OUR BLOG

การพิจารณาการขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

การพิจารณาการขอรับ

สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นการขอความคุ้มครองในส่วนของ รูปร่าง/รูปทรงลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ์ ลวดลาย สี ของแบบผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏแก่สายตาเป็นสาระสำคัญ ซึ่งต้องเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างไปจากเดิม ยังไม่เคยมีใช้แพร่หลาย หรือได้เปิดเผยภาพอันเป็นสาระสำคัญหลักของการออกแบบผลิตภัณฑ์ในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ที่ได้เปิดเผยแพร่อยู่แล้ว ไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร และต้องเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งสามารถผลิตได้ในเชิงอุตสาหกรรมหรือหัตถกรรม รวมถึงไม่เป็นแบบผลิตภัณฑ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี

และหากผู้ขอรับต้องการยื่นคำขอในต่างประเทศ สามารถอ้างอิงคำขอได้ภายใน 6 เดือนหลังจากยื่นคำขอในประเทศแรก โดยสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร คือ สามารถผลิต ขาย หรือเสนอขายในประเทศที่ได้มีการรับจดทะเบียนเพื่อขอรับความคุ้มครอง เว้นแต่จะใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัย ซึ่งสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ มีอายุคุ้มครองสูงสุด 10 ปี (ในไทย) นับตั้งแต่วันยื่นคำขอในประเทศ และหลังจากสิ้นอายุจะถือว่าแบบผลิตภัณฑ์นั้นตกเป็นสาธารณะ

ซึ่งการพิจารณาว่าเหมือนหรือคล้ายขึ้นอยู่กับสาระสำคัญที่ปรากฏแก่สายตาของผู้พิจารณา

ตัวอย่าง 1 : ชื่อแบบผลิตภัณฑ์ “เก้าอี้”

ชื่อแบบผลิตภัณฑ์ : เก้าอี้
จากตัวอย่างที่ 1 จะเห็นได้ว่าแบบผลิตภัณฑ์ทั้งสอง ประกอบด้วย สองส่วน ได้แก่ ส่วนฐาน และส่วนบน ซึ่งส่วนฐานของทั้งสองคำขอมีลักษณะเหมือนกันคือ เป็นทรงกระบอกกลวง ลักษณะเช่นเดียวกับแหวน ซึ่งทั้งสองคำขอมีลักษณะต่างกันที่ส่วนบน ที่มีรูปทรงต่างกัน จึงพิจารณาได้ว่าเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่

ตัวอย่าง 2 : ชื่อแบบผลิตภัณฑ์ “ปากกา”

ชื่อแบบผลิตภัณฑ์ : ปากกา
จากตัวอย่างที่ 2 จะเห็นได้ว่าแบบผลิตภัณฑ์ทั้งสอง ประกอบด้วย ด้ามปากกา และ ปลายด้ามปากกา โดยด้ามปากกาของทั้งสองแบบผลิตภัณฑ์ มีลักษณะเป็นทรงกระบอกกลม ที่มีเส้นบิดเกลียวรอบด้ามปากกา ถือเป็นสาระสำคัญหลัก และในส่วนของปลายด้ามปากกา มีลักษณะเป็นทรงกรวยที่เรียวลงไปถึงไส้ปากกา โดยแบบผลิตภัณฑ์ที่ยื่นคำขอ มีปล้องเชื่อมต่อระหว่างด้ามปากกาและปลายด้ามปากกา ซึ่งถือเป็นสาระสำคัญรอง จึงไม่นำมาพิจารณา จึงกล่าวได้ว่าไม่เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่

สรุป

การพิจารณาความใหม่ของสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นการพิจารณาจาก สาระสำคัญหลักของแบบผลิตภัณฑ์ โดยสาระสำคัญหลักของแบบผลิตภัณฑ์คือการพิจารณาจากส่วนประกอบหลักที่ประจักษ์แก่สายตา ซึ่งการพิจารณาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ตรวจสอบ รวมถึงการขอสิทธิที่ได้จากข้อถือสิทธิ เช่น การขอรูปร่างหรือรูปทรง / ลวดลาย / สี อย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่าประกอบร่วมกัน

โดยมาตราสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ (อ้างอิงพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒)

 • มาตรา 56 หมายความว่าต้องเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งสามารถผลิตได้ในเชิงอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
 • มาตรา 57 การออกแบบผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่
  1. แบบผลิตภัณฑ์ที่มีหรือใช้งานแพร่หลายก่อนวันรับสิทธิบัตร
  2. แบบผลิตภัณฑ์ที่มีการเปิดเผยภาพ สาระสำคัญ หรือรายละเอียดก่อนวันรับสิทธิบัตร
  3. แบบผลิตภัณฑ์ต้องไม่เคยประกาศโฆษณาก่อนวันรับสิทธิบัตร
  4. แบบผลิตภัณฑ์ต้องเป็นแบบผลิตภัณฑ์ที่ไม่คล้ายกับ 1) 2) 3)
 • มาตรา 58 การออกแบบผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้ขอรับสิทธิบัตรไม่ได้
  1. แบบผลิตภัณฑ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
  2. แบบผลิตภัณฑ์ที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา

อ้างอิง : http://www.ipthailand.go.th/images/780/Manual_The_application_design.pdf

Share this article

Facebook
Twitter
LinkedIn

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ IDG

ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้คำแนะนำคุณ

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญ