Accounting Service

เรื่องบัญชีให้ IDG ดูแล

บริการบัญชี

แพ็คเกจบริการเลือกได้

บริการขอรับรองการวิจัย

พัฒนาและนวัตกรรมเพื่อยกเว้นภาษี 200%

Package บริการสุดคุ้ม

บริการบัญชี จดตั้งบริษัท สรรหาลูกจ้าง

IDG accounting

บริการบัญชี

บริการรับทำบัญชีและภาษี ให้คำแนะนำพื้นฐานทางด้านการจัดทำเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องกับการทำบัญชีและภาษี

เพื่อให้ลูกค้าได้ทำเอกสารสำหรับการบันทึกบัญชีที่ถูกต้อง รวบรวมและจัดเก็บชุดเอกสารสำหรับการบันทึกบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย ลูกหนี้ เจ้าหนี้รายวันทั่วไป บัญชีแยกประเภท และรายงานทางบัญชีต่างๆ ตามกฎหมาย บันทึกบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีที่ได้มาตรฐานของกรมสรรพากร.

บริการรับทำบัญชีและภาษี ให้คำแนะนำพื้นฐานทางด้านการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทำบัญชีและภาษี
เพื่อให้ลูกค้าได้ทำเอกสารสำหรับการบันทึกบัญชีที่ถูกต้อง รวบรวมและจัดเก็บชุดเอกสารสำหรับการบันทึกบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย ลูกหนี้ เจ้าหนี้รายวันทั่วไป บัญชีแยกประเภท และรายงานทางบัญชีต่างๆ ตามกฎหมาย บันทึกบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีที่ได้มาตรฐานของกรมสรรพากร.

ดูแลทันใจ

ปลอดภัย

ได้มาตรฐาน

monthly service fee

ค่าบริการรายเดือน

M Mini

เริ่มต้น

2,500

ปริมาณเอกสาร
ไม่เกิน 30 บิล

M Medium

เริ่มต้น

5,000

ปริมาณเอกสาร
ไม่เกิน 100 บิล

M Max

เริ่มต้น

10,000

ปริมาณเอกสาร
ไม่เกิน 200 บิล

M BOI

เริ่มต้น

19,000

ปริมาณเอกสาร
ไม่เกิน 50 บิล/บัตรเสริม

**จำนวนบิลที่มากกว่านี้ กรุณาติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ เบอร์ 02-0117161 ต่อ 100

accountidg

ขอบเขตการให้บริการ

ขอบเขตการให้บริการ

accountidg2

yearly service fee

ค่าบริการรายปี

Y Mini

เริ่มต้น

4,000

ปริมาณเอกสาร
ไม่เกิน 30 บิล

Y Medium

เริ่มต้น

10,000

ปริมาณเอกสาร
ไม่เกิน 100 บิล

Y Max

เริ่มต้น

16,000

ปริมาณเอกสาร
ไม่เกิน 200 บิล

 **จำนวนบิลที่มากกว่านี้ กรุณาติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ เบอร์ 02-0117161 ต่อ 100

ขอบเขตการให้บริการ

หมายเหตุ

*หมายเหตุ : ค่าบริการข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับประเภทของกิจการปริมาณเอกสาร ความยากง่ายของเนื้องานและบริการเพิ่มเติมของผู้ประกอบการ

**หมายเหตุ : เอกสาร 1 บิล หมายถึงรายการค้าที่เกิดขึ้น เช่น บิลใบเสร็จ,บิลซื้อ,บิลขายเป็นต้น

***หมายเหตุ : ค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมค่าวิชาชีพรายปีและค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี

New Service!

บริการขอรับรองการวิจัย

พัฒนาและนวัตกรรมเพื่อยกเว้นภาษี 200%

เริ่มต้น

85,000 บาท

(ไม่รวมค่าธรรมเนียม)

รายจ่ายที่จ่ายไปเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (RDI) ให้แก่ผู้รับทำการวิจัยฯ ที่ได้รับการประกาศในประกาศอธิบดีกรมสรรพากร สามารถหักรายจ่ายการทำวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้สูงสุดถึง 2 เท่าของรายจ่ายจริง ให้เราช่วยคุณ ด้วยบริการใหม่จาก IDG บริการยื่นขอรับรองการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม เพื่อยกเว้นภาษี 200%

บริการบัญชี

แพ็กเกจเริ่มต้นธุรกิจ

Basic

฿10,000
จดทะเบียนบริษัท
ขอรหัส RD/DBD
จัดทําเอกสารเปิดบัญชีธนาคาร
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ขึ้นทะเบียนนายจ้าง/ลูกจ้าง
ให้คำปรึกษาด้านบัญชี/ภาษี
จัดทำบัญชี/ยื่นภาษีรายเดือน
ปิดบัญชีประจำปี นำส่งงบการเงิน
จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ออกแบบโลโก้/ตรายาง/นามบัตร
สรรหาลูกจ้าง
จัดทำกฎระเบียบ/คู่มือสวัสดิการ

Standard

฿15,500
จดทะเบียนบริษัท
ขอรหัส RD/DBD
จัดทําเอกสารเปิดบัญชีธนาคาร
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ขึ้นทะเบียนนายจ้าง/ลูกจ้าง
ให้คําปรึกษาด้านบัญชี/ภาษี
จัดทําบัญชี/ยื่นภาษีรายเดือน
ปิดบัญชีประจําปี นําส่งงบการเงิน
จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ออกแบบโลโก้/ตรายาง/นามบัตร
สรรหาลูกจ้าง
จัดทำกฎระเบียบ/คู่มือสวัสดิการ

Premium

฿57,000
จดทะเบียนบริษัท
ขอรหัส RD/DBD
จัดทําเอกสารเปิดบัญชีธนาคาร
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ขึ้นทะเบียนนายจ้าง/ลูกจ้าง
ให้คําปรึกษาด้านบัญชี/ภาษี
จัดทําบัญชี/ยื่นภาษีรายเดือน
ปิดบัญชีประจําปี นําส่งงบการเงิน
จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ออกแบบโลโก้/ตรายาง/นามบัตร
สรรหาลูกจ้าง (คนไทย)
จัดทํากฎระเบียบบริษัท /คู่มือสวัสดิการ

แพ็กเกจบริการเสริม

Recruit A

฿33,000
สรรหาลูกจ้าง (คนไทย)
จัดทํากฎระเบียบบริษัท /คู่มือสวัสดิการ
สรรหาลูกจ้าง (คนต่างชาติ)
ขอวีซ่าทํางาน (Non-B)
ขอใบอนุญาตทํางาน
ขอมีเลขและบัตรประจําตัว ผู้เสียภาษีอากร (คนต่างชาติ)

Recruit B

฿79,000
สรรหาลูกจ้าง (คนไทย)
จัดทํากฎระเบียบบริษัท /คู่มือสวัสดิการ
สรรหาลูกจ้าง (คนต่างชาติ)
ขอวีซ่าทํางาน (Non-B)
ขอใบอนุญาตทํางาน
ขอมีเลขและบัตรประจําตัว ผู้เสียภาษีอากร (คนต่างชาติ)

สอบถามข้อมูล

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่ IDG
กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อส่งข้อมูลถึงเรา
ทางเราจะติดต่อกลับทันทีที่ได้รับอีเมลดังกล่าวในเวลาทำการ

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่ IDG กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อส่งข้อมูลถึงเรา
ทางเราจะติดต่อกลับทันทีที่ได้รับอีเมลดังกล่าวในเวลาทำการ

หรือท่านสามารถสแกน QR Code เพิ่มเพื่อน หรือเพิ่มเพื่อน
by ID : @idgthailand เพื่อติดต่อเราผ่าน
แอพพลิเคชั่น LINE ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

แบบฟอร์มติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญ