Accounting Service

เรื่องบัญชีให้ IDG ดูแล

บริการบัญชี

แพ็คเกจบริการเลือกได้

บริการแอดมินเอกสารบัญชี

จัดการเอกสารด้านบัญชี ภาษี และอื่น ๆ

บริการด้านทรัพยากรบุคคล

บริการด้าน HR ของเรา

Package บริการสุดคุ้ม

บริการบัญชี จดตั้งบริษัท สรรหาลูกจ้าง

asian woman working through paperwork

IDG accounting

บริการบัญชี

บริการรับทำบัญชีและภาษี ให้คำแนะนำพื้นฐานทางด้านการจัดทำเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องกับการทำบัญชีและภาษี

เพื่อให้ลูกค้าได้ทำเอกสารสำหรับการบันทึกบัญชีที่ถูกต้อง รวบรวมและจัดเก็บชุดเอกสารสำหรับการบันทึกบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย ลูกหนี้ เจ้าหนี้รายวันทั่วไป บัญชีแยกประเภท และรายงานทางบัญชีต่างๆ ตามกฎหมาย บันทึกบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีที่ได้มาตรฐานของกรมสรรพากร.

บริการรับทำบัญชีและภาษี ให้คำแนะนำพื้นฐานทางด้านการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทำบัญชีและภาษี
เพื่อให้ลูกค้าได้ทำเอกสารสำหรับการบันทึกบัญชีที่ถูกต้อง รวบรวมและจัดเก็บชุดเอกสารสำหรับการบันทึกบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย ลูกหนี้ เจ้าหนี้รายวันทั่วไป บัญชีแยกประเภท และรายงานทางบัญชีต่างๆ ตามกฎหมาย บันทึกบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีที่ได้มาตรฐานของกรมสรรพากร.

ดูแลทันใจ

ปลอดภัย

ได้มาตรฐาน

monthly service fee

บริการบัญชีรายเดือน

M Mini

เริ่มต้น

2,500

ปริมาณเอกสาร
ไม่เกิน 30 บิล

M Medium

เริ่มต้น

5,000

ปริมาณเอกสาร
ไม่เกิน 100 บิล

M Max

เริ่มต้น

10,000

ปริมาณเอกสาร
ไม่เกิน 200 บิล

M BOI

เริ่มต้น

19,000

ปริมาณเอกสาร
ไม่เกิน 50 บิล/บัตรเสริม

**จำนวนบิลที่มากกว่านี้ กรุณาติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ เบอร์ 02-0117161 ต่อ 100

3 1

ขอบเขตการให้บริการ

2 1 e1710233393429

yearly service fee

บริการบัญชีรายปี

Y Mini

เริ่มต้น

4,000

ปริมาณเอกสาร
ไม่เกิน 30 บิล

Y Medium

เริ่มต้น

10,000

ปริมาณเอกสาร
ไม่เกิน 100 บิล

Y Max

เริ่มต้น

16,000

ปริมาณเอกสาร
ไม่เกิน 200 บิล

 **จำนวนบิลที่มากกว่านี้ กรุณาติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ เบอร์ 02-0117161 ต่อ 100

ขอบเขตการให้บริการ

หมายเหตุ

*หมายเหตุ : ค่าบริการข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับประเภทของกิจการปริมาณเอกสาร
ความยากง่ายของเนื้องานและบริการเพิ่มเติมของผู้ประกอบการ
**หมายเหตุ : เอกสาร 1 บิล หมายถึงรายการค้าที่เกิดขึ้น เช่น บิลใบเสร็จ,บิลซื้อ,บิลขายเป็นต้น
***หมายเหตุ : ค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมค่าวิชาชีพรายปีและค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี

หมดปัญหาจัดการเอกสารยุ่งยาก

บริการแอดมิน
จัดการเอกสารบัญชี

จบทุกปัญหาการจัดเอกสารที่ยุ่งยาก ให้ผู้เชี่ยวชาญของ IDG ดูแลแทน ดำเนินการแบบมืออาชีพ ลดโอกาสผิดพลาดด้านเอกสาร

  • ให้คำปรึกษาด้านการจัดทำเอกสารบัญชีและภาษี
  • จัดทำเอกสารใบสั่งซื้อ/ใบรับสินค้า
  • จัดทำเอกสารใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้/ใบส่งของ
  • จัดทำเอกสารใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
  • จัดทำเอกสารใบลดหนี้/ใบเพิ่มหนี้
  • จัดทำเอกสารหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
  • จัดเก็บเอกสารขั้นพื้นฐานในการบันทึกบัญชี
  • จัดทำรายงานทางการเงินสำหรับผู้บริหารประจำเดือน
  • จัดทำเอกสารรายงานเงินเดือน/สลิปเงินเดือนพนักงาน

