International Website

ออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ “หนึ่งบรรจง”

ลูกค้า
คุณเกริกกฤษณ์ กมลวิมุตศานต์
งานของเรา
วิเคราะห์ฟังก์ชันการใช้งานและออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์พร้อมลวดลายบนกล่องข้าว “หนึ่งบรรจง”
รายละเอียด
ความสามารถที่ใช้ Adobe Photoshop Adobe Illustrator การขึ้นโมเดลและการเรนเดอร์ภาพสามมิติ ความรู้ด้านการผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์จากกระดาษ การวาดภาพ Vector การวิเคราะห์และออกแบบลวดลายบนบรรจุภัณฑ์
crossmenuchevron-down