ลูกค้า

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์


งานของเรา
ออกแบบปรับปรุงเครื่องหมาย”กรมทรัพย์สินทางปัญญา” DIP

ลักษณะที่โดดเด่น

  • ปรับปรุงเครื่องหมาย DIP ให้มีความทันสมัย
  • สื่อสารความหมายขององค์กร ที่สะท้อนความโปร่งใส ดำเนินงานอย่างสุจริต
  • เปรียบเสมือนแสงแห่งปัญญา ส่องแสงชี้นำสังคม