จดเครื่องหมายการค้า ไม่ผ่าน
ต้องดำเนินการอย่างไร?

จากในตอนที่แล้ว ผมได้อธิบายถึงสาเหตุต่างๆ ที่อาจจะทำให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ปฏิเสธคำขอยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า แต่ถึงแม้จะได้คำสั่งดังกล่าวมาก็ตาม ก็มิได้หมายความว่าเครื่องหมายการค้าจะถูกจำหน่ายออกจากสารบบในทันที IDG IP BLOG ตอนนี้ ผมจึงถือโอกาสมาแชร์วิธีการดำเนินการ กรณีหากมีคำสั่งปฏิเสธคำขอยื่นจดทะเบียน เพื่อให้เครื่องหมายการค้าของท่านมีโอกาสได้รับจดทะเบียนต่อไปครับ

 • กรณีที่ได้คำสั่งให้แก้ไขรายการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

  คำสั่งในส่วนนี้เพียงแค่ดำเนินการตามคำสั่งของนายทะเบียน เครื่องหมายการค้าของท่านก็จะได้รับการจดทะเบียน เนื่องจากเป็นการแก้ไขเพียงเล็กน้อย เช่น การแก้ไขความถูกต้องของรายการสินค้า หรือการสละไม่ถือเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้ตัวอักษรบางส่วนในรูปเครื่องหมายการค้า เป็นต้น

 • กรณีเครื่องหมายการค้าของท่านโดนปฏิเสธ

  เนื่องจากนายทะเบียนพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ, ขัดต่อกฎหมาย หรือเป็นเครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายที่บุคคลอื่นได้จดทะเบียนไว้แล้ว หากท่านได้รับคำสั่งในลักษณะนี้ และไม่ประสงค์จะให้เครื่องหมายถูกจำหน่ายออกจากสารบบ ท่านมีสิทธิที่จะอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า เนื่องจากมาตรา 18 แห่ง พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้าฯ ระบุว่า ..

พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้าฯ มาตรา 18

ผู้ขอจดทะเบียนมีสิทธิอุทธรณ์ คำสั่งของนายทะเบียนตาม มาตรา 15, มาตรา 16 และมาตรา 17 ต่อคณะกรรมการ ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำสั่งของนายทะเบียน คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด..

การอุทธรณ์คำสั่งจะมีผลให้เครื่องหมายถูกชะลอสถานะเป็น การหยุดรอผลวินิจฉัยคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ซึ่งจะเป็นผลดีกับผู้ยื่นคำขอในแง่สถานะเครื่องหมาย อีกทั้งยังเป็นโอกาสที่ผู้ยื่นคำขอสามารถชี้แจงเหตุผล ข้อต่อสู้ หลักฐาน และข้อเท็จจริง เพื่อหักล้างคำสั่งของนายทะเบียน และเปลี่ยนแปลงผลจากการถูกปฏิเสธ เป็นการรับจดทะเบียนได้ เมื่อพิจารณาจากสถิติคำวินิจฉัยก็ปรากฏว่า มีเครื่องหมายหลายเครื่องหมายที่สามารถกลับสถานะตัวเองให้รับจดทะเบียนได้เช่นกัน ทั้งนี้ อย่าปล่อยให้ถูกเพิกถอนหรือจำหน่าย ถ้ายังไม่ได้สู้จนถึงที่สุดนะครับ

IDG ยินดีให้คำปรึกษา พร้อมให้บริการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบครบวงจร ทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก

ท้ายนี้ IDG มีบริการในการยื่นคำอุทธรณ์เครื่องหมายการค้า โดยนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญา และมีประสบการณ์ในแวดวงเครื่องหมายการค้า ที่พร้อมจะให้คำแนะนำและช่วยเหลือท่าน เพื่อให้เครื่องหมายการค้าของท่านได้รับการจดทะเบียนครับ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาและธุรกิจของท่าน ให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งต่อไปครับ

Author :

ภคธีร์ มงคลศิริภัทรา (ธีร์)
นักกฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญา

Share this.
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 •