CAREERS

ร่วมงานกับเรา

We are hiring and looking for a new generation of personnel who are ready to be a part of business development and work on intellectual property, patents, and copyright with positions as below

นักวิเคราะห์สิทธิบัตร

Job Summary:

 • ช่วยแนะนำและให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา การขอรับความคุ้มครองและปกป้องนวัตกรรมทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ
 • ให้คำปรึกษาและส่งเสริมเรื่องการออกแบบพัฒนานวัตกรรม / ทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการนำนวัตกรรม / ทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
 • วิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตรเพื่อสนับสนุนโครงการ และการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
 • จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตร รวมถึงดำเนินการและช่วยบริหารจัดการโครงการที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา

Qualifications:

 • จบการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์  ด้านงานระบบ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรับผิดชอบสูง มีความยืดหยุ่น สามารถคิดเชิงวิเคราะห์ จัดระเบียบการทำงานให้เสร็จตามกำหนด
 • มีทักษะการสื่อสาร และสร้างความสัมพันธ์ สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี มีทัศนคติ มนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม Microsoft Office
 • มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ มีทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่ดี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • หากมีประสบการณ์ด้านจัดการทรัพย์สินทางปัญญาจะพิจาณาเป็นพิเศษ 

เจ้าหน้าที่ขึ้นทะเบียน (FDA)

Job Summary:

 • จัดเตรียมและติดต่อ อย. เพื่อขึ้นทะเบียนนำเข้ายา อาหาร เครื่องมือแพทย์ และเครื่องสำอางประเภทต่างๆ
 • ติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกฎหมายแนวปฏิบัติและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ให้ความรู้และแนะนำลูกค้าและสมาชิกในทีมเกี่ยวกับกฎระเบียบและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องติดต่อหน่วยงาน อย.เพื่อเตรียมขึ้นทะเบียนนำเข้าสินค้าเครื่องมือแพทย์ / ประสานงานตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ

Qualifications:

 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์
 • มีความรู้ที่ดีเกี่ยวกับกฎระเบียบ, กฎหมายสำหรับการขึ้นทะเบียนยา อาหาร อุปกรณ์การแพทย์ และเครื่องสำอาง
 • มีทักษะและความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่ดี
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการนำเข้าและส่งออก, Corporate จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถออกปฏิบัติงาน ณ สถานที่ต่างๆของลูกค้าเพื่อให้คำปรึกษาในการเตรียมสถานที่ขึ้นทะเบียนได้อย่างถูกต้อง
 • มีความยืดหยุ่น, วิเคราะห์, มีระเบียบ, ดำเนินการอย่างรวดเร็ว
 • ชอบทำงานเป็นทีม, มีขวัญกำลังใจและทัศนคติที่ดีต่องานและลูกค้า และเปิดกว้างรับสิ่งใหม่

โปรแกรมเมอร์

Job Summary :

 • ศึกษาวิเคราะห์ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์เเละอุปกรณ์ ระบบเครือข่าย ระบบงานประยุกต์เเละระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการทำงานของเครื่อง การติดตั้งระบบเครื่อง เพื่อให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหน่วยงาน
 • กำหนดเเนวทางการทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบเพื่อให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้องตรงตามความต้องการใช้ของหน่วยงาน
 • เขียนชุดคำสั่งตามข้อกำหนดของระบบงานประยุกต์ เเละระบบข้อมูลที่ยากเเละซับซ้อนที่ได้วางแผนไว้ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งชุดคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา การออกแบบเเละนวัตกรรม
 • ศึกษาวิเคราะห์ เเละกำหนดความต้องการของหน่วยงานเพื่อออกแบบระบบงาน ระบบประมวลผลข้อมูล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เเละระบบฐานข้อมูลเพื่อสนองความต้องการต่อผู้ใช้ในหน่วยงาน
 • ปรับปรุง แก้ไข เเละรักษา ระบบเครือข่าย ฐานข้อมูลเเละสารสนเทศในหน่วยงานเพื่อสนับสนุนการทำงานของพนักงานวางเเผนและดำเนินการโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอฟแวร์ให้บรรลุวัตถุประสงค์เเละตรงตามกำหนดเวลา


Qualifications:

 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศกรรมคอมพิวเตอร์ / วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • สามารถทำงานเป็นทีม และมีบุคลิกดีรักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีทักษะในการเเก้ปัญหา รับกับสถานการณ์กดดันได้ดี

เจ้าหน้าที่ประสานงานเครื่องหมายการค้า

Job Summary :

 • รับผิดชอบการดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมจัดทำเอกสารทางกฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญา
 • จัดทำและบริหารจัดการเรื่องเครื่องหมายการค้า
 • วิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลเครื่องหมายการค้า ในการขอจดทะเบียน และ อื่นๆ
 • ติดตามให้กระบวนการจดทะเบียนเครื่องหายการค้าเสร็จสิ้น
 • ประสานงานกับฝ่ายต่างๆในองค์กร
 • ประสานงานกับลูกค้า และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมทรัพย์สินทางปัญญา

 

Qualifications:

 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต หรือ ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีความสนใจ หรือความรู้ความเข้าใจในกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเเละนวัตกรรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการแก้ปัญหา รับกับสถานการณ์กดดันได้ดี
 • มีความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม Microsoft Office
 • มีความยืดหยุ่น, วิเคราะห์, มีระเบียบ, ดำเนินการอย่างรวดเร็ว
 • ชอบทำงานเป็นทีม, มีขวัญกำลังใจและทัศนคติที่ดีต่องานและลูกค้า และเปิดกว้างรับสิ่งใหม่

นักพัฒนาธุรกิจและสื่อสารการตลาดดิจิตอล (IPACE Co.,Ltd.)

Job Summary:

 • พัฒนาและดำเนินการกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลที่ครอบคลุมเพื่อสร้างการรับรู้ถึงแบรนด์และสร้างโอกาสในการขาย
 • สร้างกระบวนการและดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
 • สร้างและพัฒนาแผนการดำเนินการด้านการตลาดดิจทัลผ่านช่องทางดิจิทัล
 • วางแผนและกำหนดเป้าหมายในการดำเนินการ พร้อมวัดผลการดำเนินการด้านการตลาด
 • ระบุลูกค้า B2B เป้าหมายที่จะได้รับประโยชน์จากการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาหรือนวัตกรรมโดยดำเนินการสำรวจตลาดเพื่อทำความเข้าใจบุคลิกภาพของลูกค้า ความต้องการ พฤติกรรมการซื้อในพื้นที่ดิจิทัล

Qualifications:

 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, การบริหารจัดการ, การตลาดดิจิทัล หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะและความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่ดี
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการขาย / การตลาดดิจิทัล 1-2ปี
 • หากมีความสนใจ หรือความรู้ความเข้าใจในกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเเละนวัตกรรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความยืดหยุ่น, วิเคราะห์, มีระเบียบ, ดำเนินการอย่างรวดเร็ว
 • ชอบทำงานเป็นทีม, มีขวัญกำลังใจและทัศนคติที่ดีต่องานและลูกค้า และเปิดกว้างรับสิ่งใหม่

If you interested, please send resume to email : [email protected]
Tel: 02-011-7161 #800