Entries by tradmark

Apple.Inc แพ้คดีเครื่องหมายการค้า

กรมทรัพย์สินทางปัญญาของฟิลลิปปินส์ ( The Philippines’ Intellectual Property Office (IPO)) ยกฟ้องคดีที่ แอปเปิ้ล อิงค์ ยื่นฟ้องต่อ IPO ให้เพิกถอนเครื่องหมายการค้าของ บริษัท Solid broadband เจ้าของเครื่องหมาย my|phone