International Website

จดเครื่องหมายการค้า ไม่ผ่าน
ต้องดำเนินการอย่างไร?

จากในตอนที่แล้ว ผมได้อธิบายถึงสาเหตุต่างๆ ที่อาจจะทำให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ปฏิเสธคำขอยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า แต่ถึงแม้จะได้คำสั่งดังกล่าวมาก็ตาม ก็มิได้หมายความว่าเครื่องหมายการค้าจะถูกจำหน่ายออกจากสารบบในทันที IDG IP BLOG ตอนนี้ ผมจึงถือโอกาสมาแชร์วิธีการดำเนินการ กรณีหากมีคำสั่งปฏิเสธคำขอยื่นจดทะเบียน เพื่อให้เครื่องหมายการค้าของท่านมีโอกาสได้รับจดทะเบียนต่อไปครับ

  • กรณีที่ได้คำสั่งให้แก้ไขรายการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำสั่งในส่วนนี้เพียงแค่ดำเนินการตามคำสั่งของนายทะเบียน เครื่องหมายการค้าของท่านก็จะได้รับการจดทะเบียน เนื่องจากเป็นการแก้ไขเพียงเล็กน้อย เช่น การแก้ไขความถูกต้องของรายการสินค้า หรือการสละไม่ถือเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้ตัวอักษรบางส่วนในรูปเครื่องหมายการค้า เป็นต้น
  • กรณีเครื่องหมายการค้าของท่านโดนปฏิเสธเนื่องจากนายทะเบียนพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ, ขัดต่อกฎหมาย หรือเป็นเครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายที่บุคคลอื่นได้จดทะเบียนไว้แล้ว หากท่านได้รับคำสั่งในลักษณะนี้ และไม่ประสงค์จะให้เครื่องหมายถูกจำหน่ายออกจากสารบบ ท่านมีสิทธิที่จะอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า เนื่องจากมาตรา 18 แห่ง พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้าฯ ระบุว่า ..

พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้าฯ มาตรา 18

ผู้ขอจดทะเบียนมีสิทธิอุทธรณ์ คำสั่งของนายทะเบียนตาม มาตรา 15, มาตรา 16 และมาตรา 17 ต่อคณะกรรมการ ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำสั่งของนายทะเบียน คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด..

การอุทธรณ์คำสั่งจะมีผลให้เครื่องหมายถูกชะลอสถานะเป็น การหยุดรอผลวินิจฉัยคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ซึ่งจะเป็นผลดีกับผู้ยื่นคำขอในแง่สถานะเครื่องหมาย อีกทั้งยังเป็นโอกาสที่ผู้ยื่นคำขอสามารถชี้แจงเหตุผล ข้อต่อสู้ หลักฐาน และข้อเท็จจริง เพื่อหักล้างคำสั่งของนายทะเบียน และเปลี่ยนแปลงผลจากการถูกปฏิเสธ เป็นการรับจดทะเบียนได้ เมื่อพิจารณาจากสถิติคำวินิจฉัยก็ปรากฏว่า มีเครื่องหมายหลายเครื่องหมายที่สามารถกลับสถานะตัวเองให้รับจดทะเบียนได้เช่นกัน ทั้งนี้ อย่าปล่อยให้ถูกเพิกถอนหรือจำหน่าย ถ้ายังไม่ได้สู้จนถึงที่สุดนะครับ

ข้อมูลอ้างอิง : พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม

IDG หวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้ จะเป็นประโยชน์ในการวางแผน ให้กับผู้ประกอบการ หลาย ๆ ท่าน สำหรับการขอรับคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ
หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ทางทีมงาน IDG ยินดีที่จะให้คำปรึกษา และพร้อมที่จะช่วยท่านวางแผนเพื่อขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 โทร: 02-011-7161 ถึง 6

ฝ่ายเครื่องหมายการค้า  02-011-7161 Ext

ฝ่ายภายในประเทศ Ext 101,102

ฝ่ายต่างประเทศ Ext 104,105

ฝ่ายกฏหมาย Ext 103

E-Mail: tm@idgthailand.com

ค้นหา

TAGS

Design Design First-S-Curve-02 IDG Innovation LogoDesign LogoDesign Patent Technology trademark training Trend TRENDS UPDATE กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การจดสิทธิบัตร การจดสิทธิบัตร การละเมิดลิขสิทธิ์ การสร้างแบรนด์ การสื่อสารอัตลักษณ์ งานออกแบบ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดลิขสิทธิ์ จดสิทธิบัตรต่างประเทศ จดสิทธิบัตรทั่วโลก ตรวจสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระบบมาดริด ละเมิดลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สร้างนวัตกรรม สัมมนา สิทธิบัตร สิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สืบค้นสิทธิบัตร ออกแบบ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ อัตลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เทคโนโลยี โลโก้

จดเครื่องหมายการค้า ไม่ผ่าน
ต้องดำเนินการอย่างไร?

