International Website

ประโยชน์ 3 ข้อ
– ที่คุณจะได้รับจาก –TECHNOLOGY TREND ANALYSIS

ในยุคที่เทรนด์การใช้เทคโนโลยีในเชิงธุรกิจ กำลังเข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างแพร่หลาย ผู้ประกอบการต่างเฟ้นหาและคิดค้นนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้มากที่สุด เพื่อช่วงชิงความได้เปรียบทางธุรกิจและอยู่เหนือคู่แข่ง แต่การวิเคราะห์แนวโน้มของเทคโนโลยีหรือการคาดการณ์เทคโนโลยีนั้น เป็นเรื่องที่หลายๆ ท่าน ยังคงขาดประสบการณ์และความเข้าใจที่แท้จริง จึงทำให้การดำเนินการดังกล่าวไม่ประสบผลสำเร็จตามที่ความคาดหวังไว้

TECHNOLOGY TREND ANALYSIS

จึงเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือช่วยในการ วิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการวิเคราะห์นวัตกรรมของท่านเทียบกับคู่แข่ง เพื่อสร้างกลยุทธ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และมีความเหมาะสมกับองค์กรของท่าน รวมไปถึงช่วยหาพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจที่มีประสิทธิผล (Effective Business Partners) ซึ่งจะช่วยเอื้อประโยชน์ให้แก่ธุรกิจของท่านได้ดังนี้

  • รู้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน (STRENGTHS & WEAKNESSES)ทางด้านเทคโนโลยีของเราและคู่แข่ง โดยการวิเคราะห์แนวโน้มของเทคโนโลยีที่กำลังเป็นที่สนใจ รวมทั้งหาจุดโฟกัส หรือหาการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีของคู่แข่ง เพื่อนำมาปรับใช้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • สามารถหาพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจที่มีประสิทธิผล (EFFECTIVE BUSINESS PARTNERS)โดยการวิเคราะห์และค้นหาคู่ค้าในธุรกิจที่มีศักยภาพเพียงพอ ที่จะทำให้ท่านพัฒนาสินค้าและบริการที่มีเทคโนโลยีเป็นพื้นฐาน (Technology-based goods and services) และสามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้อย่างแท้จริง
  • สร้างกุลยุทธ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่เข้มแข็ง (STRONG IP STRATEGY)สามารถช่วยเชื่อมโยงกิจกรรมด้านทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบต่าง เช่น สิทธิบัตร (Patent) ลิขสิทธิ์ (Copyright) แบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Industrial Design) ความลับทางการค้า (Trade Secret) และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications) เป็นต้น ให้เข้ากับกลยุทธ์ทางธุรกิจของท่าน ด้วย Strategic Tools ต่างๆ เพื่อสามารถตอบสนองตามความต้องการและจุดมุ่งหมายสูงสุดของท่านและลูกค้า

IDG หวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้ จะเป็นประโยชน์ในการวางแผน ให้กับผู้ประกอบการ หลาย ๆ ท่าน สำหรับการขอรับคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ
หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ทางทีมงาน IDG ยินดีที่จะให้คำปรึกษา และพร้อมที่จะช่วยท่านวางแผนเพื่อขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 โทร: 02-011-7161 ถึง 6

ฝ่ายเครื่องหมายการค้า  02-011-7161 Ext

ฝ่ายภายในประเทศ Ext 101,102

ฝ่ายต่างประเทศ Ext 104,105

ฝ่ายกฏหมาย Ext 103

E-Mail: tm@idgthailand.com

ค้นหา

TAGS

Design Design First-S-Curve-02 IDG Innovation LogoDesign LogoDesign Patent Technology trademark training Trend TRENDS UPDATE กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การจดสิทธิบัตร การจดสิทธิบัตร การละเมิดลิขสิทธิ์ การสร้างแบรนด์ การสื่อสารอัตลักษณ์ งานออกแบบ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดลิขสิทธิ์ จดสิทธิบัตรต่างประเทศ จดสิทธิบัตรทั่วโลก ตรวจสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระบบมาดริด ละเมิดลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สร้างนวัตกรรม สัมมนา สิทธิบัตร สิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สืบค้นสิทธิบัตร ออกแบบ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ อัตลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เทคโนโลยี โลโก้

ประโยชน์ 3 ข้อ
– ที่คุณจะได้รับจาก –TECHNOLOGY TREND ANALYSIS

ในยุคที่เทรนด์การใช้เทคโนโลยีในเชิงธุรกิจ กำลังเข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างแพร่หลาย ผู้ประกอบการต่างเฟ้นหาและคิดค้นนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้มากที่สุด เพื่อช่วงชิงความได้เปรียบทางธุรกิจและอยู่เหนือคู่แข่ง แต่การวิเคราะห์แนวโน้มของเทคโนโลยีหรือการคาดการณ์เทคโนโลยีนั้น เป็นเรื่องที่หลายๆ ท่าน ยังคงขาดประสบการณ์และความเข้าใจที่แท้จริง จึงทำให้การดำเนินการดังกล่าวไม่ประสบผลสำเร็จตามที่ความคาดหวังไว้

TECHNOLOGY TREND ANALYSIS

จึงเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือช่วยในการ วิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการวิเคราะห์นวัตกรรมของท่านเทียบกับคู่แข่ง เพื่อสร้างกลยุทธ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และมีความเหมาะสมกับองค์กรของท่าน รวมไปถึงช่วยหาพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจที่มีประสิทธิผล (Effective Business Partners) ซึ่งจะช่วยเอื้อประโยชน์ให้แก่ธุรกิจของท่านได้ดังนี้

  • รู้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน (STRENGTHS & WEAKNESSES)ทางด้านเทคโนโลยีของเราและคู่แข่ง โดยการวิเคราะห์แนวโน้มของเทคโนโลยีที่กำลังเป็นที่สนใจ รวมทั้งหาจุดโฟกัส หรือหาการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีของคู่แข่ง เพื่อนำมาปรับใช้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • สามารถหาพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจที่มีประสิทธิผล (EFFECTIVE BUSINESS PARTNERS)โดยการวิเคราะห์และค้นหาคู่ค้าในธุรกิจที่มีศักยภาพเพียงพอ ที่จะทำให้ท่านพัฒนาสินค้าและบริการที่มีเทคโนโลยีเป็นพื้นฐาน (Technology-based goods and services) และสามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้อย่างแท้จริง
  • สร้างกุลยุทธ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่เข้มแข็ง (STRONG IP STRATEGY)สามารถช่วยเชื่อมโยงกิจกรรมด้านทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบต่าง เช่น สิทธิบัตร (Patent) ลิขสิทธิ์ (Copyright) แบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Industrial Design) ความลับทางการค้า (Trade Secret) และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications) เป็นต้น ให้เข้ากับกลยุทธ์ทางธุรกิจของท่าน ด้วย Strategic Tools ต่างๆ เพื่อสามารถตอบสนองตามความต้องการและจุดมุ่งหมายสูงสุดของท่านและลูกค้า

IDG หวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้ จะเป็นประโยชน์ในการวางแผน ให้กับผู้ประกอบการ หลาย ๆ ท่าน สำหรับการขอรับคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ
หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ทางทีมงาน IDG ยินดีที่จะให้คำปรึกษา และพร้อมที่จะช่วยท่านวางแผนเพื่อขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 โทร: 02-011-7161 ถึง 6

ฝ่ายเครื่องหมายการค้า  02-011-7161 Ext

ฝ่ายภายในประเทศ Ext 101,102

ฝ่ายต่างประเทศ Ext 104,105

ฝ่ายกฏหมาย Ext 103

E-Mail: tm@idgthailand.com

crossmenuchevron-down
Intellectual Design Group (IDG) Co., Ltd uses cookies to monitor the performance of this website and improve user experience To find out more about cookies, what they are and how we use them, please see our privacy notice, which also provides information on how to delete cookies from your hard drive.
Accept
Privacy Policy