LAW AND LITIGATION

กฎหมายและคดี

businessman lawyer working documents courtroom legal law

เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย

เมื่อเริ่มต้นธุรกิจหรือต้องการคำปรึกษาด้านกฎหมาย
เรามีผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจและมีประสบการณ์พร้อมที่จะช่วยคุณ!

เราเข้าใจถึงความสำคัญของการปรับตัวตามกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เราจะช่วยคุณในการติดตามและปรับปรุงเพื่อให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จในสภาวะที่เปลี่ยนไป และไม่ว่าธุรกิจขนาดเล็กหรือใหญ่ เราพร้อมให้คำแนะนำเพื่อให้ธุรกิจของคุณราบรื่นและเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ทรัพย์สินทางปัญญาและทรัพย์สินไม่มีตัวตนมีความแตกต่างจากทรัพย์สินทั่วไป การบริหารจัดการและการคุ้มครองจะต้องมีการวางแผนให้รัดกุมและมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพงานสร้างสรรค์ขององค์กรให้ทันกับกระแสโลกาภิวัฒน์

protect law 4 1
icon 2 04 180x180.png

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

ให้ความช่วยเหลือและคำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา กรณีเกิดข้อพิพาทกับคู่กรณี การส่งจดหมายแจ้งเตือน หรือถูกบุคคลอื่นละเมิดงานลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และสิทธิบัตรของท่าน รวมถึงการช่วยเหลือด้านการระงับข้อพิพาท

จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ

ขอรับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (FBL)

ตรวจร่างสัญญา

คดีความและการระงับข้อพิพาท
ด้านทรัพย์สินทางปัญญา

บริการอื่น ๆ

icon 2 03 180x180.png

การร่างและตรวจสอบสัญญา

บริการให้ความช่วยเหลือด้านการร่างและตรวจสอบสัญญาให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และตรงตามเจตนารมณ์ของแต่ละฝ่าย เนื่องจากการทำสัญญาเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด โดยเรามีประสบการณ์ร่างสัญญาด้านทรัพย์สินทางปัญญา และสัญญาธุรกิจมามากกว่า 8 ปี

law labor lawyer legal business internet technology concept 1 Large
corporate businessmen shaking hands
icon 2 01 180x180.png

การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจ เรามีบริการและให้คำปรึกษารูปแบบจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล ไม่ว่าจะในรูปแบบห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคมการค้า โดยเราคอยให้ความช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง จนกระทั่งการจัดทำบัญชีและภาษีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องในอนาคต

icon 2 05 180x180.png 1

การให้คำปรึกษาด้านการลงทุน

สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มีเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 500,000 บาท และต้องการขอรับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพื่อสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สิทธิประโยชน์อากรนำเข้าเครื่องจักร และสิทธิประโยชน์อากรนำเข้าวัตถุดิบที่ใช้ผลิตเพื่อส่งออก รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นที่ไม่ใช่ภาษี ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนให้การส่งเสริมแก่บริษัทซึ่งมีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 51% ภายใต้มาตรการ SMEs

consultation male lawyers business woman working discussion having law firm Large

FAQs

แนวคําตอบ วาระที่ต้องประชุมพิจารณาในการประชุมจัดตั้งบริษัท มีดังนี้
1. พิจารณาข้อบังคับของบริษัท
2. ให้สัตยาบันแก่กิจการที่ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทได้ทําไว้ และอนุมัติค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปในการจัดตั้งบริษัท
3. กําหนดจํานวนเงินที่จะให้แก่ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัท ถ้าระบุไว้เช่นนั้นในหนังสือชี้ชวน
4. กําหนดลักษณะแห่งหุ้นบุริมสิทธิ (ถ้ามี)
5. กําหนดจํานวนหุ้นสามัญ หรือหุ้นบุริมสิทธิที่จะออกให้แก่บุคคลใดเสมือนว่าได้รับเงินชําระหุ้นเต็มมูลค่าแล้ว
6. เลือกตั้งกรรมการ
7. เลือกตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท

แนวคําตอบ
ลักษณะของห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลมีดังนี้
1. ประกอบด้วยผู้เป็นหุ้นส่วนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
2. ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนต้องรับผิดร่วมกันในบรรดาหนี้สินทั้งปวงของห้างหุ้นส่วนโดยไม่จํากัดจํานวน ในระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนด้วยกันเองจะตกลงให้มีผู้เป็นหุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคนเป็นผู้จัดการของหุ้นส่วนก็ได้
3. ผู้เป็นหุ้นส่วนสามารถลงหุ้นได้ทั้งเงินสด ทรัพย์สิน และแรงงาน

