พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย

๑๙ ตุลาคม วันเทคโนโลยีไทย
การออกแบบสายอากาศพระราชทาน สุธี ๑, ๒, ๓

“การสื่อสารเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งอย่างหนึ่งในการพัฒนาสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้า รวมทั้งการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของประเทศด้วย ยิ่งสมัยปัจจุบันที่สถานการณ์ของโลกเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะ การติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ ย่อมมีความสำคัญมากเป็นพิเศษ”

พระราชปรารภเกี่ยวกับการสื่อสารฯ พระราชทาน ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐานวันที่ 15 กรกฎาคม 2528

ปราชญ์แห่งโทรคมนาคม

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีทางโทรคมนาคมเป็นอย่างมาก เพราะทรงเห็นว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาและความมั่นคงของประเทศ ในปี 2513 พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ผศ.ดร.สุธี อักษรกิตต์ อดีตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ออกแบบและสร้างสายอากาศที่มีย่านความถี่สูงมากกว่าเดิม โดยมีพระราชประสงค์เพื่อใช้สายอากาศในการพัฒนาและปรับปรุงการใช้งานเครื่องวิทยุให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แทนการนำเครื่องวิทยุต่างๆ ไปปรับปรุงแก้ไข ซึ่งเป็นการยุ่งยากซับซ้อนมากกว่า

เครดิตภาพ : https://library.stou.ac.th

ทรงสนพระทัยและทรงศึกษาทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างละเอียดด้วยพระองค์เอง ดังที่ทรงมีรับสั่งว่า “การรับวิทยุก็ดี การส่งวิทยุก็ดี ถ้าไม่มีสายอากาศ หรือสายอากาศไม่ดี จะใช้เครื่องส่งกำลังสูงเพียงใด เครื่องรับจะดีเพียงใด ก็ไม่สามารถช่วยให้การสื่อสารทางวิทยุมีประสิทธิภาพสูงได้”

เครดิตภาพ : g-able.com

ในการพัฒนาสายอากาศดังกล่าว พระองค์ได้ทรงกำหนดวัตถุประสงค์ของการใช้งานและคุณสมบัติทางเทคนิคด้วยพระองค์เอง ทรงทดลองใช้งานและพระราชทานคำแนะนำเพื่อพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น จนเกิดเป็นสายอากาศ สุธี1 สุธี2 สุธี3 และสุธี4 ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศใช้สายอากาศทั้ง 4 แบบดังกล่าว ไว้ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2524 กรมไปรษณีย์โทรเลข ได้ตั้งชมรมวิทยาอาสาสมัคร “VR” (Voluntary Radio) และทูลเกล้าฯ ถวายสัญญาณเรียกสาย “VR-009” ทำให้ชาววิทยุอาสาสมัครมีโอกาสได้รับฟังพระสุรเสียงของพระองค์อยู่บ่อยครั้ง โดยทรงพระราชทานคำแนะนำในการแก้ปัญหาทางเทคนิคต่างๆ ด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายแก่นักวิทยุอาสาสมัครอยู่เสมอ

ดังเช่นเหตุการณ์เมื่อปี พ.ศ. 2528 เมื่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมข่าย หรือ ศูนย์สายลม ได้เครื่องรับ-ส่งใหม่คือเครื่อง FT-726R แต่เจ้าหน้าที่ยังใช้ไม่เป็น พระองค์ได้ติดต่อเข้ามาและทรงแนะนำจนเจ้าหน้าที่สามารถใช้งานเครื่องได้ หรือเมื่อเกิดวาตภัย ที่อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เมื่อปี พ.ศ.2539 พระองค์ได้ทรงติดต่อเข้ามาที่ศูนย์สายลม เพื่อแนะนำวิธีการที่ถูกต้องในการออกไปช่วยประชาชนให้แก่เจ้าหน้าที่จนสามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที

ขอบคุณข้อมูลจาก : library.stou.ac.th
ภาพจาก : www.hs3lzx.com

IDG ให้บริการออกแบบอัตลักษณ์ขององค์กร เพื่อจดทะเบียนเป็นทรัพย์สินทางปัญญา โดยวิเคราะห์จากรูปแบบธุรกิและปัจจัยอื่นๆ อย่างรอบด้าน โดยนักออกแบบมืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์ ทั้งด้านออกแบบและทรัพย์สินทางปัญญา

เรียบเรียงโดย:
ทีมออกแบบ IDG

Share this.
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 1
  •