เรื่อง

ประมวลภาพบรรยากาศงาน IP-UP รุ่น 2 : Level 2

ประมวลภาพบรรยากาศโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านทรัพย์สินทางปัญญา IP-UP รุ่น 2 : Level 2 จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ Clarivate Analytics และ Intellectual Design Group (IDG) ...

ประมวลภาพบรรยากาศงาน IP-UP รุ่น 2 : Level 1

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านทรัพย์สินทางปัญญา IP-UP รุ่นที่ 2 Level 1 จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ Clarivate Analytics และ Intellectual Design Group (IDG) ...

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ IP-UP รุ่นที่ 2

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพด้านทรัพย์สินทางปัญญา" รุ่นที่ 2 จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ Clarivate Analytics และ IDG ...

ประมวลภาพบรรยากาศงาน IP-UP : Level 3

ชวนชมบรรยากาศโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านทรัพย์สินทางปัญญา IP-UP : Level 3 จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ Clarivate Analytics และ Intellectual Design Group (IDG) ...

"กรมวิชาการเกษตร" จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้ด้าน IP แก่บุคลากร

วันที่ 22 มีนาคม 2561 ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "พัฒนางานวิจัยอย่างไร? เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง" ณ ห้องประชุม 314 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร โดย IDG ได้รับโอกาสจากกรมวิชาการเกษตร ให้เป็นทีมวิทยาการถ่ายทอดความรู้ในงานสัมมนาครั้งนี้ ...

แบบสำรวจความต้องการ เพื่อการจัดอบรมด้านทรัพย์สินทางปัญญาภายในองค์กร

หลักสูตรที่จะช่วยให้นักวิจัยและพัฒนาภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ได้สร้างองค์ความรู้และความเข้าใจด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่างถูกต้อง เพื่อเข้าใจถึงแนวทางการค้นหางานประดิษฐ์ในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ...

การเสริมสร้างความแข็งแกร่งงานวิจัยและผลิตภัณฑ์ ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา

หลักสูตรที่จะช่วยให้นักวิจัยและพัฒนาภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ได้สร้างองค์ความรู้และความเข้าใจด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่างถูกต้อง เพื่อเข้าใจถึงแนวทางการค้นหางานประดิษฐ์ในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ...

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วย หลักแห่งการคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา

หลักสูตรที่มุ่งเน้นให้เข้าใจถึงหลักการดำเนินการและการวางแผน เพื่อการจัดการหรือดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้บุคลากรสามารถจำแนกและใช้องค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ...

การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ

หลักสูตรที่จะช่วยให้ผู้บริหารและบุคลากรได้สร้างองค์ความรู้ และทำความเข้าใจด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่างถูกต้อง เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรสามารถจำแนกและใช้องค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม...

การตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญา เพื่องานออกแบบ 3 มิติ

หลักสูตรที่จะช่วยสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจด้านทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้นักออกแบบเข้าใจถึงแนวทางการตรวจสอบแบบผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม...

การจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา สำหรับนักจัดซื้อมืออาชีพ

หลักสูตรที่จะช่วยให้นักจัดซื้อได้เข้าใจถึงองค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้นักจัดซื้อสามารถจำแนกและใช้องค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม...

ลงทะเบียนด่วน! เปิดรับสมัครแล้ว IP-UP สัมมนาฟรี รุ่นที่ 2

กำหนดจัดขึ้นทั้งสิ้น 3 Level ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ...