patent
patent

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 14.00 – 16.00 น. @IDG Academy

IDG Snack-Chat-Share #8

ศาสตราจารย์ โยชิโทชิ ทานากะ

Yoshitoshi Tanaka

อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีโตเกียว

และผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพย์สินทางปัญญา ด้วยประสบการณ์ 40 ปี

ในการบริหารทรัพย์สินทางปัญญาในองค์กรระดับโลก