International Website

สิทธิบัตรไทยสู่ตลาดโลก

ปัจจุบัน ในแต่ละปีประเทศไทยมีนวัตกรรมใหม่ๆ ที่คิดค้นและประดิษฐ์ขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยนักประดิษฐ์ไทย ซึ่งผู้ประดิษฐ์ที่ได้ทำการยื่นคำขอและรับจดทะเบียนในประเทศไทยก็จะได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายในฐานะ “ผู้ทรงสิทธิ” ในสิทธิบัตรนั้น ตามกฎหมายพระราชบัญญัติสิทธิบัตรสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมตาม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542

สิทธิทางกฎหมายของเจ้าของสิทธิบัตรไทย โดยหลัก คือ..

  • ในช่วงอายุของสิทธิบัตร ผู้ทรงสิทธิมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการผลิต ใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย หรือนำเข้าผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร การกระทำใดของผู้ทรงสิทธิก่อนที่จะได้รับสิทธิบัตรซึ่งอาจถือเป็นการฝ่าฝืนสิทธิบัตรดังกล่าวจะถือว่าไม่เป็นการฝ่าฝืน
  • ผู้ทรงสิทธิบัตรมีสิทธิใช้คำว่า “สิทธิบัตรไทย” หรืออักษรย่อ. หรืออักษรต่างประเทศที่มีความหมายเช่นเดียวกัน เป็นต้น

ซึ่งสิทธิเหล่านี้จะมีอยู่ในขอบเขตความคุ้มครองทางกฎหมายในประเทศไทยเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตาม..

  • ผู้ประดิษฐ์ส่วนหนึ่งมักจะเข้าใจว่า..เมื่อได้รับจดสิทธิบัตรไทยแล้ว ก็จะได้รับความคุ้มครองทั่วโลก
  • แต่ในความเป็นจริงแล้ว..ไม่มีระบบสิทธิบัตรโลก ที่สามารถคุ้มครองสิทธิได้ทั่วโลก

ดังนั้น ถ้าหากเราต้องการทำการตลาดในต่างประเทศ เช่น ทำการส่งออกสินค้าไปขายในประเทศสหรัฐอเมริกา แล้วเราได้ไปเจอคนที่ผลิตสินค้าที่เหมือนคล้ายหรือลอกเลียนแบบสิทธิบัตรของเราที่ได้รับจดในประเทศไทย สิทธิทางกฎหมายสิทธิบัตรไทยของเราก็จะไม่คุ้มครองไปถึงการดำเนินคดีละเมิดสิทธิบัตรในประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจากเราไม่ได้ยื่นคำขอและได้รับจดทะเบียนสิทธิบัตรประเทศสหรัฐอเมริกา เราจึงไม่ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา กล่าวคือ ไม่มีสิทธิทางกฎหมายที่จะดำเนินคดีละเมิดสิทธิบัตรในประเทศสหรัฐอเมริกาได้  เป็นต้น

โดยสรุปคือ..จดสิทธิบัตรประเทศใด ก็จะได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายในประเทศนั้น เท่านั้น!

ข้อแนะนำสำหรับผู้ที่จะทำการค้าขายในต่างประเทศ

เมื่อผู้ประดิษฐ์ได้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่ต้องการไปตีตลาดต่างประเทศ เช่น ส่งออกต่างประเทศ หรือมีตัวแทนจัดจำหน่ายในต่างประเทศ และต้องการที่ปกป้องสิทธิของตนเองในฐานะเป็นเจ้าของสิทธิบัตรในต่างประเทศ สิ่งที่ท่านควรจะต้องทำ คือ ต้องทำการยื่นจดสิทธิบัตรในประเทศที่เราไปทำการตลาดด้วย ด้วยการยื่นโดยตรง หรือยื่นผ่านระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวก เช่น ระบบ PCT เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้สิทธิทางกฎหมาย และทำให้สินค้าเราเป็นที่น่าเชื่อถือมากขึ้นในสายตาผู้บริโภคในต่างประเทศ และยังเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าของเราอีกทางด้วย

IDG หวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้ จะเป็นประโยชน์ในการวางแผน ให้กับผู้ประกอบการ หลาย ๆ ท่าน สำหรับการขอรับคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ
หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ทางทีมงาน IDG ยินดีที่จะให้คำปรึกษา และพร้อมที่จะช่วยท่านวางแผนเพื่อขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 โทร: 02-011-7161 ถึง 6

ฝ่ายเครื่องหมายการค้า  02-011-7161 Ext

ฝ่ายภายในประเทศ Ext 101,102

ฝ่ายต่างประเทศ Ext 104,105

ฝ่ายกฏหมาย Ext 103

E-Mail: tm@idgthailand.com

ค้นหา

TAGS

Design Design First-S-Curve-02 IDG Innovation LogoDesign LogoDesign Patent Technology trademark training Trend TRENDS UPDATE กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การจดสิทธิบัตร การจดสิทธิบัตร การละเมิดลิขสิทธิ์ การสร้างแบรนด์ การสื่อสารอัตลักษณ์ งานออกแบบ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดลิขสิทธิ์ จดสิทธิบัตรต่างประเทศ จดสิทธิบัตรทั่วโลก ตรวจสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระบบมาดริด ละเมิดลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สร้างนวัตกรรม สัมมนา สิทธิบัตร สิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สืบค้นสิทธิบัตร ออกแบบ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ อัตลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เทคโนโลยี โลโก้

สิทธิบัตรไทยสู่ตลาดโลก

ปัจจุบัน ในแต่ละปีประเทศไทยมีนวัตกรรมใหม่ๆ ที่คิดค้นและประดิษฐ์ขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยนักประดิษฐ์ไทย ซึ่งผู้ประดิษฐ์ที่ได้ทำการยื่นคำขอและรับจดทะเบียนในประเทศไทยก็จะได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายในฐานะ “ผู้ทรงสิทธิ” ในสิทธิบัตรนั้น ตามกฎหมายพระราชบัญญัติสิทธิบัตรสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมตาม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542

สิทธิทางกฎหมายของเจ้าของสิทธิบัตรไทย โดยหลัก คือ..

  • ในช่วงอายุของสิทธิบัตร ผู้ทรงสิทธิมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการผลิต ใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย หรือนำเข้าผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร การกระทำใดของผู้ทรงสิทธิก่อนที่จะได้รับสิทธิบัตรซึ่งอาจถือเป็นการฝ่าฝืนสิทธิบัตรดังกล่าวจะถือว่าไม่เป็นการฝ่าฝืน
  • ผู้ทรงสิทธิบัตรมีสิทธิใช้คำว่า “สิทธิบัตรไทย” หรืออักษรย่อ. หรืออักษรต่างประเทศที่มีความหมายเช่นเดียวกัน เป็นต้น

ซึ่งสิทธิเหล่านี้จะมีอยู่ในขอบเขตความคุ้มครองทางกฎหมายในประเทศไทยเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตาม..

  • ผู้ประดิษฐ์ส่วนหนึ่งมักจะเข้าใจว่า..เมื่อได้รับจดสิทธิบัตรไทยแล้ว ก็จะได้รับความคุ้มครองทั่วโลก
  • แต่ในความเป็นจริงแล้ว..ไม่มีระบบสิทธิบัตรโลก ที่สามารถคุ้มครองสิทธิได้ทั่วโลก

ดังนั้น ถ้าหากเราต้องการทำการตลาดในต่างประเทศ เช่น ทำการส่งออกสินค้าไปขายในประเทศสหรัฐอเมริกา แล้วเราได้ไปเจอคนที่ผลิตสินค้าที่เหมือนคล้ายหรือลอกเลียนแบบสิทธิบัตรของเราที่ได้รับจดในประเทศไทย สิทธิทางกฎหมายสิทธิบัตรไทยของเราก็จะไม่คุ้มครองไปถึงการดำเนินคดีละเมิดสิทธิบัตรในประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจากเราไม่ได้ยื่นคำขอและได้รับจดทะเบียนสิทธิบัตรประเทศสหรัฐอเมริกา เราจึงไม่ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา กล่าวคือ ไม่มีสิทธิทางกฎหมายที่จะดำเนินคดีละเมิดสิทธิบัตรในประเทศสหรัฐอเมริกาได้  เป็นต้น

โดยสรุปคือ..จดสิทธิบัตรประเทศใด ก็จะได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายในประเทศนั้น เท่านั้น!

ข้อแนะนำสำหรับผู้ที่จะทำการค้าขายในต่างประเทศ

เมื่อผู้ประดิษฐ์ได้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่ต้องการไปตีตลาดต่างประเทศ เช่น ส่งออกต่างประเทศ หรือมีตัวแทนจัดจำหน่ายในต่างประเทศ และต้องการที่ปกป้องสิทธิของตนเองในฐานะเป็นเจ้าของสิทธิบัตรในต่างประเทศ สิ่งที่ท่านควรจะต้องทำ คือ ต้องทำการยื่นจดสิทธิบัตรในประเทศที่เราไปทำการตลาดด้วย ด้วยการยื่นโดยตรง หรือยื่นผ่านระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวก เช่น ระบบ PCT เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้สิทธิทางกฎหมาย และทำให้สินค้าเราเป็นที่น่าเชื่อถือมากขึ้นในสายตาผู้บริโภคในต่างประเทศ และยังเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าของเราอีกทางด้วย

IDG หวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้ จะเป็นประโยชน์ในการวางแผน ให้กับผู้ประกอบการ หลาย ๆ ท่าน สำหรับการขอรับคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ
หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ทางทีมงาน IDG ยินดีที่จะให้คำปรึกษา และพร้อมที่จะช่วยท่านวางแผนเพื่อขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 โทร: 02-011-7161 ถึง 6

ฝ่ายเครื่องหมายการค้า  02-011-7161 Ext

ฝ่ายภายในประเทศ Ext 101,102

ฝ่ายต่างประเทศ Ext 104,105

ฝ่ายกฏหมาย Ext 103

E-Mail: tm@idgthailand.com

crossmenuchevron-down