ลูกค้า
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) TCELSงานของเรา
ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์และจัดการดำเนินงาน Life Sciences’ Tech Licensing Kit for Entrepreneurs
การรับถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อต่อยอดนวัตกรรมเชิงพาณิชย์”