ลักษณะของห้างหุ้นส่วนจํากัด มีดังนี้
1. ประกอบด้วยผู้เป็นหุ้นส่วนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
2. มีหุ้นส่วน 2 จําพวก คือ (1) หุ้นส่วนจําพวกจํากัดความรับผิด ได้แก่ ผู้เป็นหุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคน ซึ่งรับผิดจํากัด เพียงจํานวนเงินที่ตนรับว่าจะลงทุนในห้างหุ้นส่วนเท่านั้น (2) หุ้นส่วนจําพวกไม่จํากัดความรับผิด ได้แก่หุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคน ซึ่งรับผิดในบรรดาหนี้สินทั้งปวงของห้างหุ้นส่วน โดยไม่จํากัดจํานวน
3. หุ้นส่วนจําพวกจํากัดความรับผิด ต้องลงหุ้นด้วยเงินหรือทรัพย์สินจะลงหุ้นด้วยแรงงานไม่ได้
4. ผู้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ จะเป็นได้เฉพาะแต่ผู้เป็นหุ้นส่วนจําพวกไม่จํากัดความรับผิดเท่านั้น

แนวคําตอบ หากบริษัทมีหุ้นชนิดระบุชื่อลงในใบหุ้น การจ่ายเงินปันผลบริษัทต้องมีจดหมายบอกกล่าวไปยังผู้ถือหุ้นโดยทางไปรษณีย์ หรือส่งมอบแก่ตัวผู้ถือหุ้นเองก็ได้ แต่ถ้าบริษัทมีหุ้นชนิดที่มีใบหุ้นออกให้แก่ผู้ถือ บริษัทต้องประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์อย่างน้อยหนึ่งครั้งด้วย

แนวคําตอบ กรณีที่บริษัทมีกรรมการเพียงคนเดียว ไม่สามารถจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการได้ แต่สามารถบอกกล่าวเรียกประชมใหญ่ผู้ถือหุ้นได้เลย

แนวคำตอบ การจะใช้คอนโดหรืออาคารชุดในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ต้องดูข้อบังคับของคอนโดหรืออาคารชุดนั้นว่าห้ามไว้หรือไม่ หากไม่ได้ห้ามสามารถจดบริษัทโดยใช้อาคารชุดได้ แต่ทั้งนี้อาคารชุดจะไม่สามารถนำไปจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้

  1. กรณีที่มีถิ่นอยู่ในประเทศไทยให้ระบุที่อยู่ในประเทศไทย
  2. กรณีที่มีถิ่นอยู่ในต่างประเทศให้ระบุที่อยู่ซึ่งสามารถติดต่อได้ในต่างประเทศ
  1. กรณีที่ผู้เริ่มก่อการมีทั้งหมด 2 คน หากผู้เริ่มก่อการคนใดคนหนึ่งตายไปทำให้จำนวนผู้เริ่มก่อการ เหลือไม่ถึง 2 คน ไม่อาจดำเนินการจัดตั้งบริษัทได้
  2. กรณีที่ผู้เริ่มก่อการมีมากกว่า 2 คน หากผู้เริ่มก่อการคนใดคนหนึ่งตายไป แต่ยังมีผู้เริ่มก่อการเดิมเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 2คนและมีความประสงค์จะดำเนินการจัดตั้งบริษัทต่อไป ให้ยื่นคำขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิก่อนการจัดตั้งบริษัท ข้อ.6 (แก้ไขผู้เริ่มก่อการ) พร้อมทั้งแนบสำเนาใบมรณบัตรของผู้เริ่มก่อการที่ตายประกอบเรื่องด้วย

ได้ แต่อาจเป็นเหตุให้ศาลสั่งให้เลิกบริษัท

ผู้เยาว์เป็นผู้เริ่มก่อการได้ต้องปรากฏว่า

  1. มีอายุไม่น้อยกว่า 12 ปี
  2. ได้ลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบด้วยตนเอง

ผู้เริ่มก่อการทุกคนต้องเป็นผู้ถือหุ้นตอนตั้งบริษัทด้วยโดยถือหุ้นอย่างน้อยคนละหนึ่งหุ้น

บทความที่เกี่ยวข้อง

businessman signing business contract filling document form meeting closeup Large
icon 2 03 180x180.png

กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ

ลดความเสี่ยงและสนับสนุนการทำธุรกิจให้เป็นไปโดยราบรื่นและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งการซื้อขาย การแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย การเป็นตัวแทนเจรจาต่อรองในการทำสัญญา ทรัพย์สิน รวมถึงประเด็นกฎหมายพาณิชย์อื่น ๆ

LEGAL SERVICE

บริการด้านกฎหมาย

protect law ser 1

ร่างสัญญา

double exposure image business finance 1

การบังคับสิทธิ
และระงับข้อพิพาท

service2 1

คดีความ

business people sitting office desk working project 1

การบริหารจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา

view modern business skyscrapers glass sky view landscape commercial building 1

บริษัทฯ

corporate businessmen working tablet office

ระเบียบกฏเกณฑ์

สอบถามข้อมูล

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่ IDG
กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อส่งข้อมูลถึงเรา
ทางเราจะติดต่อกลับทันทีที่ได้รับอีเมลดังกล่าวในเวลาทำการ

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่ IDG กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อส่งข้อมูลถึงเรา
ทางเราจะติดต่อกลับทันทีที่ได้รับอีเมลดังกล่าวในเวลาทำการ

หรือท่านสามารถสแกน QR Code เพิ่มเพื่อน หรือเพิ่มเพื่อน
by ID : @idgthailand เพื่อติดต่อเราผ่าน
แอพพลิเคชั่น LINE ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

แบบฟอร์มติดต่อนักกฎหมาย