International Website

ข่าวดี! สำหรับผู้ประกอบการที่มีสถานะทางกฎหมายเป็น นิติบุคคลสัญชาติไทย และมีผลิตภัณฑ์หรือบริการ ที่ใช้วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในกระบวนการผลิตหรือให้บริการออกสู่ตลาดแล้ว รวมทั้งมียอดขายและมีแผนการตลาดที่ชัดเจนแล้ว เท่านั้น!

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กำลังเปิดรับสมัครเจ้าของธุรกิจที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2559 เพื่อเข้าร่วมในโครงการ STARTUP VOUCHER ปีที่ 4  เพื่อคว้าทุนสนับสนุนนวัตกรรม มูลค่าทุนสูงสุด 800,000 บาท

หากคุณกำลังมองหาแหล่งเงินทุน สำหรับช่วยอุดหนุนค่าใช้จ่ายในกิจกรรมทางการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการ ที่ใช้วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในกระบวนการผลิตหรือให้บริการ โครงการ Startup Voucher ปีที่ 4 จากศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นอีกทางเลือกที่ดีอีกทางเลือกหนึ่ง ที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการเปิดตลาด และสร้างรายได้อย่างก้าวกระโดดให้ธุรกิจของคุณ

ผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ Startup Voucher ปีที่ 4 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 • เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทยจดทะเบียนนิติบุคคลระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2559 และคนไทยถือหุ้นไม่ต่ำกว่า 51%
 • มีผลิตภัณฑ์หรือบริการมีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ในกระบวนการผลิตหรือให้บริการ ออกสู่ตลาดและมียอดขายแล้ว
 • มีแผนกิจกรรมการตลาดมีแผนกิจกรรมการตลาด ประมาณการค่าใช้จ่ายและรายได้ที่ชัดเจน และมีความเป็นไปได้
 • มีทีมงานพร้อมทีมงานมีความพร้อมในการดำเนินกิจกรรม
 • ไม่ได้รับทุนติดต่อกัน 2 ปีไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินสนับสนุนมาแล้วติดต่อกัน 2 ปี
 • ค่าใช้จ่ายที่ได้รับการสนับสนุน มีดังนี้
 1. ค่าตอบแทน หมายถึง หมายถึง เงินที่จ่ายให้แก่บุคคลผู้มาปฏิบัติงานในกิจกรรมทางการตลาด เช่น ค่าวิทยากร ค่าพิธีกร ค่าพนักงานชั่วคราวที่มาแนะนำหรือเชียร์สินค้า
 2. ค่าใช้สอย หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น
  • ค่าที่พักและค่าพาหนะเดินทางในการจัดกิจกรรมทางการตลาด
  • ค่าเช่าบูธ ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าออกแบบตกแต่งบูธนิทรรศการ
  • ค่าอาหาร/สถานที่ในการจัดสัมมนา
  • ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ นิตยสาร วารสาร LINE, Facebook, Google Ads
  • ค่าออกแบบและจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ Billboard, Brochure, Leaflet, Roll-up, Photo Backdrop เป็นต้น
 3. ค่าวัสดุ หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร อายุการใช้งานสั้น เช่น วัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งบูธ จัดนิทรรศการ จัดงานสัมมนา เป็นต้น
 4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมทางการตลาด และอยู่ในดุลยพินิจของผู้ให้ทุน

ค้นหา

TAGS

Design Design First-S-Curve-02 IDG Innovation LogoDesign LogoDesign Patent Technology trademark training Trend TRENDS UPDATE กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การจดสิทธิบัตร การจดสิทธิบัตร การละเมิดลิขสิทธิ์ การสร้างแบรนด์ การสื่อสารอัตลักษณ์ งานออกแบบ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดลิขสิทธิ์ จดสิทธิบัตรต่างประเทศ จดสิทธิบัตรทั่วโลก ตรวจสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระบบมาดริด ละเมิดลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สร้างนวัตกรรม สัมมนา สิทธิบัตร สิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สืบค้นสิทธิบัตร ออกแบบ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ อัตลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เทคโนโลยี โลโก้

ข่าวดี! สำหรับผู้ประกอบการที่มีสถานะทางกฎหมายเป็น นิติบุคคลสัญชาติไทย และมีผลิตภัณฑ์หรือบริการ ที่ใช้วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในกระบวนการผลิตหรือให้บริการออกสู่ตลาดแล้ว รวมทั้งมียอดขายและมีแผนการตลาดที่ชัดเจนแล้ว เท่านั้น!

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กำลังเปิดรับสมัครเจ้าของธุรกิจที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2559 เพื่อเข้าร่วมในโครงการ STARTUP VOUCHER ปีที่ 4  เพื่อคว้าทุนสนับสนุนนวัตกรรม มูลค่าทุนสูงสุด 800,000 บาท

หากคุณกำลังมองหาแหล่งเงินทุน สำหรับช่วยอุดหนุนค่าใช้จ่ายในกิจกรรมทางการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการ ที่ใช้วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในกระบวนการผลิตหรือให้บริการ โครงการ Startup Voucher ปีที่ 4 จากศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นอีกทางเลือกที่ดีอีกทางเลือกหนึ่ง ที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการเปิดตลาด และสร้างรายได้อย่างก้าวกระโดดให้ธุรกิจของคุณ

ผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ Startup Voucher ปีที่ 4 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 • เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทยจดทะเบียนนิติบุคคลระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2559 และคนไทยถือหุ้นไม่ต่ำกว่า 51%
 • มีผลิตภัณฑ์หรือบริการมีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ในกระบวนการผลิตหรือให้บริการ ออกสู่ตลาดและมียอดขายแล้ว
 • มีแผนกิจกรรมการตลาดมีแผนกิจกรรมการตลาด ประมาณการค่าใช้จ่ายและรายได้ที่ชัดเจน และมีความเป็นไปได้
 • มีทีมงานพร้อมทีมงานมีความพร้อมในการดำเนินกิจกรรม
 • ไม่ได้รับทุนติดต่อกัน 2 ปีไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินสนับสนุนมาแล้วติดต่อกัน 2 ปี
 • ค่าใช้จ่ายที่ได้รับการสนับสนุน มีดังนี้
 1. ค่าตอบแทน หมายถึง หมายถึง เงินที่จ่ายให้แก่บุคคลผู้มาปฏิบัติงานในกิจกรรมทางการตลาด เช่น ค่าวิทยากร ค่าพิธีกร ค่าพนักงานชั่วคราวที่มาแนะนำหรือเชียร์สินค้า
 2. ค่าใช้สอย หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น
  • ค่าที่พักและค่าพาหนะเดินทางในการจัดกิจกรรมทางการตลาด
  • ค่าเช่าบูธ ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าออกแบบตกแต่งบูธนิทรรศการ
  • ค่าอาหาร/สถานที่ในการจัดสัมมนา
  • ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ นิตยสาร วารสาร LINE, Facebook, Google Ads
  • ค่าออกแบบและจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ Billboard, Brochure, Leaflet, Roll-up, Photo Backdrop เป็นต้น
 3. ค่าวัสดุ หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร อายุการใช้งานสั้น เช่น วัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งบูธ จัดนิทรรศการ จัดงานสัมมนา เป็นต้น
 4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมทางการตลาด และอยู่ในดุลยพินิจของผู้ให้ทุน
crossmenuchevron-down