OUR BLOG

เครื่องหมายสามมิติ คืออะไร

banner edit2 4

การจดทะเบียนเครื่องหมายที่มีลักษณะเป็นรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุหรืออาจเรียกได้ว่า เครื่องหมายสามมิติ นั้น ต้องเข้าใจก่อนว่า คำว่า “รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ” หมายถึง เครื่องหมายที่มีลักษณะเป็นรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุที่แสดงถึงด้านกว้าง ด้านยาว ด้านลึก และแสดงชัดเจนให้เห็นความแตกต่างจากเครื่องหมายในลักษณะอย่างอื่นตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๔ เช่น ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ เป็นต้น
และในการยื่นจดทะเบียนจะต้องแสดงทั้งด้านกว้าง ด้านยาว ด้านลึก ซึ่งอาจเป็นตัวสินค้า (Product Design) หรือเป็นบรรจุภัณฑ์สินค้า (Product Packaging) ก็ได้ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้วางระเบียบแนวทางในการพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายเหมือนแนวทางการรับจดทะเบียนเครื่องหมายทั่วไป ดังนี้

  1. ต้องเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ
  2. เป็นเครื่องหมายที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน
  3. เป็นเครื่องหมายที่ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว
ภาพประกอบ2 1

เครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 832305 (บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด)

ในปัจจุบันหลาย ๆ ประเทศก็เริ่มนิยมนำเครื่องหมาย 3 มิติ มาจดทะเบียนกันมากขึ้น แต่แนวปฏิบัติของแต่ละประเทศยังมีความแตกต่างกันไป ส่วนในประเทศไทยนับว่ายังไม่เป็นที่นิยมในการจดทะเบียนมากนัก ดังจะเห็นได้จากการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหลายคำขอที่ส่วนใหญ่จะยื่นจดในลักษณะรูปเครื่องหมายทั่วๆไป
ทั้งนี้หากเรามีเครื่องหมายการค้าที่เป็นลักษณะรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ ก็สามารถเลือกขอรับความคุ้มครองในรูปทรงดังกล่าวโดยเลือกในคำร้องจดทะเบียนได้เลย
ท่านสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยตรงที่ฝ่ายเครื่องหมายการค้าของเรา
โดยจะมีทีมผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาและแนะนำท่านอย่างเต็มที่ในทุกบริการ
โทร: 02-011-7161 ถึง 6
ฝ่ายสิทธิบัตร กรุณากด 301, 302, 303, 304
E-Mail: [email protected]
Click Here

Share this article

Facebook
Twitter
LinkedIn

ปรึกษา IDG

ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้คำแนะนำคุณ

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญ