International Website
Trademark Hijacking

TRADEMARK HIJACKING IN CHINA
ปัญหาการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยไม่สุจริตในประเทศจีน

ปัจจุบัน Trademark Hijacking กลายเป็นปัญหาสำคัญของผู้ประกอบการต่างชาติในประเทศจีน ซึ่งเป็นประเทศที่มีการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามากที่สุดในโลกและพบปัญหา Trademark Hijacking มากที่สุดเช่นเดียวกัน

Trademark Hijacking คือ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตัดหน้าเจ้าของที่แท้จริง หรือการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยไม่สุจริตเพื่อกันสิทธิของเจ้าของที่แท้จริง ซึ่งถือเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้ารูปแบบหนึ่ง โดยในปัจจุบันมีผู้ประกอบการไทยจำนวนไม่น้อยที่ประสบปัญหาดังกล่าวโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป เครื่องดื่ม และเครื่องสำอาง

ลักษณะของปัญหา

ลักษณะของปัญหาอาจเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบ เช่น
⊕ บริษัทรับจ้างผลิตในประเทศจีนนำเครื่องหมายการค้าของบริษัทไทยซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างไปจดทะเบียนเป็นของตนเองและผลิตสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกันขายให้บุคคลอื่น
⊕ ตัวแทนจำหน่ายในประเทศจีนนำเครื่องหมายการค้าของบริษัทไทยไปจดทะเบียนไว้เป็นของตัวเอง เพื่อกันไม่ให้บริษัทไทยแต่งตั้งบุคคลอื่นเป็นตัวแทน หรือที่แย่กว่านั้นคือไปว่าจ้างบุคคลอื่นผลิตสินค้าเพื่อจำหน่ายโดยใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน
⊕ บุคคลหรือบริษัทจีนซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องใด ๆ กับเจ้าของเครื่องหมายการค้าเลย แต่นำเครื่องหมายการค้าไปจดทะเบียนไว้เพื่อขายให้กับเจ้าของในราคาที่สูง และหากเจ้าของไม่ซื้อเครื่องหมายการค้าคืนก็จะถูกดำเนินคดีหากนำสินค้าเข้าไปจำหน่ายในประเทศจีน

พฤติกรรมเสี่ยงของผู้ประกอบการไทย

ปัจจุบันมีผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะ SMEs จำนวนมากประสบปัญหาการถูกละเมิดเครื่องหมายการค้าในประเทศจีนในลักษณะนี้ ซึ่งสามารถสรุปสาเหตุหลักได้ดังนี้
⊕ การขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า ผู้ประกอบการหลายรายเข้าใจว่าการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ในประเทศไทยแล้วจะได้รับการคุ้มครองทั่วโลก ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิด
⊕ การไม่ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าของตนเอง
⊕ การส่งสินค้าไปจำหน่าย การจ้างโรงงานผลิต หรือการไปออกบูธแสดงสินค้าโดยไม่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ในประเทศจีนก่อน

จากสาเหตุดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า ปัญหาสำคัญของการถูกละเมิดเครื่องหมายการค้าในประเทศจีนคือการ “ไม่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ในประเทศจีน” ก่อนที่จะทำธุรกิจในประเทศจีน นอกจากนี้ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเฉพาะในประเทศไทยนั้นยังไม่เพียงพอเนื่องจากได้รับความคุ้มครองเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น

แนวทางในการป้องกันและรับมือ

วิธีการป้องกันปัญหา Trademark Hijacking ในประเทศจีนที่ดีที่สุดคือการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศจีนก่อนเสมอ เช่น ก่อนการส่งสินค้าไปจำหน่าย ก่อนการไปออกบูธแสดงสินค้า หรือแม้กระทั่งก่อนการเปิดตัวสินค้า ซึ่งเป็นวิธีการที่ง่าย รวดเร็ว และมีค่าใช้จ่ายที่น้อยมาก เมื่อเทียบกับการแก้ปัญหาหากเครื่องหมายการค้าถูกละเมิดแล้ว

