International Website
Trade Dress คุ้มครองธุรกิจอย่างรอบด้านด้วย “เครื่องหมายรูปลักษณ์”

TRADE DRESS
+ คุ้มครองธุรกิจอย่างรอบด้านด้วย +
เครื่องหมายรูปลักษณ์

ปัจจุบันนี้ เรามักเห็นร้านค้าต่างๆ ทั้งร้านอาหาร ร้านขายเครื่องดื่ม ฯลฯ มีการออกแบบตกแต่งร้านอย่างสวยงาม และมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยเมื่อผู้บริโภคพบเห็นก็ทำให้สามารถทราบได้ทันทีว่าเป็นร้านของผู้ประกอบการรายใด ซึ่งการจัดรูปแบบหรือการตกแต่งเช่นว่านี้อาจถือได้ว่าเป็น เครื่องหมายรูปลักษณ์ (Trade Dress) วันนี้ผู้เขียนจึงถือโอกาสแชร์ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองตามกฎหมายสำหรับเครื่องหมายรูปลักษณ์ (Trade Dress) โดยสรุปดังนี้ค่ะ

เครื่องหมายรูปลักษณ์ (Trade Dress) หมายถึง การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายในภาพรวม เช่น การคุ้มครองฉลากหีบห่อของสินค้า ซึ่งนอกเหนือจากเครื่องหมายการค้า รวมถึงให้ความคุ้มครองการจัดหน้าร้านหรือการตกแต่งสถานที่ให้บริการอันมีลักษณะโดดเด่นเป็นที่จดจำของผู้บริโภค[1]

แม้ว่าจะมีการให้คำนิยามเกี่ยวกับเครื่องหมายรูปลักษณ์ไว้ แต่สำหรับประเทศไทยในปัจจุบันนั้นการตีความตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2543 ไม่อาจให้ความคุ้มครองไปถึงรูปแบบการตกแต่งร้านอันเป็นเครื่องหมายรูปลักษณ์ได้ โดยจะเห็นได้จากคำนิยามของเครื่องหมาย ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2543 มาตรา 4 ซึ่งบัญญัติว่า ..

“เครื่องหมาย” หมายความว่า ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตรา ชื่อ คำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุ่มของสี รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ เสียง หรือสิ่งเหล่านี้อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน

แต่หากพิจาณาตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา กล่าวคือ The Lanham Act หรือ Trademark Act 1946 จะเห็นได้ว่า การจัดรูปแบบตกแต่งร้านอันเป็นเครื่องหมายรูปลักษณ์ (Trade Dress) นั้น สามารถได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายดังกล่าว โดยศาลฎีกาประเทศสหรัฐอเมริกาได้ให้คำนิยามในการคุ้มครององค์ประกอบโดยรวมในรูปลักษณ์ของสินค้ารวมไปถึงการบริการ เช่น การจัดตกแต่งร้าน เครื่องแบบพนักงาน รวมถึงเทคนิคการขาย ดังที่ปรากฏในคดี Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc. และคดี Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc.[2]

อย่างไรก็ดีแม้ว่าประเทศไทยจะยังไม่มีกฎหมายเฉพาะที่สามารถให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายรูปลักษณ์ (Trade Dress) ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าในการป้องกันการละเมิดอย่างใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น ผู้ประกอบการที่มีการจัดรูปแบบตกแต่งร้านอันมีเอกลักษณ์ อาจพิจารณาขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยพิจารณาจากสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่นั้น เช่น หากมีสิ่งประดิษฐ์ใดๆ ที่ใช้ภายในร้าน อาจขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรแล้วแต่กรณี หรือแม้กระทั่งชื่อร้านที่อาจขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายเครื่องหมายการค้า หรือสูตรอาหารที่อาจขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายความลับทางการค้า รวมถึงหากมีการสร้างสรรค์งานใดๆ ที่เข้าข่ายขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ได้ ก็อาจขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายแห่งการนั้น เป็นต้น

[1] กรมทรัพย์สินทางปัญญา อ้างถึงใน อรพัทธ์ วงศาโรจน์, การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในกรณีการตกแต่งร้าน (วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2556), 17-18.

[2]  มธุรส เจิมจันทร์โสภณ, การคุ้มครองส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ Trade Dress (วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณทิต บัณทิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543).

ขอบคุณภาพประกอบจาก : unsplash.com

IDG หวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้ จะเป็นประโยชน์ในการวางแผน ให้กับผู้ประกอบการ หลาย ๆ ท่าน สำหรับการขอรับคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ
หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ทางทีมงาน IDG ยินดีที่จะให้คำปรึกษา และพร้อมที่จะช่วยท่านวางแผนเพื่อขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 โทร: 02-011-7161 ถึง 6

ฝ่ายเครื่องหมายการค้า  02-011-7161 Ext

ฝ่ายภายในประเทศ Ext 101,102

ฝ่ายต่างประเทศ Ext 104,105

ฝ่ายกฏหมาย Ext 103

E-Mail: tm@idgthailand.com

ค้นหา

TAGS

Design Design First-S-Curve-02 IDG Innovation LogoDesign LogoDesign Patent Technology trademark training Trend TRENDS UPDATE กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การจดสิทธิบัตร การจดสิทธิบัตร การละเมิดลิขสิทธิ์ การสร้างแบรนด์ การสื่อสารอัตลักษณ์ งานออกแบบ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดลิขสิทธิ์ จดสิทธิบัตรต่างประเทศ จดสิทธิบัตรทั่วโลก ตรวจสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระบบมาดริด ละเมิดลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สร้างนวัตกรรม สัมมนา สิทธิบัตร สิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สืบค้นสิทธิบัตร ออกแบบ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ อัตลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เทคโนโลยี โลโก้
Trade Dress คุ้มครองธุรกิจอย่างรอบด้านด้วย “เครื่องหมายรูปลักษณ์”

TRADE DRESS
+ คุ้มครองธุรกิจอย่างรอบด้านด้วย +
เครื่องหมายรูปลักษณ์

ปัจจุบันนี้ เรามักเห็นร้านค้าต่างๆ ทั้งร้านอาหาร ร้านขายเครื่องดื่ม ฯลฯ มีการออกแบบตกแต่งร้านอย่างสวยงาม และมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยเมื่อผู้บริโภคพบเห็นก็ทำให้สามารถทราบได้ทันทีว่าเป็นร้านของผู้ประกอบการรายใด ซึ่งการจัดรูปแบบหรือการตกแต่งเช่นว่านี้อาจถือได้ว่าเป็น เครื่องหมายรูปลักษณ์ (Trade Dress) วันนี้ผู้เขียนจึงถือโอกาสแชร์ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองตามกฎหมายสำหรับเครื่องหมายรูปลักษณ์ (Trade Dress) โดยสรุปดังนี้ค่ะ

เครื่องหมายรูปลักษณ์ (Trade Dress) หมายถึง การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายในภาพรวม เช่น การคุ้มครองฉลากหีบห่อของสินค้า ซึ่งนอกเหนือจากเครื่องหมายการค้า รวมถึงให้ความคุ้มครองการจัดหน้าร้านหรือการตกแต่งสถานที่ให้บริการอันมีลักษณะโดดเด่นเป็นที่จดจำของผู้บริโภค[1]

แม้ว่าจะมีการให้คำนิยามเกี่ยวกับเครื่องหมายรูปลักษณ์ไว้ แต่สำหรับประเทศไทยในปัจจุบันนั้นการตีความตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2543 ไม่อาจให้ความคุ้มครองไปถึงรูปแบบการตกแต่งร้านอันเป็นเครื่องหมายรูปลักษณ์ได้ โดยจะเห็นได้จากคำนิยามของเครื่องหมาย ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2543 มาตรา 4 ซึ่งบัญญัติว่า ..

“เครื่องหมาย” หมายความว่า ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตรา ชื่อ คำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุ่มของสี รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ เสียง หรือสิ่งเหล่านี้อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน

แต่หากพิจาณาตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา กล่าวคือ The Lanham Act หรือ Trademark Act 1946 จะเห็นได้ว่า การจัดรูปแบบตกแต่งร้านอันเป็นเครื่องหมายรูปลักษณ์ (Trade Dress) นั้น สามารถได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายดังกล่าว โดยศาลฎีกาประเทศสหรัฐอเมริกาได้ให้คำนิยามในการคุ้มครององค์ประกอบโดยรวมในรูปลักษณ์ของสินค้ารวมไปถึงการบริการ เช่น การจัดตกแต่งร้าน เครื่องแบบพนักงาน รวมถึงเทคนิคการขาย ดังที่ปรากฏในคดี Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc. และคดี Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc.[2]

อย่างไรก็ดีแม้ว่าประเทศไทยจะยังไม่มีกฎหมายเฉพาะที่สามารถให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายรูปลักษณ์ (Trade Dress) ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าในการป้องกันการละเมิดอย่างใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น ผู้ประกอบการที่มีการจัดรูปแบบตกแต่งร้านอันมีเอกลักษณ์ อาจพิจารณาขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยพิจารณาจากสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่นั้น เช่น หากมีสิ่งประดิษฐ์ใดๆ ที่ใช้ภายในร้าน อาจขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรแล้วแต่กรณี หรือแม้กระทั่งชื่อร้านที่อาจขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายเครื่องหมายการค้า หรือสูตรอาหารที่อาจขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายความลับทางการค้า รวมถึงหากมีการสร้างสรรค์งานใดๆ ที่เข้าข่ายขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ได้ ก็อาจขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายแห่งการนั้น เป็นต้น

[1] กรมทรัพย์สินทางปัญญา อ้างถึงใน อรพัทธ์ วงศาโรจน์, การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในกรณีการตกแต่งร้าน (วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2556), 17-18.

[2]  มธุรส เจิมจันทร์โสภณ, การคุ้มครองส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ Trade Dress (วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณทิต บัณทิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543).

ขอบคุณภาพประกอบจาก : unsplash.com

IDG หวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้ จะเป็นประโยชน์ในการวางแผน ให้กับผู้ประกอบการ หลาย ๆ ท่าน สำหรับการขอรับคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ
หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ทางทีมงาน IDG ยินดีที่จะให้คำปรึกษา และพร้อมที่จะช่วยท่านวางแผนเพื่อขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 โทร: 02-011-7161 ถึง 6

ฝ่ายเครื่องหมายการค้า  02-011-7161 Ext

ฝ่ายภายในประเทศ Ext 101,102

ฝ่ายต่างประเทศ Ext 104,105

ฝ่ายกฏหมาย Ext 103

E-Mail: tm@idgthailand.com

crossmenuchevron-down