หลักสูตรอบรมด้านทรัพย์สินทางปัญญาครบวงจร

IDG Academy มุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งในด้าน ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ตลอดจนการออกแบบเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการ เพื่อให้องค์กรได้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้นั้น ไปปรับใช้ในการวางแผนเพื่อการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์หรือการกำหนดกลยุทธ์ในการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

” IDG จึงได้สร้างสรรค์หลักสูตรอบรมองค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับองค์กรหรือผู้ที่สนใจ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการภายในองค์กร ให้เป็นองค์กรทางด้านนวัตกรรมที่ยั่งยืน “

การจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา
สำหรับนักจัดซื้อมืออาชีพ


การตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญา
เพื่องานออกแบบ 3 มิติ


การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ


การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ด้วยหลักแห่งการคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา


การสร้างเสริมความแข็งแกร่ง
งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา


แบบสำรวจความต้องการ
เพื่อการจัดฝึกอบรมภายในองค์กร

(In-House Training)

ตัวอย่างหน่วยงานที่ผ่านการอบรมด้านทรัพย์สินทางปัญญากับเรา

 

/by

ประมวลภาพงานสัมมนา Tech-Insight : Food-Tech Insight for Health

ผ่านไปแล้วนะครับกับงานสัมมนาฟรี! Tech-Insight #1 : Food-Tech Insight for Health งานสัมมนา "การนำเสนอบทวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีอาหาร สำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อ" ที่จัดขึ้นภายในงาน IP Fair 2018 ไบเทคบางนา เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ..

Call Now! Chat Now!

© Copyright 2013-2017 Intellectual Design Group (IDG) Co., Ltd.