ดดีความและ/หรือการระงับข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญา

เมื่อเกิดข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญา เรามีผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้ความช่วยเหลือคุณในทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นการให้คำแนะนำเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาหรือเสนอทางเลือกแนวทางการระงับข้อพิพาทให้แก่คู่พิพาทโดยการไกล่เกลี่ย หรือให้คำปรึกษากระบวนการอนุญาตโตตุลาการ รวมทั้งการปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เช่น การอุทธรณ์ คัดค้าน เพิกถอน หรือโต้แย้งสิทธิต่าง ๆ ตลอดจนการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีในชั้นศาล   

 

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เป็นกระบวนการระงับข้อพิพาทโดยบุคคลที่สามซึ่งเป็นคนกล่างในการทำหน้าที่ช่วยเหลือ เสนอแนวทางและหาทางอออกให้คู่พิพาทยอมรับและเป็นที่พอใจ หากทั้งสองฝ่ายตกลงหรือเห็นชอบด้วยกับข้อเสนอ ก็นำไปสู่การตกลงประนีประนอมยอมความกัน โดยการทำสัญญาประนอมยอมความ ซึ่งมีผลผูกพันให้คู่พิพาทต้องปฏิบัติตาม

ข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญา

การอนุญาโตตุลาการด้านทรัพย์สินทางปัญญา

เป็นหนึ่งในกระบวนการ การระงับข้อพิพาททางเลือก โดยมีการตั้งคนกลางขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ตัดสินชี้ขาดข้อพิพาทที่เกิดขึ้น ซึ่งมีค่าใช้จ่ายต่ำ ใช้เวลาดำเนินการไม่นาน และมีความยืดหยุ่นเป็นกันเอง ซึ่งการจะใช้วิธีการระงับข้อพิพาทวิธีนี้ได้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากทั้ง 2 ฝ่าย จึงจะสามารถเริ่มกระบวนการได้

ทั้งนี้ คนมาจะเป็นอนุญาโตตุลาการได้นั้น ต้องเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีความเป็นกลาง ไม่ขึ้นตรงกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เพราะเมื่อคู่พิพาทฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเกิดความไม่ไว้วางใจต่ออนุญาโตตุลาการ ก็สามารถคัดค้านหรือเปลี่ยนอนุญาโตตุลาการได้ทันที แต่ถ้าคู่พิพาททั้ง 2 ฝ่ายเห็นพ้องต้องกันกับคำตัดสินของคณะอนุญาโตตุลาการ ก็ถือว่าการอนุญาตโตตุลาการนั้นประสบความสำเร็จ

การอนุญาโตตุลาการ

กระบวนพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาในชั้นศาล

กระบวนการดำเนินการในชั้นศาลเมื่อมีข้อพิพาททรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทยมักประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้

การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมืออาชีพ! เราเป็นทีมผู้เชี่ยวชาญด้านคดีทรัพย์สินทางปัญญาที่พร้อมให้ความช่วยเหลือในทุกกรณี เพราะเรามีความเข้าใจในกระบวนการทางกฎหมาย เพื่อให้คุณได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์

แพ็กเกจเริ่มต้นธุรกิจ สุดคุ้ม!

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ IDG

ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้คำแนะนำคุณ

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญ