International Website

Corporate Identity design EECI

ลูกค้า
EECI
งานของเรา
Corporate Identity design EECI เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจากมติคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบหลักการโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development)ให้เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียน เพื่อส่งเสริม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต IDG มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบอัตลักษณ์องค์กร หน่วยงานนี้ แนวคิดหลัก Integrate Technologies, Accelerate Innovation ที่ได้ถูกระดมสมองจากทั้งฝั่งทีมงานของโครงการ EECI และ ฝั่งทีมนักออกแบบสื่อสารจาก IDG ได้สร้างแนวคิดในการออกแบบ และในกระบวนการสุดท้ายที่คัดเลือกแบบ ได้เลือกแนวทางที่ชัดเจนและสื่อสารแนวคิดมากที่สุด ด้วยโครงสร้างตัวอักษรสมัยใหม่ สมมาตร นำเสนอตัวอักษร i ที่จะเป็นตัวแทนของเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ที่ขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ของประเทศไทยต่อไป
รายละเอียด
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) Website : www.eeci.or.th
crossmenuchevron-down