ลูกค้า

บริษัท ฟู้ด คัลเชอร์ จำกัด


งานของเรา
ออกแบบเครื่องหมายการค้า “SENMA SUSHI”
รายละเอียด
แบรนด์ร้านอาหารญี่ปุ่น ที่คัดสรรคุณภาพวัตถุดิบ โดยเฉพาะเนื้อปลา เน้นการสื่อสารถึง
วัฒนธรรมอาหารของชนชาติญี่ปุ่นที่สอดแทรกไปด้วยหลักคิดแบบ เซน และศิลปะการเขียนพู่กัน
เรียบง่าย งดงาม และคุณภาพ คือคำจำกัดความถึงผู้บริโภค ของแบรนด์ SENMA SUSHI