เรื่อง

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว สามารถคุ้มครองชื่อ ตรา สัญลักษณ์ โลโก้ รูปภาพ รูปถ่าย และแบบต่างๆ และช่วยให้เจ้าของเครื่องหมายสามารถสร้างความโดดเด่นและแตกต่างให้กับสินค้าหรือบริการของตน เครื่องหมายช่วยให้กลุ่มลูกค้าเข้าใจได้ถูกต้องว่าสินค้าหรือบริการนั้นมาจากแหล่งไหน...

Portfolio Items

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ "Blackgrains"

ลูกค้า บริษัท ชวลิตข้าวไทย…

ออกแบบเครื่องหมาย "BlackGrains"

ลูกค้า บริษัท ชวลิตข้าวไทย…

ออกแบบเครื่องหมาย "Korat Health Center"

ลูกค้า บริษัท ศูนย์สุขภาพโคราช…