International Website

ค่าไฟฟ้า - น้ำประปา ที่ใบเสร็จรับเงินไม่ใช่ชื่อของกิจการ มาเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้หรือไม่

มีผู้ประกอบการหลายท่านเช่าที่อยู่จากบุคคลอื่น เพื่อจดทะเบียนบริษัท เมื่อเราชำระค่าน้ำ-ค่าไฟ เราจะพบว่าบิลใบเสร็จรับเงินเป็นชื่อของผู้ให้เช่า ไม่ใช่ชื่อของบริษัทฯ ในกรณีนี้เราจะสามารถนำใบเสร็จรับเงินดังกล่าวมาบันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการได้หรือไม่

กรมสรรพากรได้ให้หลักเกณ์วิธีการไว้เป็นแนวทางใน คู่มือการจัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สามารถเป็นรายจ่ายทางภาษีได้ ดังนี้

1. สัญญาเช่าอาคาร ซึ่งระบุให้ ผู้เช่า เป็นผู้ชำระค่าไฟฟ้า  ค่าน้ำประปา

2. ใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จรับเงินปรากฏเป็นชื่อผู้อื่น แต่กิจการมีหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่า กิจการเป็นผู้จ่ายเงิน เช่น ใบสำคัญรับเงิน หรือ ใบรับรองแทนใบสำคัญรับเงิน

3. จัดทำใบสำคัญจ่าย (Payment Voucher) ใช้สำหรับกรณีไม่มีหลักฐาน

ใบสำคัญจ่าย ต้องระบุ ดังนี้

- ชื่อ ที่อยู่ เลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ของผู้รับเงิน 

- วันที่จ่ายเงิน

- ระบุประเภทรายการที่จ่าย และจำนวนเงินที่จ่าย 

- ลงลายมือชื่อผู้รับเงินไว้เป็นหลักฐานและมีการลงนามอนุมัติจ่ายโดยผู้มีอำนาจเท่านั้น

3.1. พร้อมแนบหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น สำเนาเช็คระบุชื่อผู้รับเงิน ซึ่งขีดฆ่าผู้ถือและขีดคร่อม A/C Payee only ที่มีหลักฐานว่าได้ตัดบัญชี Bank statement ของผู้จ่ายเงิน หรือสำเนาใบโอนเงินผ่านธนาคารหรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เป็นต้น

3.2. แนบบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับเงิน (เฉพาะกรณีชำระเป็นเงินสด)

4. ควรติดต่อกับการไฟฟ้าฯ หรือการประปาฯ เพื่อขอเพิ่มชื่อของบริษัทฯ ลงในใบกำกับภาษีโดยเพิ่มเติมข้อความว่า "จ่ายชำระค่าบริการโดย บริษัท..." ลงไปด้วย บริษัทฯ มีสิทธินำภาษซื้อตามใบกำกับภาษีดังกล่าว ไปถือเป็นภาษีซื้อในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 82/3 ได้ (หนังสือที่กค 0702/พ./1319 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552)

IDG บริการรับทำบัญชีและภาษี ให้คำแนะนำพื้นฐานทางด้านการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทำบัญชีและภาษี 


สอบถามเพิ่มเติม Click !

ค้นหา

TAGS

Design Design First-S-Curve-02 IDG Innovation LogoDesign LogoDesign Patent Technology trademark training Trend TRENDS UPDATE กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การจดสิทธิบัตร การจดสิทธิบัตร การละเมิดลิขสิทธิ์ การสร้างแบรนด์ การสื่อสารอัตลักษณ์ งานออกแบบ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดลิขสิทธิ์ จดสิทธิบัตรต่างประเทศ จดสิทธิบัตรทั่วโลก ตรวจสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระบบมาดริด ละเมิดลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สร้างนวัตกรรม สัมมนา สิทธิบัตร สิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สืบค้นสิทธิบัตร ออกแบบ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ อัตลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เทคโนโลยี โลโก้

ค่าไฟฟ้า - น้ำประปา ที่ใบเสร็จรับเงินไม่ใช่ชื่อของกิจการ มาเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้หรือไม่

มีผู้ประกอบการหลายท่านเช่าที่อยู่จากบุคคลอื่น เพื่อจดทะเบียนบริษัท เมื่อเราชำระค่าน้ำ-ค่าไฟ เราจะพบว่าบิลใบเสร็จรับเงินเป็นชื่อของผู้ให้เช่า ไม่ใช่ชื่อของบริษัทฯ ในกรณีนี้เราจะสามารถนำใบเสร็จรับเงินดังกล่าวมาบันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการได้หรือไม่

กรมสรรพากรได้ให้หลักเกณ์วิธีการไว้เป็นแนวทางใน คู่มือการจัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สามารถเป็นรายจ่ายทางภาษีได้ ดังนี้

1. สัญญาเช่าอาคาร ซึ่งระบุให้ ผู้เช่า เป็นผู้ชำระค่าไฟฟ้า  ค่าน้ำประปา

2. ใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จรับเงินปรากฏเป็นชื่อผู้อื่น แต่กิจการมีหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่า กิจการเป็นผู้จ่ายเงิน เช่น ใบสำคัญรับเงิน หรือ ใบรับรองแทนใบสำคัญรับเงิน

3. จัดทำใบสำคัญจ่าย (Payment Voucher) ใช้สำหรับกรณีไม่มีหลักฐาน

ใบสำคัญจ่าย ต้องระบุ ดังนี้

- ชื่อ ที่อยู่ เลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ของผู้รับเงิน 

- วันที่จ่ายเงิน

- ระบุประเภทรายการที่จ่าย และจำนวนเงินที่จ่าย 

- ลงลายมือชื่อผู้รับเงินไว้เป็นหลักฐานและมีการลงนามอนุมัติจ่ายโดยผู้มีอำนาจเท่านั้น

3.1. พร้อมแนบหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น สำเนาเช็คระบุชื่อผู้รับเงิน ซึ่งขีดฆ่าผู้ถือและขีดคร่อม A/C Payee only ที่มีหลักฐานว่าได้ตัดบัญชี Bank statement ของผู้จ่ายเงิน หรือสำเนาใบโอนเงินผ่านธนาคารหรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เป็นต้น

3.2. แนบบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับเงิน (เฉพาะกรณีชำระเป็นเงินสด)

4. ควรติดต่อกับการไฟฟ้าฯ หรือการประปาฯ เพื่อขอเพิ่มชื่อของบริษัทฯ ลงในใบกำกับภาษีโดยเพิ่มเติมข้อความว่า "จ่ายชำระค่าบริการโดย บริษัท..." ลงไปด้วย บริษัทฯ มีสิทธินำภาษซื้อตามใบกำกับภาษีดังกล่าว ไปถือเป็นภาษีซื้อในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 82/3 ได้ (หนังสือที่กค 0702/พ./1319 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552)

IDG บริการรับทำบัญชีและภาษี ให้คำแนะนำพื้นฐานทางด้านการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทำบัญชีและภาษี 


สอบถามเพิ่มเติม Click !

crossmenuchevron-down
Intellectual Design Group (IDG) Co., Ltd uses cookies to monitor the performance of this website and improve user experience To find out more about cookies, what they are and how we use them, please see our privacy notice, which also provides information on how to delete cookies from your hard drive.
Accept
Privacy Policy