International Website

Invention Protector

บริการยื่นจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร หรือ การยื่นขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร

IDG เราจะทำการสืบค้นตรวจสอบความใหม่และขั้นการประดิษฐ์ก่อนทุกครั้ง โดยทีมงาน IDG ทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีภูมิหลังในสาขาวิชาเฉพาะด้าน ที่พร้อมจะรับฟังและทำความเข้าใจในงานประดิษฐ์ของท่าน ทีมงานจะรายงานผลการสืบค้นเพื่อให้ท่านได้ทราบถึงงานประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับงานประดิษฐ์ของท่านที่พบในฐานข้อมูลสิทธิบัตรไทย โดยทีมงานจะวิเคราะห์ในรายละเอียดและความเป็นไปได้ในการจดทะเบียน ช่วยวิเคราะห์และให้คำแนะนำท่านอย่างตรงไปตรงมา ในการยื่นจดสิทธิบัตร

และจะทำการร่างคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรโดยตัวแทนสิทธิบัตรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยเรามีจุดเด่นที่ ตัวแทนสิทธิบัตรของเราคือผู้ที่มีความรู้และความเข้าใจในสาขาวิชานั้น ๆ ร่วมกับความรู้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คำขอรับสิทธิบัตรของท่านมีโอกาสได้รับจดทะเบียนสูงสุด ครอบคลุมไปถึงการบังคับใช้สิทธิได้จริง หากเกิดกรณีละเมิด หรือซื้อ-ขายสิทธิในงานประดิษฐ์ดังกล่าว

 

ทีมงานจะดำเนินการยื่นจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรในประเทศไทยให้กับท่าน และอยู่เคียงข้างงานประดิษฐ์/ออกแบบดังกล่าว โดยจะดูแลติดตามสิทธิบัตรของท่านไปโดยตลอด ให้ท่านเชื่อมั่น วางใจและรู้สึกปลอดภัยไปกับเรา

ขั้นตอนการทำงาน

crossmenuchevron-down