผลิตภัณฑ์ที่ยื่นคำขอ มีปล้องเชื่อมต่อระหว่างด้ามปากกาและปลายด้ามปากกา ซึ่งถือเป็นสาระสำคัญรอง จึงไม่นำมาพิจารณา จึงกล่าวได้ว่าไม่เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่

สรุป

การพิจารณาความใหม่ของสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นการพิจารณาจาก สาระสำคัญหลักของแบบผลิตภัณฑ์ โดยสาระสำคัญหลักของแบบผลิตภัณฑ์คือการพิจารณาจากส่วนประกอบหลักที่ประจักษ์แก่สายตา ซึ่งการพิจารณาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ตรวจสอบ รวมถึงการขอสิทธิที่ได้จากข้อถือสิทธิ เช่น การขอรูปร่างหรือรูปทรง / ลวดลาย / สี อย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่าประกอบร่วมกัน

โดยมาตราสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ (อ้างอิงพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒)

 • มาตรา 56 หมายความว่าต้องเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งสามารถผลิตได้ในเชิงอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
 • มาตรา 57 การออกแบบผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่
  1. แบบผลิตภัณฑ์ที่มีหรือใช้งานแพร่หลายก่อนวันรับสิทธิบัตร
  2. แบบผลิตภัณฑ์ที่มีการเปิดเผยภาพ สาระสำคัญ หรือรายละเอียดก่อนวันรับสิทธิบัตร
  3. แบบผลิตภัณฑ์ต้องไม่เคยประกาศโฆษณาก่อนวันรับสิทธิบัตร
  4. แบบผลิตภัณฑ์ต้องเป็นแบบผลิตภัณฑ์ที่ไม่คล้ายกับ 1) 2) 3)
 • มาตรา 58 การออกแบบผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้ขอรับสิทธิบัตรไม่ได้
  1. แบบผลิตภัณฑ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
  2. แบบผลิตภัณฑ์ที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา

อ้างอิง : http://www.ipthailand.go.th/images/780/Manual_The_application_design.pdf

IDG ยินดีให้คำปรึกษา พร้อมให้บริการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบครบวงจร ทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก

ค้นหา

TAGS

Design Design First-S-Curve-02 IDG Innovation LogoDesign LogoDesign Patent Technology trademark training Trend TRENDS UPDATE กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การจดสิทธิบัตร การจดสิทธิบัตร การละเมิดลิขสิทธิ์ การสร้างแบรนด์ การสื่อสารอัตลักษณ์ งานออกแบบ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดลิขสิทธิ์ จดสิทธิบัตรต่างประเทศ จดสิทธิบัตรทั่วโลก ตรวจสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระบบมาดริด ละเมิดลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สร้างนวัตกรรม สัมมนา สิทธิบัตร สิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สืบค้นสิทธิบัตร ออกแบบ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ อัตลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เทคโนโลยี โลโก้

การพิจารณาการขอรับ

สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นการขอความคุ้มครองในส่วนของ รูปร่าง/รูปทรงลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ์ ลวดลาย สี ของแบบผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏแก่สายตาเป็นสาระสำคัญ ซึ่งต้องเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างไปจากเดิม ยังไม่เคยมีใช้แพร่หลาย หรือได้เปิดเผยภาพอันเป็นสาระสำคัญหลักของการออกแบบผลิตภัณฑ์ในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ที่ได้เปิดเผยแพร่อยู่แล้ว ไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร และต้องเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งสามารถผลิตได้ในเชิงอุตสาหกรรมหรือหัตถกรรม รวมถึงไม่เป็นแบบผลิตภัณฑ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี

และหากผู้ขอรับต้องการยื่นคำขอในต่างประเทศ สามารถอ้างอิงคำขอได้ภายใน 6 เดือนหลังจากยื่นคำขอในประเทศแรก โดยสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร คือ สามารถผลิต ขาย หรือเสนอขายในประเทศที่ได้มีการรับจดทะเบียนเพื่อขอรับความคุ้มครอง เว้นแต่จะใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัย ซึ่งสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ มีอายุคุ้มครองสูงสุด 10 ปี (ในไทย) นับตั้งแต่วันยื่นคำขอในประเทศ และหลังจากสิ้นอายุจะถือว่าแบบผลิตภัณฑ์นั้นตกเป็นสาธารณะ

ซึ่งการพิจารณาว่าเหมือนหรือคล้ายขึ้นอยู่กับสาระสำคัญที่ปรากฏแก่สายตาของผู้พิจารณา

ตัวอย่าง 1 : ชื่อแบบผลิตภัณฑ์ “เก้าอี้”

ชื่อแบบผลิตภัณฑ์ : เก้าอี้
จากตัวอย่างที่ 1 จะเห็นได้ว่าแบบผลิตภัณฑ์ทั้งสอง ประกอบด้วย สองส่วน ได้แก่ ส่วนฐาน และส่วนบน ซึ่งส่วนฐานของทั้งสองคำขอมีลักษณะเหมือนกันคือ เป็นทรงกระบอกกลวง ลักษณะเช่นเดียวกับแหวน ซึ่งทั้งสองคำขอมีลักษณะต่างกันที่ส่วนบน ที่มีรูปทรงต่างกัน จึงพิจารณาได้ว่าเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่

ตัวอย่าง 2 : ชื่อแบบผลิตภัณฑ์ “ปากกา”

ชื่อแบบผลิตภัณฑ์ : ปากกา
จากตัวอย่างที่ 2 จะเห็นได้ว่าแบบผลิตภัณฑ์ทั้งสอง ประกอบด้วย ด้ามปากกา และ ปลายด้ามปากกา โดยด้ามปากกาของทั้งสองแบบผลิตภัณฑ์ มีลักษณะเป็นทรงกระบอกกลม ที่มีเส้นบิดเกลียวรอบด้ามปากกา ถือเป็นสาระสำคัญหลัก และในส่วนของปลายด้ามปากกา มีลักษณะเป็นทรงกรวยที่เรียวลงไปถึงไส้ปากกา โดยแบบผลิตภัณฑ์ที่ยื่นคำขอ มีปล้องเชื่อมต่อระหว่างด้ามปากกาและปลายด้ามปากกา ซึ่งถือเป็นสาระสำคัญรอง จึงไม่นำมาพิจารณา จึงกล่าวได้ว่าไม่เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่

สรุป

การพิจารณาความใหม่ของสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นการพิจารณาจาก สาระสำคัญหลักของแบบผลิตภัณฑ์ โดยสาระสำคัญหลักของแบบผลิตภัณฑ์คือการพิจารณาจากส่วนประกอบหลักที่ประจักษ์แก่สายตา ซึ่งการพิจารณาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ตรวจสอบ รวมถึงการขอสิทธิที่ได้จากข้อถือสิทธิ เช่น การขอรูปร่างหรือรูปทรง / ลวดลาย / สี อย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่าประกอบร่วมกัน

โดยมาตราสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ (อ้างอิงพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒)

 • มาตรา 56 หมายความว่าต้องเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งสามารถผลิตได้ในเชิงอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
 • มาตรา 57 การออกแบบผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่
  1. แบบผลิตภัณฑ์ที่มีหรือใช้งานแพร่หลายก่อนวันรับสิทธิบัตร
  2. แบบผลิตภัณฑ์ที่มีการเปิดเผยภาพ สาระสำคัญ หรือรายละเอียดก่อนวันรับสิทธิบัตร
  3. แบบผลิตภัณฑ์ต้องไม่เคยประกาศโฆษณาก่อนวันรับสิทธิบัตร
  4. แบบผลิตภัณฑ์ต้องเป็นแบบผลิตภัณฑ์ที่ไม่คล้ายกับ 1) 2) 3)
 • มาตรา 58 การออกแบบผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้ขอรับสิทธิบัตรไม่ได้
  1. แบบผลิตภัณฑ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
  2. แบบผลิตภัณฑ์ที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา

อ้างอิง : http://www.ipthailand.go.th/images/780/Manual_The_application_design.pdf

IDG ยินดีให้คำปรึกษา พร้อมให้บริการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบครบวงจร ทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก

crossmenuchevron-down
Intellectual Design Group (IDG) Co., Ltd uses cookies to monitor the performance of this website and improve user experience To find out more about cookies, what they are and how we use them, please see our privacy notice, which also provides information on how to delete cookies from your hard drive.
Accept
Privacy Policy