ลูกค้า

กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)


งานของเรา
ออกแบบปก “คู่มือ การประเมินมูลค่า ทรัพย์สินทางปัญญา”

ลักษณะที่โดดเด่น

  • สร้างสรรค์ภาพประกอบที่เหมาะสมกับเนื้อหา
  • สร้างเอกลักษณ์แปลความหมายให้เกิดความน่าสนใจและชวนตั้งคำถามต่อเนื้อหา