OUR BLOG

ใบกำกับภาษีสูญหายต้องทำอย่างไร

ใบกำกับภาษีสูญหาย

         ในกรณีที่ลูกค้าได้รับใบกำกับภาษี, ใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้เรียบร้อยแล้ว ต่อมาได้ทำหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ สามารถร้องขอให้ผู้ออกใบกำกับภาษี  ออกใบแทนใบกำกับภาษี ให้ได้  และลูกค้าไม่ต้องแจ้งความ เพราะตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ 36 ไม่มีข้อกำหนดให้ผู้รับใบกำกับภาษีต้องแจ้งความก่อน เพื่อขอรับใบแทนใบกำกับภาษีจากผู้ออกใบกำกับภาษี

ใบแทนใบกำกับภาษี ต้องมีรายละเอียด ดังนี้

1. การออกใบแทนดังกล่าวให้กระทำโดยใช้วิธีถ่ายสำเนาใบกำกับภาษี และให้บันทึกรายการดังต่อไปนี้ลงในภาพถ่าย หรือด้านหลังของภาพถ่ายดังกล่าว                       

  • ใบแทนออกให้ครั้งที่
  • วัน เดือน ปี ที่ออกใบแทน                        
  • คำอธิบายย่อ ๆ ถึงสาเหตุที่ออกใบแทน                     
  • ลงลายมือชื่อของผู้ออกใบแทน
  • ผู้ออกใบกำกับภาษีต้องบันทึกข้อมูลดังกล่าวๆ ไว้ด้านหลังสำเนาใบกำกับภาษีด้วย

2. ผู้ออกใบกำกับภาษีต้องบันทึกรายการการออกใบแทนในรายงานภาษีขาย ในเดือนที่มีการออกใบแทน โดยระบุชื่อผู้ซื้อ เลขที่/เล่มที่ วันที่ของใบกำกับภาษี ที่ได้มีการออกใบแทน

(อ้างถึง มาตรา86/12 แห่งประมวลรัษฎากร และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม(ฉบับที่ 36)ฯ

ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2535)

IDG บริการรับทำบัญชีและภาษี ให้คำแนะนำพื้นฐานทางด้านการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทำบัญชีและภาษี 


สอบถามเพิ่มเติม Click !

Share this article

Facebook
Twitter
LinkedIn

ปรึกษา IDG

ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้คำแนะนำคุณ

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญ