บริการขอรับส่งเสริมการลงทุน (Board of Investment)

บริการขอรับส่งเสริมการลงทุน

ขอรับส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทย มีหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริมกิจการของผู้ลงทุนในประเทศและนักลงทุนจากต่างประเทศ โดยให้สิทธิประโยชน์และสิ่งสนับสนุนต่าง ๆ เช่น การให้ประโยชน์ทางภาษีและสิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่ภาษี เพื่อดึงดูดและส่งเสริมการลงทุนที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย และช่วยสร้างสรรค์งานและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรของประเทศ

BOI ให้การสนับสนุนแก่กิจการในหลากหลายภาคส่วน เช่น ภาคอุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมการบริการ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อุตสาหกรรมวิจัยและพัฒนา ฯลฯ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการสนับสนุนเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งและคู่คุณค่าให้กับอุตสาหกรรมในประเทศ ส่งเสริมพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจในประเทศ และส่งเสริมการขยายตัวของภาคธุรกิจไทยในเวทีโลก

ประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน

boi
Source : https://www.boi.go.th/upload/content/BOIINCENTIVETH_609e2a5dba81f.pdf

สิทธิประโยชน์เบื้องต้นจาก BOI

สิทธิประโยชน์เบื้องต้นจาก BOI
Source : https://www.boi.go.th/upload/content/BOIINCENTIVETH_609e2a5dba81f.pdf

หลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน

มาตรการทั่วไป

มาตรการ SMEs

ไม่กำหนดสัดส่วนการถือหุ้น

แต่หากเป็นหุ้นต่างชาติข้างมากต้องปฏิบัติตาม

พรบ.ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

บุคคลธรรมดาสัญชาติไทยถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 51%

เงินลงทุนขั้นต่ำ 1,000,000 บาท

เงินลงทุนขั้นต่ำ 500,000 บาท

เครื่องจักรใหม่
หากเป็นเครื่องจักรใช้แล้วต้องนำเข้าจากต่างประเทศเท่านั้น

อนุญาตให้นำเครื่องจักรใช้แล้วในประเทศมาใช้ในโครงการ มูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนจดทะเบียน ไม่เกิน 3:1

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนจดทะเบียนไม่เกิน 4:1

ต้องมีรายได้ของกิจการที่ได้บีโอไอและไม่ได้บีโอไอต่อปี ไม่เกิน 500 ล้านบาท ใน 3 ปีแรก

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 100% ของเงินลงทุน

(ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 200% ของเงินลงทุน

(ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)

ขั้นตอนขอรับการส่งเสริมการลงทุน

2.1  ค้นคว้าข้อมูล  ก่อนการจัดเตรียมคำขอและเอกสารแนบท้าย IDG ทำการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกิจการของท่าน เพื่อเข้าใจลักษณะการประกอบธุรกิจของผู้ขอรับการส่งเสริม เพื่อเข้าชี้แจงโครงการกับเจ้าหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

2.2  จัดเตรียมคำขอและเอกสารแนบท้าย IDG เป็นผู้จัดเตรียมรายละเอียดการประกอบกิจการ ขั้นตอนการผลิต/บริการ คำนวนต้นทุนการผลิต รายการเครื่องจักรที่ใช้ แผนผังโรงงาน/สำนักงาน แผนการฝึกอบรมภายในโรงงาน ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของผู้ขอรับการส่งเสริม

2.3  ยื่นคำขอรับการส่งเสริมการลงทุน  IDG ยื่นคำขอออนไลน์ ผ่านระบบ e-Investment Promotion พร้อมติดตามสถานะคำขอรับการส่งเสริมการลงทุน พร้อมกำหนดวันนัดเข้าชี้แจงโครงการกับเจ้าหน้าที่บีโอไอ

2.4  ชี้แจงโครงการ  นัดวัน/เวลา จัดเตรียมหนังสือมอบอำนาจและเข้าชี้แจงกับเจ้าหน้าที่บีโอไอผู้รับผิดชอบโครงการให้เข้าใจถึงลักษณะการประกอบธุรกิจของผู้ขอรับการส่งเสริม พร้อมฟังสิทธิและประโยชน์ที่ผู้ขอรับการส่งเสริมจะได้รับ

2.5  ติดตามการวิเคราะห์โครงการและผลการพิจารณา เจ้าหน้าที่บีโอไอดำเนินการวิเคราะห์โครงการโดยใช้ระยะเวลาตามขนาดของการลงทุน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 90-120 วัน พร้อมตอบรับการส่งเสริมตามหนังสือแจ้งมติภายใน 30 วัน ผ่านระบบ e-Investment Promotion

2.6  ขอรับบัตรส่งเสริมการลงทุน  IDG ยื่นคำขอรับบัตรส่งเสริมพร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณา ภายใน 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่รับการการส่งเสริม พร้อมจัดส่งบัตรส่งเสริมการลงทุนแก่ผู้ขอรับการส่งเสริมทันที