International Website

Snack Shart Share#8

ลูกค้า
IDG
งานของเรา
ออกแบบและดำเนินการจัดกิจกรรม IDG Snack Chat Share ครั้งที่ 8 : Patentability for the inventions related with IOT and AI technologies Japan’s case
รายละเอียด
ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์และดำเนินการจัดกิจกรรม IDG Snack Chat Share ครั้งที่ 8 ร่วมพูดคุยเรื่องของนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโลโนยี IOT และ AI โดยเชิญ ศาสตราจารย์ โยชิโทชิ ทานากะ YOSHITOSHI TANAKA อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีโตเกียว และผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพย์สินทางปัญญา ด้วยประสบการณ์ 40 ปี ในการบริหารทรัพย์สินทางปัญญาในองค์กรระดับโลก มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และแฃร์ประสบการณ์
crossmenuchevron-down