International Website

ใบกำกับภาษีสูญหายต้องทำอย่างไร


         ในกรณีที่ลูกค้าได้รับใบกำกับภาษี, ใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้เรียบร้อยแล้ว ต่อมาได้ทำหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ สามารถร้องขอให้ผู้ออกใบกำกับภาษี  ออกใบแทนใบกำกับภาษี ให้ได้  และลูกค้าไม่ต้องแจ้งความ เพราะตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ 36 ไม่มีข้อกำหนดให้ผู้รับใบกำกับภาษีต้องแจ้งความก่อน เพื่อขอรับใบแทนใบกำกับภาษีจากผู้ออกใบกำกับภาษี

ใบแทนใบกำกับภาษี ต้องมีรายละเอียด ดังนี้

1. การออกใบแทนดังกล่าวให้กระทำโดยใช้วิธีถ่ายสำเนาใบกำกับภาษี และให้บันทึกรายการดังต่อไปนี้ลงในภาพถ่าย หรือด้านหลังของภาพถ่ายดังกล่าว                       

  • ใบแทนออกให้ครั้งที่
  • วัน เดือน ปี ที่ออกใบแทน                        
  • คำอธิบายย่อ ๆ ถึงสาเหตุที่ออกใบแทน                     
  • ลงลายมือชื่อของผู้ออกใบแทน
  • ผู้ออกใบกำกับภาษีต้องบันทึกข้อมูลดังกล่าวๆ ไว้ด้านหลังสำเนาใบกำกับภาษีด้วย

2. ผู้ออกใบกำกับภาษีต้องบันทึกรายการการออกใบแทนในรายงานภาษีขาย ในเดือนที่มีการออกใบแทน โดยระบุชื่อผู้ซื้อ เลขที่/เล่มที่ วันที่ของใบกำกับภาษี ที่ได้มีการออกใบแทน

(อ้างถึง มาตรา86/12 แห่งประมวลรัษฎากร และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม(ฉบับที่ 36)ฯ

ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2535)

IDG บริการรับทำบัญชีและภาษี ให้คำแนะนำพื้นฐานทางด้านการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทำบัญชีและภาษี 


สอบถามเพิ่มเติม Click !

ค้นหา

TAGS

Design Design First-S-Curve-02 IDG Innovation LogoDesign LogoDesign Patent Technology trademark training Trend TRENDS UPDATE กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การจดสิทธิบัตร การจดสิทธิบัตร การละเมิดลิขสิทธิ์ การสร้างแบรนด์ การสื่อสารอัตลักษณ์ งานออกแบบ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดลิขสิทธิ์ จดสิทธิบัตรต่างประเทศ จดสิทธิบัตรทั่วโลก ตรวจสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระบบมาดริด ละเมิดลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สร้างนวัตกรรม สัมมนา สิทธิบัตร สิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สืบค้นสิทธิบัตร ออกแบบ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ อัตลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เทคโนโลยี โลโก้

ใบกำกับภาษีสูญหายต้องทำอย่างไร


         ในกรณีที่ลูกค้าได้รับใบกำกับภาษี, ใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้เรียบร้อยแล้ว ต่อมาได้ทำหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ สามารถร้องขอให้ผู้ออกใบกำกับภาษี  ออกใบแทนใบกำกับภาษี ให้ได้  และลูกค้าไม่ต้องแจ้งความ เพราะตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ 36 ไม่มีข้อกำหนดให้ผู้รับใบกำกับภาษีต้องแจ้งความก่อน เพื่อขอรับใบแทนใบกำกับภาษีจากผู้ออกใบกำกับภาษี

ใบแทนใบกำกับภาษี ต้องมีรายละเอียด ดังนี้

1. การออกใบแทนดังกล่าวให้กระทำโดยใช้วิธีถ่ายสำเนาใบกำกับภาษี และให้บันทึกรายการดังต่อไปนี้ลงในภาพถ่าย หรือด้านหลังของภาพถ่ายดังกล่าว                       

  • ใบแทนออกให้ครั้งที่
  • วัน เดือน ปี ที่ออกใบแทน                        
  • คำอธิบายย่อ ๆ ถึงสาเหตุที่ออกใบแทน                     
  • ลงลายมือชื่อของผู้ออกใบแทน
  • ผู้ออกใบกำกับภาษีต้องบันทึกข้อมูลดังกล่าวๆ ไว้ด้านหลังสำเนาใบกำกับภาษีด้วย

2. ผู้ออกใบกำกับภาษีต้องบันทึกรายการการออกใบแทนในรายงานภาษีขาย ในเดือนที่มีการออกใบแทน โดยระบุชื่อผู้ซื้อ เลขที่/เล่มที่ วันที่ของใบกำกับภาษี ที่ได้มีการออกใบแทน

(อ้างถึง มาตรา86/12 แห่งประมวลรัษฎากร และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม(ฉบับที่ 36)ฯ

ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2535)

IDG บริการรับทำบัญชีและภาษี ให้คำแนะนำพื้นฐานทางด้านการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทำบัญชีและภาษี 


สอบถามเพิ่มเติม Click !

crossmenuchevron-down