ลูกค้า
StarGaze Co., Ltd.


งานของเรา
ออกแบบแจกันโลหะและจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์


ความสามารถที่ใช้

  • Adobe Illustrator
  • Google SketchUp
  • Maxwell Render
  • การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคและออกแบบผลิตภัณฑ์
  • การร่างคำขอและจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์