จากในตอนที่แล้ว ผมได้อธิบายถึงสาเหตุต่างๆ ที่อาจจะทำให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ปฏิเสธคำขอยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า แต่ถึงแม้จะได้คำสั่งดังกล่าวมาก็ตาม ก็มิได้หมายความว่าเครื่องหมายการค้าจะถูกจำหน่ายออกจากสารบบในทันที IDG IP BLOG ตอนนี้ ผมจึงถือโอกาสมาแชร์วิธีการดำเนินการ กรณีหากมีคำสั่งปฏิเสธคำขอยื่นจดทะเบียน เพื่อให้เครื่องหมายการค้าของท่านมีโอกาสได้รับจดทะเบียนต่อไปครับ

  • กรณีที่ได้คำสั่งให้แก้ไขรายการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำสั่งในส่วนนี้เพียงแค่ดำเนินการตามคำสั่งของนายทะเบียน เครื่องหมายการค้าของท่านก็จะได้รับการจดทะเบียน เนื่องจากเป็นการแก้ไขเพียงเล็กน้อย เช่น การแก้ไขความถูกต้องของรายการสินค้า หรือการสละไม่ถือเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้ตัวอักษรบางส่วนในรูปเครื่องหมายการค้า เป็นต้น
  • กรณีเครื่องหมายการค้าของท่านโดนปฏิเสธเนื่องจากนายทะเบียนพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ, ขัดต่อกฎหมาย หรือเป็นเครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายที่บุคคลอื่นได้จดทะเบียนไว้แล้ว หากท่านได้รับคำสั่งในลักษณะนี้ และไม่ประสงค์จะให้เครื่องหมายถูกจำหน่ายออกจากสารบบ ท่านมีสิทธิที่จะอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า เนื่องจากมาตรา 18 แห่ง พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้าฯ ระบุว่า ..

พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้าฯ มาตรา 18

ผู้ขอจดทะเบียนมีสิทธิอุทธรณ์ คำสั่งของนายทะเบียนตาม มาตรา 15, มาตรา 16 และมาตรา 17 ต่อคณะกรรมการ ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำสั่งของนายทะเบียน คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด..

การอุทธรณ์คำสั่งจะมีผลให้เครื่องหมายถูกชะลอสถานะเป็น การหยุดรอผลวินิจฉัยคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ซึ่งจะเป็นผลดีกับผู้ยื่นคำขอในแง่สถานะเครื่องหมาย อีกทั้งยังเป็นโอกาสที่ผู้ยื่นคำขอสามารถชี้แจงเหตุผล ข้อต่อสู้ หลักฐาน และข้อเท็จจริง เพื่อหักล้างคำสั่งของนายทะเบียน และเปลี่ยนแปลงผลจากการถูกปฏิเสธ เป็นการรับจดทะเบียนได้ เมื่อพิจารณาจากสถิติคำวินิจฉัยก็ปรากฏว่า มีเครื่องหมายหลายเครื่องหมายที่สามารถกลับสถานะตัวเองให้รับจดทะเบียนได้เช่นกัน ทั้งนี้ อย่าปล่อยให้ถูกเพิกถอนหรือจำหน่าย ถ้ายังไม่ได้สู้จนถึงที่สุดนะครับ

ข้อมูลอ้างอิง : พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม

IDG หวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้ จะเป็นประโยชน์ในการวางแผน ให้กับผู้ประกอบการ หลาย ๆ ท่าน สำหรับการขอรับคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ
หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ทางทีมงาน IDG ยินดีที่จะให้คำปรึกษา และพร้อมที่จะช่วยท่านวางแผนเพื่อขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 โทร: 02-011-7161 ถึง 6

ฝ่ายเครื่องหมายการค้า  02-011-7161 Ext

ฝ่ายภายในประเทศ Ext 101,102

ฝ่ายต่างประเทศ Ext 104,105

ฝ่ายกฏหมาย Ext 103

E-Mail: tm@idgthailand.com

crossmenuchevron-down
Intellectual Design Group (IDG) Co., Ltd uses cookies to monitor the performance of this website and improve user experience To find out more about cookies, what they are and how we use them, please see our privacy notice, which also provides information on how to delete cookies from your hard drive.
Accept
Privacy Policy