เริ่มต้น

2,500 บาท/เดือน

4 1 e1710233854706
1 1

บริการด้านทรัพยากรบุคคล

Human Resource Services

หากคุณพบเจอกับปัญหาด้านงานบุคคล? ขอแนะนำบริการด้าน HR ของเรา

เพราะเรามุ่งเน้นให้บริการที่ครอบคลุมโดยทีมงาน HR ที่มีความเชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำและพร้อมให้ความช่วยเหลือ เพื่อให้ปัญหาหรือความยุ่งยากที่คุณเจอได้รับการจัดการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของเรา เรามั่นใจว่าจะทำให้คุณพึงพอใจ แวะมาใช้บริการกับเราวันนี้ เพื่อประสบการณ์ที่ดีที่สุดในงานด้านบุคคลของธุรกิจคุณ !!

New Service!

บริการขอรับรองการวิจัย

พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกเว้นภาษี 200%

เริ่มต้น

85,000 บาท

(ไม่รวมค่าธรรมเนียม)

รายจ่ายที่จ่ายไปเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (RDI) ให้แก่ผู้รับทำการวิจัยฯ ที่ได้รับการประกาศในประกาศอธิบดีกรมสรรพากร สามารถหักรายจ่ายการทำวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้สูงสุดถึง 2 เท่าของรายจ่ายจริง ให้เราช่วยคุณ ด้วยบริการใหม่จาก IDG บริการยื่นขอรับรองการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม เพื่อยกเว้นภาษี 200%

webbanner 2

แพ็กเกจเริ่มต้นธุรกิจ

Basic

฿10,000
จดทะเบียนบริษัท
ขอรหัส RD/DBD
จัดทําเอกสารเปิดบัญชีธนาคาร
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ขึ้นทะเบียนนายจ้าง/ลูกจ้าง
ให้คำปรึกษาด้านบัญชี/ภาษี
จัดทำบัญชี/ยื่นภาษีรายเดือน
ปิดบัญชีประจำปี นำส่งงบการเงิน
จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ออกแบบโลโก้/ตรายาง/นามบัตร
สรรหาลูกจ้าง
จัดทำกฎระเบียบ/คู่มือสวัสดิการ

Standard

฿15,500
จดทะเบียนบริษัท
ขอรหัส RD/DBD
จัดทําเอกสารเปิดบัญชีธนาคาร
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ขึ้นทะเบียนนายจ้าง/ลูกจ้าง
ให้คําปรึกษาด้านบัญชี/ภาษี
จัดทําบัญชี/ยื่นภาษีรายเดือน
ปิดบัญชีประจําปี นําส่งงบการเงิน
จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ออกแบบโลโก้/ตรายาง/นามบัตร
สรรหาลูกจ้าง
จัดทำกฎระเบียบ/คู่มือสวัสดิการ

Premium

฿57,000
จดทะเบียนบริษัท
ขอรหัส RD/DBD
จัดทําเอกสารเปิดบัญชีธนาคาร
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ขึ้นทะเบียนนายจ้าง/ลูกจ้าง
ให้คําปรึกษาด้านบัญชี/ภาษี
จัดทําบัญชี/ยื่นภาษีรายเดือน
ปิดบัญชีประจําปี นําส่งงบการเงิน
จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ออกแบบโลโก้/ตรายาง/นามบัตร
สรรหาลูกจ้าง (คนไทย)
จัดทํากฎระเบียบบริษัท /คู่มือสวัสดิการ

สอบถามข้อมูล

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่ IDG
กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อส่งข้อมูลถึงเรา
ทางเราจะติดต่อกลับทันทีที่ได้รับอีเมลดังกล่าวในเวลาทำการ

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่ IDG กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อส่งข้อมูลถึงเรา
ทางเราจะติดต่อกลับทันทีที่ได้รับอีเมลดังกล่าวในเวลาทำการ

หรือท่านสามารถสแกน QR Code เพิ่มเพื่อน หรือเพิ่มเพื่อน
by ID : @idgthailand เพื่อติดต่อเราผ่าน
แอพพลิเคชั่น LINE ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

แบบฟอร์มติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญ