OUR BLOG

“วิสาขบูชา” วันสำคัญของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก

Banner visakabucha cr 03

วิสาขบูชา 
วันสำคัญของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก

วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนาสำหรับพุทธศาสนิกชนทุกนิกายทั่วโลก เป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในศาสนาพุทธ 3 เหตุการณ์ด้วยกัน คือ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระโคดมพุทธเจ้า โดยทั้งสามเหตุการณ์ได้เกิด ณ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ (ต่างปีกัน) ชาวพุทธจึงถือว่า เป็นวันที่รวมเกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ยิ่ง และเรียกการบูชาในวันนี้ว่า “วิสาขบูชา” ย่อมาจาก “วิสาขปุรณมีบูชา” แปลว่า “การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ” อันเป็นเดือนที่สองตามปฏิทินของอินเดีย ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือน 6

วันวิสาขบูชาปีนี้ ทีมงาน IDG มีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับสถิติผู้ที่นับถือศาสนาพุทธทั่วโลกมาฝากพุทธศาสนิกชนทุกท่านครับ

Banner visakabucha cr 01

วันวิสาขบูชามีการนับถือปฏิบัติกันในหลายประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา ทั้งมหายานและเถรวาททุกนิกายมาช้านานแล้ว ในบางประเทศเรียกพิธีนี้ว่า “พุทธชยันตี” (Buddha Jayanti) เช่นใน อินเดีย และศรีลังกา เป็นต้น และถึงแม้ศาสนาพุทธจะมีจำนวนผู้นับถืออยู่ในอันดับที่ 3 หรือ 4 ที่รองลงมาจากศาสนาคริสต์ และอิสลามก็ตาม แต่ถ้านับรวมตามจำนวนผู้ที่นับถือทั่วโลกแล้ว ก็ยังมีจำนวนมากถึง 370 กว่าล้านคนทั่วโลกเลยทีเดียวครับ

และหากนำจำนวนดังกล่าวมาจำแนกตามประเทศแล้วนั้น จะเห็นถึงข้อมูลที่แสดงอย่างชัดเจนว่า มีผู้นับถืออยู่ในส่วนทวีปเอเซียเสียเป็นส่วนมาก อาจเป็นเพราะเหตุผลในเรื่องการเกิดขึ้นของศาสนาจากทางอินเดียและศรีลังกา ที่เผยแผ่ศาสนามาทางภูมิภาคนี้ และบวกรวมกับวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีพื้นฐานที่ใกล้เคียงกัน จนอาจทำให้ซึมซับและเรียนรู้แก่นแท้ของหลักศาสนาที่มีต้นกำเนิดได้อย่างเข้าใจ

Banner visakabucha cr 02

เนื่องในวันสำคัญที่มีความหมายนี้ เราจึงขอเชิญชวนเหล่าพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมปฏิบัติแต่สิ่งดี และร่วมระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย เพื่อให้เกิดสมาธิและปัญญา มีกำลังในการดำเนินชีวิตได้อย่างสมบูรณ์ครับ

ที่มาข้อมูล : wikipedia.org [1] [2] [3]

Share this article

Facebook
Twitter
LinkedIn

ปรึกษา IDG

ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้คำแนะนำคุณ

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญ