International Website


เพราะทุกสิ่งไม่ใช่ “ลิขสิทธิ์” ไปซะทุกอย่าง!!

ปัจจุบัน “ทรัพย์สินทางปัญญา” ถือเป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากๆ แต่ส่วนใหญ่คนทั่วไปมักจะคุ้นเคยกับคำว่า “ลิขสิทธิ์” และเรียกทุกสิ่งทุกอย่างว่าลิขสิทธิ์ไปซะหมด ซึ่งแท้จริงแล้วลิขสิทธิ์เป็นเพียงทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งเท่านั้น โดยทรัพย์สินทางปัญญาจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

  1. ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม ได้แก่ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า แบบผังภูมิของวงจรรวม ความลับทางการค้า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ฯ
  2. ลิขสิทธิ์

ซึ่งในแต่ละประเภทก็มีความแตกต่างและความคุ้มครองที่ไม่เหมือนกัน วันนี้ IDG จึงขออธิบายให้ทุกท่านได้เข้าใจถึงทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหลักๆ ใกล้ตัว ได้แก่ ลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า และสิทธิบัตร เรามาดูกันครับว่าทั้ง 3 ประเภทนั้น จะมีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดครับ

ลิขสิทธิ์ : ผลงานอันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของผู้สร้างสรรค์งาน เจ้าของลิขสิทธิ์มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทำการใดๆ เกี่ยวกับงานดังกล่าว ซึ่งงานสร้างสรรค์ที่มีลิขสิทธิ์นั้นได้แก่  งานวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ หรืองานอื่นใดในแผนกวรรณคดี วิทยาศาสตร์ หรือศิลปะ เป็นต้น หากไม่เข้าข่ายงานดังกล่าวก็ไม่ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ และที่สำคัญลิขสิทธิ์ไม่ต้องนำมาจดทะเบียนก็ได้รับความคุ้มครองตั้งแต่สร้างสรรค์งานดังกล่าว

เครื่องหมายการค้า : เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการเพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น ซึ่งได้แก่ ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตรา ชื่อ คำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุ่มของสี รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ รวมถึงเสียงด้วย

สิทธิบัตร : หนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ หรือ การออกแบบผลิตภัณฑ์ สิทธิบัตรให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวแก่เจ้าของในการใช้ประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิบัตร สิทธิบัตรแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ สิทธิบัตรการประดิษฐ์ อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

IDG ยินดีให้คำปรึกษา พร้อมให้บริการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบครบวงจร ทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก

ค้นหา

TAGS

Design Design First-S-Curve-02 IDG Innovation LogoDesign LogoDesign Patent Technology trademark training Trend TRENDS UPDATE กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การจดสิทธิบัตร การจดสิทธิบัตร การละเมิดลิขสิทธิ์ การสร้างแบรนด์ การสื่อสารอัตลักษณ์ งานออกแบบ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดลิขสิทธิ์ จดสิทธิบัตรต่างประเทศ จดสิทธิบัตรทั่วโลก ตรวจสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระบบมาดริด ละเมิดลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สร้างนวัตกรรม สัมมนา สิทธิบัตร สิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สืบค้นสิทธิบัตร ออกแบบ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ อัตลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เทคโนโลยี โลโก้


เพราะทุกสิ่งไม่ใช่ “ลิขสิทธิ์” ไปซะทุกอย่าง!!

ปัจจุบัน “ทรัพย์สินทางปัญญา” ถือเป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากๆ แต่ส่วนใหญ่คนทั่วไปมักจะคุ้นเคยกับคำว่า “ลิขสิทธิ์” และเรียกทุกสิ่งทุกอย่างว่าลิขสิทธิ์ไปซะหมด ซึ่งแท้จริงแล้วลิขสิทธิ์เป็นเพียงทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งเท่านั้น โดยทรัพย์สินทางปัญญาจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

  1. ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม ได้แก่ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า แบบผังภูมิของวงจรรวม ความลับทางการค้า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ฯ
  2. ลิขสิทธิ์

ซึ่งในแต่ละประเภทก็มีความแตกต่างและความคุ้มครองที่ไม่เหมือนกัน วันนี้ IDG จึงขออธิบายให้ทุกท่านได้เข้าใจถึงทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหลักๆ ใกล้ตัว ได้แก่ ลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า และสิทธิบัตร เรามาดูกันครับว่าทั้ง 3 ประเภทนั้น จะมีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดครับ

ลิขสิทธิ์ : ผลงานอันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของผู้สร้างสรรค์งาน เจ้าของลิขสิทธิ์มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทำการใดๆ เกี่ยวกับงานดังกล่าว ซึ่งงานสร้างสรรค์ที่มีลิขสิทธิ์นั้นได้แก่  งานวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ หรืองานอื่นใดในแผนกวรรณคดี วิทยาศาสตร์ หรือศิลปะ เป็นต้น หากไม่เข้าข่ายงานดังกล่าวก็ไม่ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ และที่สำคัญลิขสิทธิ์ไม่ต้องนำมาจดทะเบียนก็ได้รับความคุ้มครองตั้งแต่สร้างสรรค์งานดังกล่าว

เครื่องหมายการค้า : เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการเพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น ซึ่งได้แก่ ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตรา ชื่อ คำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุ่มของสี รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ รวมถึงเสียงด้วย

สิทธิบัตร : หนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ หรือ การออกแบบผลิตภัณฑ์ สิทธิบัตรให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวแก่เจ้าของในการใช้ประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิบัตร สิทธิบัตรแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ สิทธิบัตรการประดิษฐ์ อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

IDG ยินดีให้คำปรึกษา พร้อมให้บริการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบครบวงจร ทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก

crossmenuchevron-down
Intellectual Design Group (IDG) Co., Ltd uses cookies to monitor the performance of this website and improve user experience To find out more about cookies, what they are and how we use them, please see our privacy notice, which also provides information on how to delete cookies from your hard drive.
Accept
Privacy Policy