International Website

เครื่องหมาย 3 มิติ คืออะไร

การจดทะเบียนเครื่องหมายที่มีลักษณะเป็นรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุหรืออาจเรียกได้ว่า เครื่องหมายสามมิติ นั้น ต้องเข้าใจก่อนว่า คำว่า “รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ” หมายถึง เครื่องหมายที่มีลักษณะเป็นรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุที่แสดงถึงด้านกว้าง ด้านยาว ด้านลึก และแสดงชัดเจนให้เห็นความแตกต่างจากเครื่องหมายในลักษณะอย่างอื่นตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๔ เช่น ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ เป็นต้น

และในการยื่นจดทะเบียนจะต้องแสดงทั้งด้านกว้าง ด้านยาว ด้านลึก ซึ่งอาจเป็นตัวสินค้า (Product Design) หรือเป็นบรรจุภัณฑ์สินค้า (Product Packaging) ก็ได้ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้วางระเบียบแนวทางในการพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายเหมือนแนวทางการรับจดทะเบียนเครื่องหมายทั่วไป ดังนี้

  1. ต้องเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ
  2. เป็นเครื่องหมายที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน
  3. เป็นเครื่องหมายที่ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว
เครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 832305 (บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด)

ในปัจจุบันหลาย ๆ ประเทศก็เริ่มนิยมนำเครื่องหมาย 3 มิติ มาจดทะเบียนกันมากขึ้น แต่แนวปฏิบัติของแต่ละประเทศยังมีความแตกต่างกันไป ส่วนในประเทศไทยนับว่ายังไม่เป็นที่นิยมในการจดทะเบียนมากนัก ดังจะเห็นได้จากการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหลายคำขอที่ส่วนใหญ่จะยื่นจดในลักษณะรูปเครื่องหมายทั่วๆไป

ทั้งนี้หากเรามีเครื่องหมายการค้าที่เป็นลักษณะรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ ก็สามารถเลือกขอรับความคุ้มครองในรูปทรงดังกล่าวโดยเลือกในคำร้องจดทะเบียนได้เลย

ท่านสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยตรงที่ฝ่ายเครื่องหมายการค้าของเรา
โดยจะมีทีมผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาและแนะนำท่านอย่างเต็มที่ในทุกบริการ
โทร: 02-011-7161 ถึง 6
ฝ่ายสิทธิบัตร กรุณากด 301, 302, 303, 304
E-Mail: patent@idgthailand.com
Click Here

ค้นหา

TAGS

Design Design First-S-Curve-02 IDG Innovation LogoDesign LogoDesign Patent Technology trademark training Trend TRENDS UPDATE กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การจดสิทธิบัตร การจดสิทธิบัตร การละเมิดลิขสิทธิ์ การสร้างแบรนด์ การสื่อสารอัตลักษณ์ งานออกแบบ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดลิขสิทธิ์ จดสิทธิบัตรต่างประเทศ จดสิทธิบัตรทั่วโลก ตรวจสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระบบมาดริด ละเมิดลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สร้างนวัตกรรม สัมมนา สิทธิบัตร สิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สืบค้นสิทธิบัตร ออกแบบ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ อัตลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เทคโนโลยี โลโก้

เครื่องหมาย 3 มิติ คืออะไร

การจดทะเบียนเครื่องหมายที่มีลักษณะเป็นรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุหรืออาจเรียกได้ว่า เครื่องหมายสามมิติ นั้น ต้องเข้าใจก่อนว่า คำว่า “รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ” หมายถึง เครื่องหมายที่มีลักษณะเป็นรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุที่แสดงถึงด้านกว้าง ด้านยาว ด้านลึก และแสดงชัดเจนให้เห็นความแตกต่างจากเครื่องหมายในลักษณะอย่างอื่นตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๔ เช่น ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ เป็นต้น

และในการยื่นจดทะเบียนจะต้องแสดงทั้งด้านกว้าง ด้านยาว ด้านลึก ซึ่งอาจเป็นตัวสินค้า (Product Design) หรือเป็นบรรจุภัณฑ์สินค้า (Product Packaging) ก็ได้ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้วางระเบียบแนวทางในการพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายเหมือนแนวทางการรับจดทะเบียนเครื่องหมายทั่วไป ดังนี้

  1. ต้องเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ
  2. เป็นเครื่องหมายที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน
  3. เป็นเครื่องหมายที่ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว
เครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 832305 (บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด)

ในปัจจุบันหลาย ๆ ประเทศก็เริ่มนิยมนำเครื่องหมาย 3 มิติ มาจดทะเบียนกันมากขึ้น แต่แนวปฏิบัติของแต่ละประเทศยังมีความแตกต่างกันไป ส่วนในประเทศไทยนับว่ายังไม่เป็นที่นิยมในการจดทะเบียนมากนัก ดังจะเห็นได้จากการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหลายคำขอที่ส่วนใหญ่จะยื่นจดในลักษณะรูปเครื่องหมายทั่วๆไป

ทั้งนี้หากเรามีเครื่องหมายการค้าที่เป็นลักษณะรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ ก็สามารถเลือกขอรับความคุ้มครองในรูปทรงดังกล่าวโดยเลือกในคำร้องจดทะเบียนได้เลย

ท่านสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยตรงที่ฝ่ายเครื่องหมายการค้าของเรา
โดยจะมีทีมผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาและแนะนำท่านอย่างเต็มที่ในทุกบริการ
โทร: 02-011-7161 ถึง 6
ฝ่ายสิทธิบัตร กรุณากด 301, 302, 303, 304
E-Mail: patent@idgthailand.com
Click Here

crossmenuchevron-down
Intellectual Design Group (IDG) Co., Ltd uses cookies to monitor the performance of this website and improve user experience To find out more about cookies, what they are and how we use them, please see our privacy notice, which also provides information on how to delete cookies from your hard drive.
Accept
Privacy Policy