ลูกค้า

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)


งานของเรา
ออกแบบอัตลักษณ์องค์กร  EECI ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์
รายละเอียด
จากมติคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบหลักการโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development)ให้เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียน เพื่อส่งเสริม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต IDG มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบอัตลักษณ์องค์กร หน่วยงานนี้ แนวคิดหลัก Integrate Technologies, Accelerate Innovation ที่ได้ถูกระดมสมองจากทั้งฝั่งทีมงานของโครงการ EECI และ ฝั่งทีมนักออกแบบสื่อสารจาก IDG ได้สร้าง
แนวคิดในการออกแบบ และในกระบวนการสุดท้ายที่คัดเลือกแบบ ได้เลือกแนวทางที่ชัดเจนและสื่อสารแนวคิดมากที่สุด ด้วยโครงสร้างตัวอักษรสมัยใหม่ สมมาตร นำเสนอตัวอักษร i ที่จะเป็นตัวแทนของเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ที่ขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ของประเทศไทยต่อไป
ข้อมูลติดต่อ
Website : www.eeci.or.th