OUR BLOG

Startup Voucher ปีที่ 4 เปิดรับสมัครแล้ว พร้อมทุนสนับสนุนสูงสุด 800,000฿

ข่าวดี! สำหรับผู้ประกอบการที่มีสถานะทางกฎหมายเป็น นิติบุคคลสัญชาติไทย และมีผลิตภัณฑ์หรือบริการ ที่ใช้วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในกระบวนการผลิตหรือให้บริการออกสู่ตลาดแล้ว รวมทั้งมียอดขายและมีแผนการตลาดที่ชัดเจนแล้ว เท่านั้น!

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กำลังเปิดรับสมัครเจ้าของธุรกิจที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2559 เพื่อเข้าร่วมในโครงการ STARTUP VOUCHER ปีที่ 4  เพื่อคว้าทุนสนับสนุนนวัตกรรม มูลค่าทุนสูงสุด 800,000 บาท

หากคุณกำลังมองหาแหล่งเงินทุน สำหรับช่วยอุดหนุนค่าใช้จ่ายในกิจกรรมทางการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการ ที่ใช้วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในกระบวนการผลิตหรือให้บริการ โครงการ Startup Voucher ปีที่ 4 จากศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นอีกทางเลือกที่ดีอีกทางเลือกหนึ่ง ที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการเปิดตลาด และสร้างรายได้อย่างก้าวกระโดดให้ธุรกิจของคุณ

ผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ Startup Voucher ปีที่ 4 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 • เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทยจดทะเบียนนิติบุคคลระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2559 และคนไทยถือหุ้นไม่ต่ำกว่า 51%
 • มีผลิตภัณฑ์หรือบริการมีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ในกระบวนการผลิตหรือให้บริการ ออกสู่ตลาดและมียอดขายแล้ว
 • มีแผนกิจกรรมการตลาดมีแผนกิจกรรมการตลาด ประมาณการค่าใช้จ่ายและรายได้ที่ชัดเจน และมีความเป็นไปได้
 • มีทีมงานพร้อมทีมงานมีความพร้อมในการดำเนินกิจกรรม
 • ไม่ได้รับทุนติดต่อกัน 2 ปีไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินสนับสนุนมาแล้วติดต่อกัน 2 ปี
 • ค่าใช้จ่ายที่ได้รับการสนับสนุน มีดังนี้
 1. ค่าตอบแทน หมายถึง หมายถึง เงินที่จ่ายให้แก่บุคคลผู้มาปฏิบัติงานในกิจกรรมทางการตลาด เช่น ค่าวิทยากร ค่าพิธีกร ค่าพนักงานชั่วคราวที่มาแนะนำหรือเชียร์สินค้า
 2. ค่าใช้สอย หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น
  • ค่าที่พักและค่าพาหนะเดินทางในการจัดกิจกรรมทางการตลาด
  • ค่าเช่าบูธ ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าออกแบบตกแต่งบูธนิทรรศการ
  • ค่าอาหาร/สถานที่ในการจัดสัมมนา
  • ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ นิตยสาร วารสาร LINE, Facebook, Google Ads
  • ค่าออกแบบและจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ Billboard, Brochure, Leaflet, Roll-up, Photo Backdrop เป็นต้น
 3. ค่าวัสดุ หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร อายุการใช้งานสั้น เช่น วัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งบูธ จัดนิทรรศการ จัดงานสัมมนา เป็นต้น
 4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมทางการตลาด และอยู่ในดุลยพินิจของผู้ให้ทุน

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

franchise

จดบริษัทแล้ว ต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ ?

เมื่อมีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแล้ว บริษัทย่อมมีสภาพเป็นนิติบุคคล ซึ่งนอกจากจะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล บริษัทอาจมีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือที่เราเรียกกันทั่วๆไปว่า VAT เป็นภาษีประเภทหนึ่งที่ผู้ประกอบการทำการเรียกเก็บจากผู้บริโภคจากการซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆ เพื่อนำส่งให้แก่กรมสรรพากร

อ่านต่อ »

PDPA คืออะไร?? ทำไมต้องปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้

หลายท่านอาจเห็นได้จากหลาย ๆ เว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ จะมี pop up ขึ้นบนหน้าจอและ
มีข้อความทำนองว่า “ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว” หรือ “ตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของข้อมูล”

อ่านต่อ »