งานของเรา
ออกแบบจัดทำ Innovation Trends Thailand 4.0 by IDG

ลักษณะที่โดดเด่น

  • วิเคราะห์เนื้อหาแนวโน้มเทรนด์อุตสาหกรรมที่โดดเด่น
  • ใช้ Sofeware รวบรวมเก็บสถิติและวิเคราะห์
  • ออกแบบภาพประกอบ / รูปเล่ม / ดูแลกระบวนการการผลิตรูปเล่ม