เงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการ / Terms and Conditions

เงื่อนไขและข้อกำหนด (terms and conditions) การให้บริการ Enlightive® Brand Monitoring

1. บริการ Enlightive® Brand Monitoring เป็นบริการตรวจสอบและแจ้งเตือนการละเมิดเครื่องหมายการค้า และ/หรือ ชื่อนิติบุคคล และ/หรือ ชื่อโดเมน (Domain name) ซึ่งตรวจสอบและแจ้งเตือนผ่านทางระบบออนไลน์ ให้บริการโดยบริษัท อินเทลเล็คชวล ดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า IDG)

2. อัตราค่าบริการแพ็กเกจ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ตามรายละเอียดดังนี้

2.1 แพ็กเกจLite (Free)

2.1.1 ยกเว้นค่าบริการรายเดือน เดือนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2560 เฉพาะลูกค้าที่ใช้บริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยกับ IDG และได้ลงทะเบียนรับสิทธิผ่านเว็บไซต์ idgthailand.com แล้วเท่านั้น

2.1.2 รับสิทธิตรวจสอบและแจ้งเตือนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้ใช้บริการจากเว็บไซต์ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ (www.ipthailand.go.th) ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือแอพลิเคชั่น LINE จำนวน 1 เครื่องหมาย

2.2 แพ็กเกจ Lite

2.2.1 ค่าบริการรายเดือน เดือนละ 1,000 บาท

2.2.2 รับสิทธิตรวจสอบและแจ้งเตือนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้ใช้บริการจากเว็บไซต์ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ (www.ipthailand.go.th) ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือแอพลิเคชั่น LINE จำนวน 1 เครื่องหมาย

2.3 แพ็กเกจ Basic

2.3.1 ค่าบริการรายเดือน เดือนละ 2,000 บาท

2.3.2 รับสิทธิตรวจสอบและแจ้งเตือนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้ใช้บริการจากเว็บไซต์ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ (www.ipthailand.go.th) ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือแอพลิเคชั่น LINE จำนวน 1 เครื่องหมาย

2.3.3 รับสิทธิตรวจสอบและแจ้งเตือนการจดทะเบียนชื่อนิติบุคคลที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าหรือชื่อนิติบุคคลของผู้ใช้บริการจากระบบคลังข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (www.datawarehouse.dbd.go.th) ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือแอพลิเคชั่น LINE จำนวน 1 เครื่องหมายหรือ 1 ชื่อนิติบุคคล

2.4 แพ็กเกจ Pro

2.4.1 ค่าบริการรายเดือน เดือนละ 5,000 บาท

2.4.2 รับสิทธิตรวจสอบและแจ้งเตือนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้ใช้บริการจากเว็บไซต์ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ (www.ipthailand.go.th) ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือแอพลิเคชั่น LINE จำนวน 1 เครื่องหมาย

2.4.3 รับสิทธิตรวจสอบและแจ้งเตือนการจดทะเบียนชื่อนิติบุคคลที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าหรือชื่อนิติบุคคลของผู้ใช้บริการจากระบบคลังข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (www.datawarehouse.dbd.go.th) ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือแอพลิเคชั่น LINE จำนวน 1 เครื่องหมายหรือ 1 ชื่อนิติบุคคล

2.4.4 รับสิทธิตรวจสอบและแจ้งเตือนการจดทะเบียนชื่อโดเมน (Domain name) ที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าหรือชื่อโดเมน (Domain name) ของผู้ใช้บริการ สำหรับนามสกุล .com และ .co.th ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือแอพลิเคชั่น LINE จำนวน 1 เครื่องหมายหรือ 1 ชื่อโดเมน (Domain name)

2.4.5 รับสิทธิตรวจสอบและแจ้งเตือนการใช้ชื่อโดเมน (Domain name) ที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าหรือชื่อโดเมน (Domain name) ของผู้ใช้บริการในการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (www.trustmarkthai.com) ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือแอพลิเคชั่น LINE จำนวน 1 ชื่อโดนเมน

2.4.6 รับสิทธิตรวจสอบและแจ้งเตือนการละเมิดเครื่องหมายการค้าในสื่อออนไลน์บนเว็บไซต์ Social Media, E-commerce, E-Market place และเว็บไซต์อื่นๆ โดยใช้ระบบ Enlightive® โดยแจ้งเตือนผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือแอพลิเคชั่น LINE จำนวน 1 เครื่องหมาย

3. การลงทะเบียน ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งข้อมูลเพื่อให้ IDG สามารถตรวจสอบและแจ้งเตือนการละเมิดได้ โดยจะต้องแจ้งข้อมูลอย่างน้อย ได้แก่ ชื่อนิติบุคคล ชื่อและนามสกุลผู้ติดต่อ ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail address) หมายเลขโทรศัพท์ เลขที่คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการค้า ชื่อโดเมน (Domain name) หรือเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ

4. การให้บริการ Enlightive® Brand Monitoring เป็นการให้บริการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดย IDG จะส่งรายงานการแจ้งเตือนผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)หรือแอพพลิเคชั่น LINE ที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งข้อมูลไว้ในขณะลงทะเบียนขอใช้บริการเท่านั้น โดยจะส่งการแจ้งเตือนดังนี้

