Register : Aligning IP strategy to business objectives for maximum growth

0 + 1 = ?

ALIGNING IP STRATEGY WITH BUSINESS
OBJECTIVES FOR MAXIMUM GROWTH

Date : 15 – 9 – 2016 / Time : 8:15 – 17:30
Add : RICHMOND HOTEL RATTANATHIBET

*(Note) : 

  1. Seminar will be conducted in ENGLISH
  2. Every participant must reserve his/her seat at least 30 minutes prior to the seminar
  3. International lunch and break snacks included

*(หมายเหตุ) :

  1. ดำเนินการเสวนาและบรรยายเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
  2. เริ่มเปิดลงทะเบียนหน้างานก่อนการบรรยายเริ่ม ผู้ที่สำรองที่นั่งไว้แล้ว โปรดมาลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมงาน ก่อนงานเริ่มอย่างน้อย 30 นาที
  3. อาหารกลางวัน (นานาชาติ) และของว่างช่วงพักเบรค