อย่างไรก็ตาม หากท่านเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่ถูกละเมิดเครื่องหมายการค้าในลักษณะนี้แล้ว ท่านอาจมีแนวทางในการดำเนินการ ดังนี้

หากคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ายังไม่ได้รับการจดทะเบียน

 • การคัดค้านการจดทะเบียนในระหว่างการประกาศโฆษณา
  • การคัดค้านการจดทะเบียนในระหว่างการประกาศโฆษณาเมื่อคำขอจดทะเบียนผ่านการพิจารณาจากนายทะเบียนของ CTMO (China Trademark Office) แล้ว คำขอจดทะเบียนจะได้รับการประกาศโฆษณาเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีสิทธิคัดค้านภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่ประกาศโฆษณา โดยผู้คัดค้านจะต้องนำส่งพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ถึงความเป็นเจ้าของที่แท้จริงในเครื่องหมายการค้าดังกล่าว

หากคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้รับการจดทะเบียนแล้ว

 • การขอเพิกถอนเครื่อหมายการค้าต่อ TRADEMARK REVIEW AND ADJUDICATION BOARD
  • เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงอาจขอให้ Trademark Review and Adjudication Board (TRAB) เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ภายใน 5 ปี นับแต่วันที่ได้รับจดทะเบียน โดยอาศัยเหตุของการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยไม่สุจริต ซึ่งกฎหมายเครื่องหมายการค้าของจีนเปิดโอกาสให้ดำเนินการได้ โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนนั้นเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทางสัญญาหรือทางธุรกิจกับเจ้าของเครื่องหมายการค้า ซึ่งรู้หรือควรรู้ว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าเป็นผู้ที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นมาก่อน เช่น ผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย เป็นต้น
 • การซื้อเครื่องหมายการค้าคืนอาจเป็นทางเลือกสุดท้ายที่เจ้าของเครื่องหมายจะดำเนินการ แต่หากพิจารณาจากค่าเสียโอกาสทางธุรกิจเนื่องจากการไม่สามารถจำหน่ายสินค้าในประเทศจีนได้ในระหว่างการเพิกถอนซึ่งอาจกินเวลาหลายปี การซื้อเครื่องหมายคืนก็อาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จำเป็นต้องทำเพื่อให้สามารถจำหน่ายสินค้าในประเทศจีนได้โดยเร็วที่สุด

ปัญหา Trademark Hijacking เป็นปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาลำดับต้น ๆ ที่ผู้ประกอบการไทยได้รับผลกระทบในประเทศจีน ซึ่งสร้างความเสียหายทางธุรกิจ หรือถูกบังคับให้ต้องสูญเสียเงินจำนวนมากเพื่อซื้อเครื่องหมายการค้าคืน หรือบางรายถึงขั้นต้องสูญเสียเครื่องหมายการค้าของตนเองไปและจำเป็นต้องรีแบรนด์ไปเลยก็มี

แม้กฎหมายจะเปิดโอกาสให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถคัดค้านหรือเพิกถอนเพื่อพิสูจน์ความเป็นเจ้าของที่แท้จริงได้ แต่ก็ต้องแลกมาด้วยระยะเวลา ภาระการพิสูจน์ และค่าใช้จ่ายที่สูงมาก ดังนั้น การวางแผนในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในตลาดต่างประเทศจึงเป็นเรื่องสำคัญอันดับแรกที่ผู้ประกอบการไทยควรให้ความสำคัญเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

IDG ยินดีให้คำปรึกษา พร้อมให้บริการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบครบวงจร ทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก

ค้นหา

TAGS

Design Design First-S-Curve-02 IDG Innovation LogoDesign LogoDesign Patent Technology trademark training Trend TRENDS UPDATE กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การจดสิทธิบัตร การจดสิทธิบัตร การละเมิดลิขสิทธิ์ การสร้างแบรนด์ การสื่อสารอัตลักษณ์ งานออกแบบ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดลิขสิทธิ์ จดสิทธิบัตรต่างประเทศ จดสิทธิบัตรทั่วโลก ตรวจสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระบบมาดริด ละเมิดลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สร้างนวัตกรรม สัมมนา สิทธิบัตร สิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สืบค้นสิทธิบัตร ออกแบบ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ อัตลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เทคโนโลยี โลโก้
Trademark Hijacking

TRADEMARK HIJACKING IN CHINA
ปัญหาการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยไม่สุจริตในประเทศจีน

ปัจจุบัน Trademark Hijacking กลายเป็นปัญหาสำคัญของผู้ประกอบการต่างชาติในประเทศจีน ซึ่งเป็นประเทศที่มีการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามากที่สุดในโลกและพบปัญหา Trademark Hijacking มากที่สุดเช่นเดียวกัน

Trademark Hijacking คือ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตัดหน้าเจ้าของที่แท้จริง หรือการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยไม่สุจริตเพื่อกันสิทธิของเจ้าของที่แท้จริง ซึ่งถือเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้ารูปแบบหนึ่ง โดยในปัจจุบันมีผู้ประกอบการไทยจำนวนไม่น้อยที่ประสบปัญหาดังกล่าวโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป เครื่องดื่ม และเครื่องสำอาง

ลักษณะของปัญหา

ลักษณะของปัญหาอาจเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบ เช่น
⊕ บริษัทรับจ้างผลิตในประเทศจีนนำเครื่องหมายการค้าของบริษัทไทยซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างไปจดทะเบียนเป็นของตนเองและผลิตสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกันขายให้บุคคลอื่น
⊕ ตัวแทนจำหน่ายในประเทศจีนนำเครื่องหมายการค้าของบริษัทไทยไปจดทะเบียนไว้เป็นของตัวเอง เพื่อกันไม่ให้บริษัทไทยแต่งตั้งบุคคลอื่นเป็นตัวแทน หรือที่แย่กว่านั้นคือไปว่าจ้างบุคคลอื่นผลิตสินค้าเพื่อจำหน่ายโดยใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน
⊕ บุคคลหรือบริษัทจีนซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องใด ๆ กับเจ้าของเครื่องหมายการค้าเลย แต่นำเครื่องหมายการค้าไปจดทะเบียนไว้เพื่อขายให้กับเจ้าของในราคาที่สูง และหากเจ้าของไม่ซื้อเครื่องหมายการค้าคืนก็จะถูกดำเนินคดีหากนำสินค้าเข้าไปจำหน่ายในประเทศจีน

พฤติกรรมเสี่ยงของผู้ประกอบการไทย

ปัจจุบันมีผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะ SMEs จำนวนมากประสบปัญหาการถูกละเมิดเครื่องหมายการค้าในประเทศจีนในลักษณะนี้ ซึ่งสามารถสรุปสาเหตุหลักได้ดังนี้
⊕ การขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า ผู้ประกอบการหลายรายเข้าใจว่าการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ในประเทศไทยแล้วจะได้รับการคุ้มครองทั่วโลก ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิด
⊕ การไม่ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าของตนเอง
⊕ การส่งสินค้าไปจำหน่าย การจ้างโรงงานผลิต หรือการไปออกบูธแสดงสินค้าโดยไม่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ในประเทศจีนก่อน

จากสาเหตุดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า ปัญหาสำคัญของการถูกละเมิดเครื่องหมายการค้าในประเทศจีนคือการ “ไม่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ในประเทศจีน” ก่อนที่จะทำธุรกิจในประเทศจีน นอกจากนี้ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเฉพาะในประเทศไทยนั้นยังไม่เพียงพอเนื่องจากได้รับความคุ้มครองเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น

แนวทางในการป้องกันและรับมือ

วิธีการป้องกันปัญหา Trademark Hijacking ในประเทศจีนที่ดีที่สุดคือการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศจีนก่อนเสมอ เช่น ก่อนการส่งสินค้าไปจำหน่าย ก่อนการไปออกบูธแสดงสินค้า หรือแม้กระทั่งก่อนการเปิดตัวสินค้า ซึ่งเป็นวิธีการที่ง่าย รวดเร็ว และมีค่าใช้จ่ายที่น้อยมาก เมื่อเทียบกับการแก้ปัญหาหากเครื่องหมายการค้าถูกละเมิดแล้ว

อย่างไรก็ตาม หากท่านเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่ถูกละเมิดเครื่องหมายการค้าในลักษณะนี้แล้ว ท่านอาจมีแนวทางในการดำเนินการ ดังนี้

หากคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ายังไม่ได้รับการจดทะเบียน

 • การคัดค้านการจดทะเบียนในระหว่างการประกาศโฆษณา
  • การคัดค้านการจดทะเบียนในระหว่างการประกาศโฆษณาเมื่อคำขอจดทะเบียนผ่านการพิจารณาจากนายทะเบียนของ CTMO (China Trademark Office) แล้ว คำขอจดทะเบียนจะได้รับการประกาศโฆษณาเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีสิทธิคัดค้านภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่ประกาศโฆษณา โดยผู้คัดค้านจะต้องนำส่งพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ถึงความเป็นเจ้าของที่แท้จริงในเครื่องหมายการค้าดังกล่าว

หากคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้รับการจดทะเบียนแล้ว

 • การขอเพิกถอนเครื่อหมายการค้าต่อ TRADEMARK REVIEW AND ADJUDICATION BOARD
  • เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงอาจขอให้ Trademark Review and Adjudication Board (TRAB) เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ภายใน 5 ปี นับแต่วันที่ได้รับจดทะเบียน โดยอาศัยเหตุของการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยไม่สุจริต ซึ่งกฎหมายเครื่องหมายการค้าของจีนเปิดโอกาสให้ดำเนินการได้ โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนนั้นเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทางสัญญาหรือทางธุรกิจกับเจ้าของเครื่องหมายการค้า ซึ่งรู้หรือควรรู้ว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าเป็นผู้ที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นมาก่อน เช่น ผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย เป็นต้น
 • การซื้อเครื่องหมายการค้าคืนอาจเป็นทางเลือกสุดท้ายที่เจ้าของเครื่องหมายจะดำเนินการ แต่หากพิจารณาจากค่าเสียโอกาสทางธุรกิจเนื่องจากการไม่สามารถจำหน่ายสินค้าในประเทศจีนได้ในระหว่างการเพิกถอนซึ่งอาจกินเวลาหลายปี การซื้อเครื่องหมายคืนก็อาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จำเป็นต้องทำเพื่อให้สามารถจำหน่ายสินค้าในประเทศจีนได้โดยเร็วที่สุด

ปัญหา Trademark Hijacking เป็นปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาลำดับต้น ๆ ที่ผู้ประกอบการไทยได้รับผลกระทบในประเทศจีน ซึ่งสร้างความเสียหายทางธุรกิจ หรือถูกบังคับให้ต้องสูญเสียเงินจำนวนมากเพื่อซื้อเครื่องหมายการค้าคืน หรือบางรายถึงขั้นต้องสูญเสียเครื่องหมายการค้าของตนเองไปและจำเป็นต้องรีแบรนด์ไปเลยก็มี

แม้กฎหมายจะเปิดโอกาสให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถคัดค้านหรือเพิกถอนเพื่อพิสูจน์ความเป็นเจ้าของที่แท้จริงได้ แต่ก็ต้องแลกมาด้วยระยะเวลา ภาระการพิสูจน์ และค่าใช้จ่ายที่สูงมาก ดังนั้น การวางแผนในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในตลาดต่างประเทศจึงเป็นเรื่องสำคัญอันดับแรกที่ผู้ประกอบการไทยควรให้ความสำคัญเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

IDG ยินดีให้คำปรึกษา พร้อมให้บริการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบครบวงจร ทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก

crossmenuchevron-down
Intellectual Design Group (IDG) Co., Ltd uses cookies to monitor the performance of this website and improve user experience To find out more about cookies, what they are and how we use them, please see our privacy notice, which also provides information on how to delete cookies from your hard drive.
Accept
Privacy Policy