4.1      สำหรับผู้ใช้บริการแพ็กเกจ Lite (Free)

IDG จะส่งการแจ้งเตือนต่อเมื่อ IDG ตรวจสอบพบการประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งข้อมูลไว้ขณะลงทะเบียนขอใช้บริการเท่านั้น IDG จะไม่ส่งการแจ้งเตือนหรือรายงานใดๆ หากไม่พบการประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ผู้ใช้บริการแจ้งข้อมูลไว้

4.2      สำหรับผู้ใช้บริการแพ็กเกจ Lite, Basic, หรือ Pro

IDG จะส่งการแจ้งเตือนเมื่อตรวจสอบพบการละเมิดเครื่องหมายการค้า และ/หรือ ชื่อนิติบุคคล และ/หรือ ชื่อโดเมน (Domain name) (ขึ้นอยู่กับแพ็กเกจที่ใช้บริการ) และจะส่งรายงานการตรวจสอบแจ้งให้ทราบเมื่อครบกำหนด 30 วันนับแต่วันที่เริ่มใช้บริการ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการใช้บริการต่อเนื่องมากกว่า 1 เดือน IDG จะส่งรายงานการตรวจสอบแจ้งให้ทราบเมื่อครบกำหนดทุกๆ 30 วัน

5. ผู้ใช้บริการแพ็กเกจ Lite (Free) มีสิทธิได้รับยกเว้นค่าบริการรายเดือน เดือนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2560 เฉพาะลูกค้าที่ใช้บริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยกับ IDG โดยจะต้องลงทะเบียนรับสิทธิผ่านเว็บไซต์ idgthailand.com และกรอก Promotion Code ในแบบฟอร์มที่กำหนดแล้วเท่านั้น จำกัดสิทธิเพียง 1 เครื่องหมายต่อผู้ใช้บริการ 1 คนหรือนิติบุคคลเท่านั้น

สิทธิในการได้รับยกเว้นค่าบริการดังกล่าวไม่สามารถแลกแทนเงินสดหรือส่วนลดในการใช้บริการอื่นๆ ของ IDG ได้

6. การให้บริการ Enlightive® Brand Monitoring เป็นเพียงการให้บริการตรวจสอบและแจ้งเตือนผู้ใช้บริการถึงให้ทราบถึงการละเมิดที่ตรวจสอบพบเท่านั้น และไม่รวมถึงการคัดค้านหรือการเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า การส่งหนังสือแจ้งเตือนผู้ละเมิด การฟ้องร้องดำเนินคดีทั้งในทางแพ่งและทางอาญาแก่ผู้ละเมิด หรือการดำเนินการอย่างใดๆ แก่ผู้ละเมิดเพื่อป้องกันสิทธิของผู้ใช้บริการ

ในกรณีที่ผู้ใช้บริการประสงค์จะให้ IDG ดำเนินการอย่างใดๆ เพื่อป้องกันสิทธิในเครื่องหมายการค้า ชื่อนิติบุคคล หรือชื่อโดเมน (Domain name) ของผู้ใช้บริการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการคัดค้านหรือเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า การแจ้งความร้องทุกข์ การดำเนินคดีแพ่งหรือคดีอาญา การดำเนินการเกี่ยวกับชื่อโดเมน (Domain name) ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งความประสงค์ในการเข้าทำสัญญาว่าจ้าง IDG เป็นตัวแทน ที่ปรึกษา หรือทนายความในการดำเนินการต่อไป ซึ่งจะเจรจาและตกลงเกี่ยวกับรายละเอียดการดำเนินการและค่าบริการในคราวต่อไป

7. ​IDG ขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการให้บริการรวมทั้งเงื่อนไขและข้อกำหนด (terms and conditions) ในการให้บริการโดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือว่าผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับแล้วเมื่อได้มีการแจ้งผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของ IDG หรือมีการแจ้งแก่ผู้ใช้บริการผ่านทางช่องทางอื่นใด

8. IDG ขอสงวนสิทธิในความเสียหายอย่างใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเกิดจากการที่ผู้ใช้บริการมีความล่าช้าหรือการเพิกเฉยต่อการแจ้งเตือนของ IDG และขอสงวนสิทธิในความเสียหายอย่างใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้ใช้บริการในกรณีที่ IDG ไม่อาจส่งการแจ้งเตือนได้ทันเวลาเนื่องจากเหตุสุดวิสัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการขัดข้องที่เกิดขึ้นแก่ระบบการสื่อสารข้อมูล ระบบโทรศัพท์ ระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ระบบการรับส่งข้อมูลผ่านแอพลิเคชั่น LINE ระบบคอมพิวเตอร์ และ/หรือระบบอินเทอร์เน็ต

9. ผู้ใช้บริการยินยอมให้ IDG นำเสนอข้อมูลรายการส่งเสริมการขาย และ/หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดให้แก่ผู้ใช้บริการตามที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail address) และ/หรือแอพลิเคชั่น LINE ของผู้ใช้บริการ หรือตามช่องทางอื่นใดที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งไว้แก่ IDG

10. ให้บริการโดย บริษัท อินเทลเล็คชวล ดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 360 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0125556023131

ฉบับที่ 1

ประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560

Share this.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •