International Website

ออกแบบบรรจุภัณฑ์และเครื่องหมายการค้า Asia Best

ลูกค้า
.AsiaBest Co.,Ltd
งานของเรา
ออกแบบบรรจุภัณฑ์และเครื่องหมายการค้า Asia Best
รายละอียด
เมล็ดกาแฟ คุณภาพ ที่ให้ความสำคัญตั้งแต่กระบวนการการปลูก คือโจทย์ที่ทางทีมงานได้รับจากลูกค้า เมล็ดพันธ์กาแฟที่ดีและมีส่วนช่วยชุมชน ทั้งในเรื่องคุณภาพชีวิตเกษตรกร ฟื้นฟูชีวิตให้สิ่งแวดล้อม และคุณภาพกาแฟที่ดีเยี่ยมส่งมอบให้กับผู้บริโภค สำหรับเครื่องหมายการค้า Asiabest ได้ถูกออกแบบให้สื่อสารถึงความเป็นธรรมชาติและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งภาพต้นกล้ากาแฟที่งอกเงยมาจากถ้วยกาแฟ เปล่งรัศมีความเบิกบาน พร้อมแสดงความรู้สึกในมุมมองบวก การเลือกใช้งานซองบรรจุภัณฑ์แบบสำเร็จรูป เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าและประโยชน์สูงสุด จากนั้นค่อยทำการออกแบบฉลากติดที่บรรจุภัณฑ์ ทำให้สามารถใช้งานได้อย่างหลากหลายขึ้น เป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในเรื่องบรรจุภัณฑ์ ซึ่งส่งผลต่อต้นทุนในการผลิต จึงทำให้ขายสินค้าที่มีคุณภาพได้ในราคาที่เหมาะสม เป็นการสร้างคุณค่าให้กับสินค้าได้อย่างเป็นรูปธรรมอีกรูปแบบหนึ่ง
crossmenuchevron-down
Intellectual Design Group (IDG) Co., Ltd uses cookies to monitor the performance of this website and improve user experience To find out more about cookies, what they are and how we use them, please see our privacy notice, which also provides information on how to delete cookies from your hard drive.
Accept
Privacy Policy