IDG Snack-Chat-Share #7

คุณก้อย | สุดารัตน์ เอื้อมงคลรัตน์
   Managing Director : Love Algorithm    

พุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 | 10:00 – 12:00 น.
@ IDG Academy สำนักงานใหญ่ IDG (แยกพระนั่งเกล้า)
รถไฟฟ้าสายสีม่วง สถานีสะพานพระนั่งเกล้า