การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ

ภาพรวมของรูปแบบองค์กรธุรกิจสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบใหญ่ๆ คือ รูปแบบ “เป็นนิติบุคคล” และ “ไม่เป็นนิติบุคคล”  ดังนี้

การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ

บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด

ปัจจุบันการจดทะเบียนบริษัทค่อนข้างสะดวก เนื่องจากสามารถจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจดทะเบียนตั้งบริษัทพร้อมกันภายในวันเดียว และด้วยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเริ่มมีการพัฒนารูปแบบการขอจดทะเบียนแบบอิเล็กทรอนิกส์มีผลทำให้กระบวนการยื่นจดทะเบียนองค์กรธุรกิจมีความรวดเร็วมากขึ้นด้วย

ขั้นตอนการยื่นจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

1. เตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการจดทะเบียนบริษัท

  • ชื่อของบริษัทจำกัด (ควรสำรองชื่อกรณีซ้ำกับบริษัทอื่น)
  • ที่ตั้งสํานักงาน พร้อมเลขรหัสประจําบ้าน
  • วัตถุประสงค์ของบริษัท
  • จํานวนทุนจดทะเบียน (ค่าหุ้น) ที่เรียกชําระแล้ว อย่างน้อยร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน
  • ข้อมูลผู้ถือหุ้น: ชื่อ ที่อยู่ อายุ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ เลขที่บัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) อาชีพ และจํานวนหุ้นที่ถือ
  • ข้อมูลกรรมการ: ชื่อ ที่อยู่ อายุ สัญชาติ หมายเลขโทรศัพท์ เลขที่บัตรประชาชน
  • รายชื่อหรือจำนวนกรรมการที่มีอํานาจลงชื่อแทนบริษัท (อํานาจกรรมการ)
  • ตราประทับ (มี/ไม่มี ก็ได้)
  • ข้อบังคับ (ถ้ามี)
  • ข้อมูลพยาน 2 คน: ชื่อ ที่อยู่ อายุ หมายเลขโทรศัพท์ เลขที่บัตรประชาชน

2. จองชื่อบริษัท
การตั้งชื่อองค์กรธุรกิจให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์การใช้ชื่อนิติบุคคล ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  หากชื่อผ่านการอนุมัติ ชื่อที่จองได้ จะต้องใช้จดทะเบียนหนังสือบริคณสนธิภายใน 30 วัน ทั้งนี้ หากต้องการจองชื่อบริษัทเอาไว้ก่อน แล้วค่อยยกเลิกภายหลัง ก็สามารถทำได้เช่นกัน

จดเครื่องหมายการค้า

3. จัดเตรียมคำขอยื่นจดทะเบียน

เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียน มีดังนี้

 • ใบแจ้งผลการจองชื่อนิติบุคคลที่ยังไม่หมดอายุ
 • สําเนาบัตรประจําตัวของผู้เริ่มก่อการทุกคน
 • สําเนาบัตรประจําตัวของกรรมการและผู้ถือหุ้นทุกคน
 • แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานใหญ่โดยสังเขป (ห้ามใช้ Google map)

4. ชำระค่าธรรมเนียมราชการ

🏪บริษัทจำกัด

  • ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนบริษัทจำกัด                      5,000      บาท
  • ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ             500        บาท
  • ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน                              100        บาท
  • ค่าอากรแสตมป์                                             200        บาท
  • ค่าธรรมเนียมออกหนังสือรับรองหุ้นส่วนบริษัท            200       บาท
  • อาจมีค่าตรวจเอกสารเพิ่มเติมหน้าละ                         50       บาท

🏬ห้างหุ้นส่วนจำกัด

  • ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด                     1,000    บาท
  • ค่าธรรมเนียมออกหนังสือรับรองหุ้นส่วนบริษัท                  200     บาท
  • ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน                                    100      บาท
  • อาจมีค่าตรวจเอกสารเพิ่มเติมหน้าละ                              50      บาท

 

5. รับใบสำคัญแสดงการจดทะเบียห้างหุ้นส่วนบริษัท

เมื่อนายทะเบียนอนุมัติการจดทะเบียนแล้ว บริษัทจะได้รับ “ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท” เป็นหลักฐานการจดทะเบียน  และบริษัทสามารถขอ “หนังสือรับรองบริษัท” เพื่อใช้เป็นเอกสารในการทำธุรกรรมต่าง ๆในนามบริษัทได้ 

ใบสำคัญแสดงการ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท
ใบสำคัญแสดงการ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท
หนังสือรับรอง
หนังสือรับรอง

บริการการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมการค้า

                    สมาคมการค้า คือ สถาบันที่บุคคลหลายคนซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจทางการค้าหรือ อุตสาหกรรม หรือการเงิน หรือทางการประมง หรือทางเกษตรกรรม หรือธุรกิจอื่นใดในทางเศรษฐกิจร่วมกันจัดตั้งขึ้นเพื่อทำการส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจ อันมิใช่เป็นการหาผลกำไรหรือรายได้แบ่งปันกัน

**จัดทำ Info ตามสไตล์ IDG ขั้นตอนการยื่นจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมการค้า

ขั้นตอนการยื่นจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมการค้า

 1. เตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการจดทะเบียนสมาคมการค้า
 • รายชื่อ ที่อยู่ และอาชีพของผู้ที่จะเป็นสมาชิก ไม่น้อยกว่า 10 คน
 • รายชื่อ ที่อยู่ และอาชีพของผู้ที่จะเป็นกรรมการของสมาคม
 1. จัดทำคำขอและข้อบังคับ

เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียน มีดังนี้

 • รายการขออนุญาตและจดทะเบียน (แบบ ส.ห.2)
 • หนังสือรับรองความประพฤติของผู้เริ่มก่อการจัดตั้ง (แบบ ส.ห.3)
 • ข้อบังคับ
 • หลักฐานการเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจของผู้เริ่มก่อการจัดตั้ง
 • สำเนาหนังสือแสดงสิทธิการใช้สถานที่จัดตั้งสมาคม
 • แผนที่แสดงที่ตั้งโดยสังเขปพร้อมรูปถ่าย
 • หนังสือมอบอำนาจ
 • สำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตจัดตั้งสมาคมหรือองค์กรตามกฎหมายว่าด้วยวัฒนธรรมแห่งชาติ ในกรณีสมาคมมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับงานของสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ
 1. ผู้ก่อตั้งลงนามในแบบ ส.ห.1 ต่อหน้านายทะเบียน

การลงลายมือชื่อต่อหน้านายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ผู้ขออนุญาตแสดงบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวอื่นที่ทางราชการออกให้ ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวหรือหนังสือเดินทาง พร้อมสำเนาเอกสารดังกล่าวและให้นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกข้อความว่าได้เห็นต้นฉบับแล้ว และลงลายมือชื่อกำกับไว้ในสำเนาด้วย

 1. รับใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมราชการ
 • ค่าจดทะเบียนสมาคม                         2,000 บาท
 • ค่าจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคมหรือค่าจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุดหรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคมบางส่วน ครั้งละ             200 บาท
 • ค่าขอตรวจเอกสาร ครั้งละ 50 บาท
 • ค่าคัดสำเนาเอกสารพร้อมด้วยคำรับรองถูกต้อง ฉบับละ 10 บาท แต่ไม่เกิน 500 บาท
 • ค่าคำขอให้นายทะเบียนดำเนินการใด ๆเกี่ยวกับสมาคม ครั้งละ 5 บาท

 

สถานที่ยื่นคำขอ

           การยื่นคำขออนุญาตและจดทะเบียนสมาคมการค้า ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องยื่นต่อนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ดังต่อไปนี้ 

           (1) กรณีสำนักงานของสมาคมการค้าตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ต่อนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ส่วนจดทะเบียนสมาคมการค้าและหอการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

           (2) กรณีสำนักงานของสมาคมการค้า ตั้งอยู่ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดในจังหวัดที่สำนักงานของสมาคมการค้าตั้งอยู่ 

 

 1. รับใบสำคัญแสดงการจดทะเบียห้างหุ้นส่วนบริษัท

เมื่อนายทะเบียนอนุมัติการจดทะเบียนแล้ว สมาคมการค้าจะได้รับ “ใบอนุญาตสมาคมการค้า” เป็นหลักฐานการจดทะเบียน เพื่อใช้เป็นเอกสารในการทำธุรกรรมต่าง ๆในนามสมาคมการค้าได้ 

ใบอนุญาตสมาคมการค้า

บริการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางทางทะเบียน

การเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนเมื่อบริษัทจำกัดต้องการจะเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนของบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทเป็นผู้ยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจจะต้องได้รับมติของที่ประชุม คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น แต่หากเป็นรายการที่มีความสำคัญจะต้องให้ผู้ถือหุ้นมีมติพิเศษ ให้เปลี่ยนแปลง เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การแก้ไขข้อบังคับ การแก้ไข หนังสือบริคณห์สนธิ การควบบริษัท การเลิกบริษัท และการแปรสภาพเป็น บริษัทมหาชนจำกัด

จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียน มีทั้งหมด 2 แบบ

 1. จดทะเบียนแบบธรรมดา (ยื่นกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพื้นที่ที่บริษัทตั้งอยู่)
 2. จดทะเบียนแบบออนไลน์ (ยื่นออนไลน์) ลูกค้าต้องมี User & Password

การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางทะเบียน ที่มี Username DBD e-Filing ผ่าน e Registration

 1. ขอแก้ไข ชื่อตัว-สกุล ที่พิมพ์ผิด
 2. ขอเปลี่ยน/แก้ไขคำนำหน้านาม
 3. ขอเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อ
 4. ขอเปลี่ยน/แก้ไข ชื่อตัว-สกุล
 5. ขอเปลี่ยน/แก้ไขรายละเอียด สำนักงานใหญ่/สาขา
 6. เปลี่ยนแปลงแก้ไขเบอร์โทรศัพท์
 7. เปลี่ยนแปลงที่อยู่เว็บไซต์
 8. แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูล e-mail
 9. ขอแจ้งข้อมูลประเภทธุรกิจ (วัตถุประสงค์)
 10. แจ้งแก้ไขชื่อนิติบุคคล (บุคคลอังกฤษ)
 11. หลักฐานการชำระค่าลงหุ้น/ค่าหุ้น (ทุนจดทะเบียนเกิน5ล้านบาท)

ค่าบริการ

 • กรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน ครั้งละ 3,500 บาท/รายการ
 • กรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน พร้อมกันหลายรายการ จะคิดรายการต่อไปละ 1,500 บาท

 

หมายเหตุ: ค่าบริการแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนข้างต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียมราชการ และค่าเดินทางไปยื่นจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพื้นที่ที่บริษัทท่านตั้งอยู่

แพ็กเกจเริ่มต้นธุรกิจ สุดคุ้ม!

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ IDG

ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้คำแนะนำคุณ

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญ