OUR PORTFOLIOS

PATENT

เราได้รับความไว้วางใจ ดูแลงานด้านสิทธิบัตร
ทั้งงานสืบค้น จดทะเบียน ไปจนถึงการวิเคราะห์สิทธิบัตร
ให้กับลูกค้ามากมาย ทั้งหน่วยงานรัฐ มหาวิทยาลัย
และเอกชนตั้งแต่ระดับ SME ไปจนถึงบริษัทมหาชน
แถวหน้าของประเทศไทย

เราได้รับความไว้วางใจ ดูแลงานด้านสิทธิบัตรทั้งงานสืบค้น จดทะเบียน ไปจนถึงการวิเคราะห์สิทธิบัตรให้กับลูกค้ามากมาย ทั้งหน่วยงานรัฐ มหาวิทยาลัยและเอกชนตั้งแต่ระดับ SME ไปจนถึงบริษัทมหาชนแถวหน้าของประเทศไทย

Please leave you
contact information

Our consultants will get back to you shortly.