ลูกค้า

ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (IP-IDE Center) กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์


งานของเรา
ออกแบบและดำเนินการจัดโครงการอบรมสัมนา สร้างธุรกิจด้วยช่องว่างทางนวัตกรรม 4.0
รายละเอียด
งานอบรมสัมนาความรู้ความเข้าใจด้าน ทรัพย์สินทางปัญญา โดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
IDG รับผิดชอบในส่วนงานออกแบบประชาสัมพันธ์ จัดทำสื่อ online / offline ออกแบบรายละเอียดเนื้อหาโครงการ
รวมถึงการดำเนินงานและประสานงานการอบรม  ประเมิน สรุปผล การทำงาน ตลอดจนบันทึกภาพและจัดทำสื่อสรุปผลการดำเนินงาน
ในรูปแบบภาพนิ่งและวิดิทัศน์

ข้อมูลติดต่อ
www.ipthailand.go.th