ลูกค้า

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร


งานของเรา
ออกแบบตราสัญลักษณ์  “KUSE”

ข้อมูลติดต่อ
Website : www.fse.csc.ku.ac.th

รายละเอียด
หน่วยงานการศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นนำ คณะที่เต็มไปด้วยองค์ความรู้ในการพัฒนา ผลผลิต ทรัพยากรบุคคลด้านวิทยาการและวิทยาศาสตร์
ต้องการสร้างการสื่อสารถึงหน่วยงานภายใต้ชื่อย่อหน่วยงาน “KU-SE” เป็นโจทย์ให้ทางทีมงานเรา ได้ทบทวนถึงการสื่อสารที่จะสะท้อนเทคโนโลยี
และวิทยาศาสตร์ สองศาสตร์สำคัญ ที่ขับเคลื่อนสังคม พร้อมทั้งยังไม่ลืมรากเหง้าที่สำคัญของมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์ต้นสังกัด รูปแบบที่คัดเลือกมาใช้งานจริง
จึงได้ข้อสรุปเป็นแนวคิดที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าสะท้อนหลักการเหตุและผลแห่งการมีอยู่ ผ่านสัดส่วนตัวอักษรทั้งแบบการแสดงโครงสร้างเส้นโปร่งและทึบ

ลักษณะที่โดดเด่น

  • สร้างสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน
  • ออกแบบโดยนำอัตลักษณ์รวมถึงคู่สีที่เป็นความหมายนของหน่วยงานมาสร้างสรรค์ในบริบทใหม่