OUR BLOG

การออกแบบ

เราเป็นผู้นำทางด้านการจัดอบรม สัมมนาด้านทรัพย์สินทางปัญญา
และนวัตกรรม ชั้นนำของประเทศ

เราเป็นผู้นำทางด้านการจัดอบรม สัมมนาด้านทรัพย์สินทางปัญญา และนวัตกรรม ชั้นนำของประเทศ

สิทธิบัตร การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตรการออกแบบ

สิทธิบัตรคือเอกสารทางกฏหมายที่ตราไว้เพื่อคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ สิทธิบัตรให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวแก่เจ้าของในการผลิต ขาย ให้เช่า หรือแจกจ่ายการประดิษฐ์ในประเทศที่ได้รับการคุ้มครอง เพราะฉะนั้นเจ้าของสิทธิสามารถกีดกันผู้อื่นจากการผลิต ขาย แจกจ่าย หรือนำเข้างานของเจ้าของสิทธิได้…

อ่านต่อ »