PRO OF THE YEAR 2019
จดเครื่องหมายไทย/ต่างประเทศ*
วันนี้ – 31 มี.ค. 62
ลดทันที 20%

ข้อกำหนดและเงื่อนไข : ไทย

 1. ส่วนลดค่าบริการจดทะเบียนเครื่องหมาย1 20% จากค่าบริการปกติ (สำหรับจำพวกที่ 2 เป็นต้นไป ค่าบริการเป็นอัตราปกติ)
 2. การชำระเงิน
  • งวดที่ 1 ก่อนการสืบค้นฯ = ค่าบริการ IDG 50%
  • งวดที่ 2 ก่อนการยื่นคำขอฯ = ค่าบริการส่วนที่เหลือ + ค่าธรรมเนียมกรมทรัพย์สินทางปัญญา
   (ค่าบริการยังไม่รวมค่าธรรมเนียมรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ซึ่งผู้ยื่นคำขอจะต้องชำระให้แก่กรมทรัพย์สินทางปัญญาเมื่อเครื่องหมายได้รับจดทะเบียน)
 3. ส่วนลดค่าบริการสามารถใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ตลอดระยะเวลาโปรโมชั่น
 4. ไม่สามารถนำไปใช้กับโปรโมชั่น / ส่วนลดอื่น หรือใช้ร่วมกับส่วนลดใด ๆ ของทางบริษัทฯ
 5. ส่วนลดไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 6. ราคาดังกล่าวข้างต้นเป็นราคาสำหรับการสืบค้นความเหมือนคล้าย การยื่นคำขอจดทะเบียน และการรับจดทะเบียนเท่านั้น ไม่รวมถึงการอุทธรณ์ การชี้แจงหรือโต้แย้ง การคัดค้าน การเพิกถอน หรือกรณีอื่น ๆ
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือระงับโปรโมชั่น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี หากลูกค้าตกลงใช้บริการและชำระเงินค่าบริการแล้ว

หมายเหตุ

 • 1 ส่วนลดไม่รวมค่าบริการออกแบบในแพ็คเกจ Branshield Pro

ข้อกำหนดและเงื่อนไข : ต่างประเทศ

 1. ส่วนลดค่าบริการจดทะเบียนเครื่องหมาย 20% จากค่าบริการปกติ สำหรับประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร์1 เวียดนาม2 และประเทศจีน3
 2. การชำระเงิน
  • งวดที่ 1 : ค่าบริการสืบค้น
  • งวดที่ 2 : ค่าบริการและค่าธรรมเนียมจดทะเบียน
 3. ส่วนลดค่าบริการสามารถใช้บริการรายประเทศ และใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ตลอดระยะเวลาโปรโมชั่น
 4. ไม่สามารถนำไปใช้กับโปรโมชั่น / ส่วนลดอื่น หรือใช้ร่วมกับส่วนลดใด ๆ ของทางบริษัทฯ
 5. ส่วนลดไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 6. ราคาดังกล่าวข้างต้นเป็นราคาสำหรับการสืบค้นความเหมือนคล้าย การยื่นคำขอจดทะเบียน และการรับจดทะเบียนเท่านั้น ไม่รวมถึงการอุทธรณ์ การชี้แจงหรือโต้แย้ง การคัดค้าน การเพิกถอน หรือกรณีอื่น ๆ
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี หากลูกค้าตกลงใช้บริการและชำระเงินค่าบริการแล้ว

หมายเหตุ

 • 1 ราคาดังกล่าวข้างต้น ไม่รวมค่าประกาศโฆษณาลงในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของประเทศเมียนมาร์สำหรับประเทศเมียนมาร์ (มีค่าธรรมเนียมการประกาศโฆษณาลงในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเพิ่มเติม เริ่มต้น 19,000 บาท)
 • 2 สำหรับประเทศเวียดนาม สามารถระบุรายการสินค้าได้ไม่เกิน 6 รายการเท่านั้น กรณีที่ประสงค์จะระบุรายการสินค้าเกินกว่าที่กำหนด มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมที่รายการละ 1,500 บาท
 • 3 สำหรับประเทศจีน สามารถระบุรายการสินค้าได้ไม่เกิน 10 รายการเท่านั้น กรณีที่ประสงค์จะระบุรายการสินค้าเกินกว่าที่กำหนด มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมที่รายการละ 1,000 บาท
Share this.
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 •  
© Copyright 2013-2019 Intellectual Design Group (IDG) Co., Ltd.

video_nstda