LAW AND LITIGATION

กฎหมายและคดี

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

ให้ความช่วยเหลือและคำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา กรณีเกิดข้อพิพาทกับคู่กรณี การส่งจดหมายแจ้งเตือน หรือถูกบุคคลอื่นละเมิดงานลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และสิทธิบัตรของท่าน รวมถึงการช่วยเหลือด้านการระงับข้อพิพาท

ทรัพย์สินทางปัญญาและทรัพย์สินไม่มีตัวตนมีความแตกต่างจากทรัพย์สินทั่วไป การบริหารจัดการและการคุ้มครองจะต้องมีการวางแผนให้รัดกุมและมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพงานสร้างสรรค์ขององค์กรให้ทันกับกระแสโลกาภิวัฒน์

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

ให้ความช่วยเหลือและคำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา กรณีเกิดข้อพิพาทกับคู่กรณี การส่งจดหมายแจ้งเตือน หรือถูกบุคคลอื่นละเมิดงานลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และสิทธิบัตรของท่าน รวมถึงการช่วยเหลือด้านการระงับข้อพิพาท

การร่างและตรวจสอบสัญญา

บริการให้ความช่วยเหลือด้านการร่างและตรวจสอบสัญญาให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และตรงตามเจตนารมณ์ของแต่ละฝ่าย เนื่องจากการทำสัญญาเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด โดยเรามีประสบการณ์ร่างสัญญาด้านทรัพย์สินทางปัญญา และสัญญาธุรกิจมามากกว่า 8 ปี

การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจ เรามีบริการและให้คำปรึกษารูปแบบจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล ไม่ว่าจะในรูปแบบห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคมการค้า โดยเราคอยให้ความช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง จนกระทั่งการจัดทำบัญชีและภาษีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องในอนาคต

การให้คำปรึกษาด้านการลงทุน

สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มีเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 500,000 บาท และต้องการขอรับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพื่อสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สิทธิประโยชน์อากรนำเข้าเครื่องจักร และสิทธิประโยชน์อากรนำเข้าวัตถุดิบที่ใช้ผลิตเพื่อส่งออก รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นที่ไม่ใช่ภาษี ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนให้การส่งเสริมแก่บริษัทซึ่งมีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 51% ภายใต้มาตรการ SMEs

กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ

ลดความเสี่ยงและสนับสนุนการทำธุรกิจให้เป็นไปโดยราบรื่นและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งการซื้อขาย การแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย การเป็นตัวแทนเจรจาต่อรองในการทำสัญญา ทรัพย์สิน รวมถึงประเด็นกฎหมายพาณิชย์อื่น ๆ

LEGAL SERVICE

บริการด้านกฎหมาย

ร่างสัญญา

การบังคับสิทธิ
และระงับข้อพิพาท

คดีความ

การบริหารจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ

ระเบียบกฏเกณฑ์

สอบถามข้อมูล

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่ IDG
กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อส่งข้อมูลถึงเรา
ทางเราจะติดต่อกลับทันทีที่ได้รับอีเมลดังกล่าวในเวลาทำการ

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่ IDG กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อส่งข้อมูลถึงเรา
ทางเราจะติดต่อกลับทันทีที่ได้รับอีเมลดังกล่าวในเวลาทำการ

หรือท่านสามารถสแกน QR Code เพิ่มเพื่อน หรือเพิ่มเพื่อน
by ID : @idgthailand เพื่อติดต่อเราผ่าน
แอพพลิเคชั่น LINE ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

แบบฟอร์มติดต่อนักกฎหมาย